Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002

Kazalo

3042. Uredba o postopkih zagotavljanja enotnih tehnoloških zahtev na področju skupnih informacijskih rešitev v organih državne uprave, stran 6714.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) in 21. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o postopkih zagotavljanja enotnih tehnoloških zahtev na področju skupnih informacijskih rešitev v organih državne uprave
1. člen
S to uredbo se določa postopke zagotavljanja enotnih tehnoloških zahtev na področju skupnih informacijskih rešitev, ki jih morajo ministrstva, vladne službe in upravne enote (v nadaljevanju: državni upravni organi) upoštevati pri načrtovanju, pridobivanju, vzpostavljanju in delovanju informacijskih rešitev, z namenom da se zagotovi njihov skupen razvoj, vzdrževanje, dopolnjevanje, nadgrajevanje in povezljivost ter s tem tudi racionalna poraba proračunskih sredstev.
V tej uredbi uporabljen pojem skupne informacijske rešitve pomeni opremo s področja informacijsko-telekomunikacijske tehnologije (strojno, programsko, mrežno, nosilce podatkov, naprave za množičen dostop in podobno) ter informacijske storitve (storitve svetovanja, planiranja, analize, projektiranja, razvoja, uvajanja, vzdrževanja, izobraževanja, pomoči in podobno).
2. člen
Za uresničevanje te uredbe skrbi in opravlja druge naloge v skladu s to uredbo in drugimi predpisi Komisija Vlade Republike Slovenije za informatiko za področje javne uprave (v nadaljevanju: komisija) in njej podrejena Strokovna skupina vlade za informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju: skupina), ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za finance, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za informacijsko družbo, Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, Statističnega urada Republike Slovenije in Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko.
3. člen
Državni upravni organi so pri pripravi načrta nabav informacijskih rešitev, pri pripravi razpisnih dokumentacij in pri sklepanju pogodb dolžni upoštevati:
– veljavne strateške dokumente in predpise razvoja elektronskega poslovanja v javni upravi,
– predpise, ki vsebujejo enotne tehnične specifikacije za informacijske rešitve državnih upravnih organov,
– druge zahteve in pravila, določena s to uredbo in drugimi predpisi, ki urejajo ravnanje državnih upravnih organov na področju informacijskih rešitev.
Dokumente iz prejšnjega odstavka sprejema Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) na predlog komisije po postopku, ki ga določa poslovnik vlade za sprejemanje vladnih gradiv, če ni za sprejem posameznega dokumenta pristojen drug organ.
Dokumente, ki jih morajo državni upravni organi upoštevati pri pripravi načrta nabav skupnih informacijskih rešitev, taksativno določi Center Vlade Republike Slovenije za informatiko (v nadaljevanju: Center) na podlagi navodil za pripravo proračuna, ki ga izda minister za finance. Seznam Centra pripravi in potrdi Komisija.
Obstoj tehničnih predpisov, ki jih morajo državni upravni organi kot naročniki upoštevati pri pripravi razpisnih dokumentacij, ugotavlja Ministrstvo za informacijsko družbo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
4. člen
Skupina ugotavlja skladnost z dokumenti iz 3. člena te uredbe za:
– predloge načrtov nabav informacijskih rešitev posameznih državnih upravnih organov,
– razpisne dokumentacije v postopkih javnega naročanja informacijskih rešitev, kjer ocenjena vrednost presega zgornjo mejo naročil male vrednosti, kot jih določa zakon, ki ureja javna naročila.
Povezljivost načrtovanih informacijskih rešitev preverja skupina tudi v primerih, ko za posamezno področje ne obstajajo predpisane enotne tehnološke zahteve.
Pri razpisnih dokumentacijah, kjer se predpisanih enotnih tehničnih specifikacij ne upošteva, skupina preverja obstoj zatrjevanih razlogov, ki to opravičujejo in izhajajo iz zakona, ki ureja javna naročila, posameznih področnih zakonov ali mednarodnih pogodb.
Poleg usklajenosti, povezljivosti in upravičenosti izjem iz prejšnjih odstavkov tega člena skupina ugotavlja tudi racionalnost načrtovanih informacijskih rešitev.
Na podlagi ugotovljenega skupina izda mnenje k predloženim gradivom iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
Predloge načrtov nabav posameznih državnih upravnih organov predloži Skupini v mnenje Center, ki opravlja strokovne in administrativno-tehnične naloge pri pripravi skupnega letnega načrta informatizacije.
Razpisno dokumentacijo za nakupe iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena pošiljajo državni organi skupini na njen elektronski naslov, ki se objavi na vladnih spletnih straneh – internetu.
6. člen
Skupina izda mnenje najkasneje v roku 7 dni po prejemu razpisne dokumentacije oziroma predloga načrta nabav, sicer se šteje, da je bilo izdano pozitivno mnenje. V primerih iz drugega odstavka 4. člena te uredbe lahko skupina podaljša rok na 14 dni, o čemer pred iztekom 7-dnevnega roka obvesti državni upravni organ, ki je gradivo predložil.
7. člen
Če se posamezen državni upravni organ z mnenjem ne strinja, lahko zahteva ponovno odločanje skupine.
8. člen
Komisija nadaljuje delo v skladu s to uredbo in svojim ustanovitvenim aktom.
Skupino ustanovi komisija najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe. Natančneje se način dela skupine opredeli v poslovniku, ki ga sprejme skupina z dvetretjinsko večino vseh članov. Poslovnik pred uveljavitvijo potrdi komisija, ki je pristojna tudi za nadzor nad delom skupine.
Državni upravni organi uskladijo svoje poslovanje s to uredbo najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 457-08/2001-1
Ljubljana, dne 11. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina