Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002

Kazalo

3041. Uredba o cestni taksi za motorna in priklopna vozila registrirana izven Republike Slovenije, s katerimi se opravlja prevoz potnikov in blaga po javnih cestah v Republiki Sloveniji, stran 6712.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 50/02 – odl. US) ter v zvezi s 95. in 96. členom zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98, 7/99, 65/99 in 59/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o cestni taksi za motorna in priklopna vozila registrirana izven Republike Slovenije, s katerimi se opravlja prevoz potnikov in blaga po javnih cestah v Republiki Sloveniji
1. člen
Ta uredba določa višino, osnovo za obračun, način plačila in oprostitve plačevanja cestne takse za tuja motorna in priklopna vozila, s katerimi se opravlja prevoz blaga ali potnikov po javnih cestah v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: taksa).
2. člen
Višina takse se določi v EUR, in sicer:
1. za tovorno motorno vozilo, tovorni priklopnik in polpriklopnik, za vsak brutotonski kilometer:
– za vozilo do 15 ton skupne mase 0,0050 EUR,
– za vozilo nad 15 ton skupne mase 0,0065 EUR;
2. za avtobus in avtobusni priklopnik za vsak kilometer:
– za vozilo do 30 sedežev 0,10 EUR,
– za vozilo nad 30 sedežev 0,20 EUR;
3. za druga vozila (delovna vozila, traktorje in samovozne delovne stroje) za vsak brutotonski kilometer 0,0070 EUR.
Taksa se plača v gotovini, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan plačila takse in je prihodek proračuna Republike Slovenije.
3. člen
Priklopnik, ki ga vleče avtobus in je namenjen prevozu prtljage potnikov v tem avtobusu, se šteje za sestavni del avtobusa.
Brutotonski kilometer je vožnja ene tone skupne mase vozila na razdalji enega kilometra.
Vsaka začeta tona oziroma začeti kilometer se šteje kot cela tona oziroma cel kilometer.
Dolžina prevoza v kilometrih za posamezne relacije se določi na podlagi daljinarja javnih cest.
4. člen
Taksa se na podlagi vzajemnosti ne plačuje za motorna in priklopna vozila, registrirana v naslednjih državah:
1. za vse vrste prevozov:
– Belgija,
– Belorusija,
– Bosna in Hercegovina,
– Češka,
– Francija,
– Hrvaška,
– Italija,
– Latvija,
– Litva,
– Luksemburg,
– Liechenstein,
– Madžarska,
– Makedonija,
– Nizozemska,
– Ruska federacija,
– Španija,
– Švedska,
– Švica,
– Ukrajina,
– Velika Britanija in Severna Irska;
2. za bilateralne prevoze:
– Bolgarija,
– Poljska,
– Norveška;
3. za tranzitne prevoze:
– Norveška.
Taksa se ne plača za avtobus in avtobusni priklopnik, s katerim se opravlja mednarodni linijski prevoz potnikov, pri katerem ima vozno osebje v vozilu veljavno dovoljenje za opravljanje mednarodnega linijskega prevoza na tej liniji in se prevoz opravlja v skladu s pogoji, navedenimi v dovoljenju.
Taksa se ne plača za tuja tovorna motorna in priklopna vozila, ki v kombiniranem prevozu uporabljajo Luko Koper kot vhodno ali izhodno pristanišče tako, da je blago, ki ga prevažajo, naloženo na ladjo ali razloženo iz ladje, brez vmesnega razlaganja ali nalaganja, oziroma drugega manipuliranja z blagom v Republiki Sloveniji.
5. člen
Za vozilo, ki uporablja za prevoz po Republiki Sloveniji oprtni vlak, se taksa ne plača za del prevoza, opravljenega po javnih cestah, če je njegova osna obremenitev:
– manjša od 10 ton,
– večja od 10 ton, za razdaljo do 30 km od terminala.
6. člen
Za vozilo, s katerim se opravlja prevoz blaga, za katerega izda carinski organ posebno dovoljenje na podlagi 82. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98, 7/99, 65/99 in 59/01) ali za vozilo s katerim se opravlja prevoz potnikov, za katerega carinski organ izda izjemno dovoljenje na podlagi četrtega odstavka 51. člena istega zakona, se taksa poveča za 50%.
7. člen
Če se opravlja izredni prevoz ali prevoz, za katerega ni potrebno dovoljenje oziroma dovolilnica za prevoz blaga v skladu s predpisi o mednarodnem cestnem prometu, se taksa ne obračuna, razen če je z mednarodno pogodbo drugače določeno.
8. člen
Taksa se plača carinskemu organu na mejnem prehodu pri prestopu meje Republike Slovenije oziroma na kraju, kjer se opravlja carinski nadzor in od katerega začne tuje vozilo voziti po cestah v Republiki Sloveniji.
9. člen
Carinski organ obračuna takso na podlagi podatkov o vozilu in iz prevozne listine oziroma na podlagi podatkov o tehtanju vozila. Taksa se obračuna na obrazcu “Potrdilo o plačilu cestne takse“, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
10. člen
Obračun takse se izpolni v treh izvodih.
Carinski delavec potrdi obračun takse s svojim podpisom in pečatom.
Voznik prejme prvi izvod obračuna takse, ostala izvoda sta za evidenco in arhiv carinske službe.
11. člen
Pri odhodu iz Republike Slovenije mora voznik predložiti carinskemu organu obračun takse in plačati morebitno razliko.
12. člen
Z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski skupnosti ta uredba preneha veljati za motorna in priklopna vozila, registrirana v državah članicah Evropske skupnosti.
Do zagotovitve novih obrazcev iz 9. člena te uredbe oziroma najdlje do 31. 12. 2002 se taksa lahko obračuna na obrazcu “Obračun cestne pristojbine za tuje vozilo“, objavljenim v Prilogi 1 Uredbe o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/93, 16/95, 28/95, 29/97 in 59/01).
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati oziroma se prenehajo uporabljati:
– uredba o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/93, 16/95, 28/95, 29/97 in 59/01),
– uredba o cestni pristojbini za motorna in priklopna vozila registrirana v Republiki Avstriji, s katerimi se opravlja prevoz blaga v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 23/95, 29/97 in 59/01),
– sklep o oprostitvi cestne pristojbine za motorna tovorna vozila registrirana v Kneževini Liechtenstein (Uradni list RS, št. 80/94),
– sklep o oprostitvi cestne pristojbine za motorna tovorna vozila registrirana v Švici (Uradni list RS, št. 80/94),
– sklep o oprostitvi cestne pristojbine za motorna tovorna vozila registrirana v Republiki Italiji (Uradni list RS, št. 42/94 in 29/97) in
– odlok o načinu vračila preveč plačanih cestnih pristojbin za tuja vozila, ki vozijo po cestah v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 31/81).
14. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-18/2002-1
Ljubljana, dne 11. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Priloga 1

                 Potrdilo o plačilu cestne takse

Prevoznik _______________________________________

Država __________________________________________

Registrska št. __________________________________

Skupna teža vozila (v t) ________________________

Št. sedežev (za avtobus) ________________________

Stanje števca km ob vstopu v ____________________

Stanje števca km ob izstopu iz RS _______________

Relacija ________________________________________

Dolžina relacije ________________________________

Št. BRT/KM ______________________________________

Osnova za obračun _______________________________

Tečaj ___________________________________________

Povečanje takse _________________________________

Znesek __________________________________________

Kraj ____________________________________________

Datum ___________________________________________

Carinik _________________________________________

AAA Zlata odličnost