Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2002 z dne 12. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2002 z dne 12. 7. 2002

Kazalo

3019. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev zdravstvenih domov, bolnišnic, zavodov za zdravstveno varstvo, Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, Zavoda za farmacijo in za preizkušanje zdravil Ljubljana, Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in ostalih javnih zdravstvenih zavodov, stran 6461.

Za izvrševanje tretjega odstavka 17. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99, 86/99, 98/99) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev zdravstvenih domov, bolnišnic, zavodov za zdravstveno varstvo, Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, Zavoda za farmacijo in za preizkušanje zdravil Ljubljana, Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in ostalih javnih zdravstvenih zavodov
1. člen
Pri določanju višine dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zdravstvenega zavoda (v nadaljnjem besedilu: direktor) se upoštevajo naslednja merila:
1. izpolnjevanje letnega pogodbeno dogovorjenega programa dela javnega zdravstvenega zavoda (v nadaljnjem besedilu: zavoda) po obsegu in strukturi,
2. izpolnjevanje letnega finančnega načrta zavoda,
3. višina prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (izven bilance javne službe).
2. člen
Izpolnjevanje letnega pogodbeno dogovorjenega programa dela zavoda po obsegu in strukturi se vrednoti po naslednjih merilih:
a) Zdravstveni domovi
 
– letni pogodbeno dogovorjeni program dela izražen v
fizičnih kazalcih je dosežen v celoti oziroma s 
toleranco odstopanja od vključno – 1 odstotek do + 1
odstotek
                               20%,
– letni pogodbeno dogovorjeni program dela izražen v
fizičnih kazalcih je dosežen s toleranco odstopanja
od vključno -2 odstotka do + 2 odstotka
                               15%,
– letni pogodbeno dogovorjeni program dela izražen v
fizičnih kazalcih je dosežen s toleranco odstopanja
od vključno – 3 odstotka do + 3 odstotka
                               10%.
 
Program dela zajema specialistično ambulantno delo izraženo v
številu pregledov, številu točk ter številu količnikov iz obiskov.
 
b) Bolnišnice
 
– letni pogodbeno dogovorjeni program dela izražen v
fizičnih kazalcih je dosežen v celoti oziroma s 
toleranco odstopanja od vključno – 1 odstotek do + 1
odstotek
                               25%,
– letni pogodbeno dogovorjeni program dela izražen v
fizičnih kazalcih je dosežen s toleranco odstopanja 
od vključno – 2 odstotka do + 2 odstotka
                               20%,
– letni pogodbeno dogovorjeni program dela izražen v
fizičnih kazalcih je dosežen s toleranco odstopanja
od vključno – 3 odstotka do + 3 odstotka
                               10%.
 
V program dela je zajeto število primerov ter specialistično
ambulantno delo izraženo v številu pregledov, številu točk ter
številu količnikov iz obiskov.
 
c) Zavodi za zdravstveno varstvo
 
– pozitivna ocena kvalitete izvedbe progama: 
“Nacionalni program spremljanja zdravstvenega stanja
prebivalstva na področju izvajanja socialno medicinske,
higienske, zdravstveno-ekološke in epidemiološke
dejavnosti v Republiki Slovenji“, ki jo izda Ministrstvo
za zdravje
                             do 10%,
– letni pogodbeno dogovorjeni program dela z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije izražen v fizičnih
kazalcih je izpolnjen v celoti
                               5%.
Merili iz prve in druge alinee se seštevata.
 
d) Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
 
– pozitivna ocena kvalitete izvedbe progama: “Nacionalni 
program spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva na
področju izvajanja socialno medicinske, higienske,
zdravstveno-ekološke in epidemiološke dejavnosti v
Republiki Slovenji“, ki jo izda Ministrstvo za zdravje
                             do 10%,
– letni pogodbeno dogovorjeni program dela z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije izražen v fizičnih 
kazalcih je izpolnjen v celoti
                               5%.
Merili iz prve in druge alinee se seštevata.
 
e) Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil
 
Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino ter ostali javni zdravstveni zavodi
– letni načrtovani program dela izražen v fizičnih 
kazalcih je dosežen v celoti
                               10%,
– letni načrtovani program dela izražen v fizičnih
kazalcih je pozitivno presežen
                               15%.
3. člen
Izpolnjevanje letnega finančnega načrta, potrjenega na pristojnih organih zavoda (velja za vse javne zdravstvene zavode), se vrednoti po naslednjih merilih:
– realizacija letnega finančnega načrta je dosežena v 
celoti
                               10%,
– realizacija letnega finančnega načrta je pozitivno
 presežena
                               15%.
4. člen
Prihodki javnega zdravstvenega zavoda pridobljeni na trgu so prihodki, ki ne predstavljajo sredstev za opravljanje javne službe.
Delež prihodkov zdravstvenega zavoda pridobljenih na trgu se vrednoti na naslednji način:
a) Zdravstveni domovi
 
– če delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na
trgu preseže 7%
                               15%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na
trgu znaša nad 2% do vključno 7%
                               10%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na
trgu znaša do vključno 2%
                               5%.
b) Bolnišnice
 
– če delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na
trgu presega 2%
                               10%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na
trgu znaša nad 1% do vključno 2%
                               7%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na
trgu znaša do vključno 1%
                               5%.
c) Zavodi za zdravstveno varstvo
 
– če delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na
trgu preseže 40%
                               20%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na
trgu znaša nad 25% do vključno 40%
                               15%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na
trgu znaša do vključno 25%
                               10%.
d) Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
 
– če delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na
trgu preseže 25%
                               20%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na
trgu znaša nad 15% do vključno 25%
                               15%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na
trgu znaša do vključno 15%
                               10%.
e) Ostali javni zdravstveni zavodi
 
– če delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na
trgu preseže 40%
                               20%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na
trgu znaša nad 25% do vključno 40%
                               15%,
– če delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na
trgu znaša do vključno 25%
                               10%.
5. člen
Odstotki delovne uspešnosti, ki izhajajo iz meril po 2., 3. in 4. členu tega pravilnika, se dodajajo k osnovni plači direktorja.
Ovrednotena merila po 2., 3. in 4. členu tega pravilnika se seštevajo.
Delež plače za delovno uspešnost direktorja se določi najmanj enkrat letno, po sprejetju letnega poročila za preteklo leto, na osnovi katerega se preveri izvajanje letnega programa dela in finančnega načrta javnega zdravstvenega zavoda, potrdi pa jo svet zavoda oziroma pristojni organ upravljanja zavoda.
Znesek delovne uspešnosti direktorja lahko dosega največ 50% osnovne plače za redno delo.
6. člen
Če zavod posluje z izgubo, ki je nastala zaradi subjektivnih razlogov, lahko svet zavoda odloči o tem, da direktorju ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev bolnišnic, zdravstvenih domov, Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in zavodov za zdravstveno varstvo (Uradni list RS, št. 62/94).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-20/2002
Ljubljana, dne 5. julija 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje