Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2002 z dne 12. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2002 z dne 12. 7. 2002

Kazalo

3016. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003, stran 6457.

Na podlagi 5., 7. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003
1. člen
V uredbi o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 34/02 in 48/02) se v 4. točki 2. člena dodata peta in šesta alinea, ki se glasita:
“- proračunska postavka 1457 – ukrep: Kmetijstvo: Vrtnarski centri – podpora;
– proračunska postavka 1474 – ukrep: Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva.“.
2. člen
V 5. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Če so upravičenci občine, morajo do 1. avgusta 2002 predložiti program izvedbe del, ki ga potrdi minister.“.
3. člen
V 7. členu se v tretjem odstavku dodata sedma in osma alinea, ki se glasita:
“- predložitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za izgradnjo namakalnega sistema;
– predložitev dokazila, da so bila dela ponujena v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.“.
4. člen
V 17. členu se v prvem odstavku v točki b) besedilo “podpor organizacijam proizvajalcev“ nadomesti z besedilom “tega ukrepa“.
5. člen
V 19. členu se v prvem odstavku v točki b) v drugi alinei za besedo “živali“ doda besedilo “(bovina spongiformna encefalopatija)“.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša:
– v primerih iz točke a) prvega odstavka tega člena največ 1,000.000 SIT (nepovratna sredstva),
– v primerih iz točke b) prvega odstavka tega člena do 35% ocenjene škode (do 50% nepovratnih sredstev in do 50% povratnih sredstev), razen v primeru bolezni živali (bovina spongiformna encefalopatija), kjer znaša delež dodeljenih sredstev do 100% ocenjene škode (nepovratna sredstva).“.
6. člen
V 20. členu se v prvem odstavku v točki b) besedilo “podpor organizacijam proizvajalcev“ nadomesti z besedilom “tega ukrepa“.
7. člen
V 29. členu se v šestem odstavku za besedilom“ 25%“ in za besedilom “100%“ doda besedilo “upravičenih stroškov investicije“.
8. člen
Za XVIII. poglavjem se dodata XVIII.A in XVIII.B poglavje, ki se glasita:
“XVIII.B Proračunska postavka 1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri – podpora
33.a člen
(vrtnarski centri)
Predmet podpore je sofinanciranje vrtnarskih centrov in vrtnarskih postaj s ciljem pospeševanja razvoja pridelave vrtnin za trg s preizkušanjem in uvajanjem novih, tržno zanimivih sort vrtnin ter preizkušanjem novih tehnologij pridelave glede na različne klimatske in geografske značilnosti območij, kjer so locirani posamezni centri oziroma postaje in glede predvidene usmeritve v vrtnarski pridelavi na določenem območju (pridelava za porabo, pridelava za predelavo).
Na podlagi sprejetega triletnega programa dela vrtnarskih centrov in postaj (odločba ministra, št. 321-05-14/01) so upravičenci do sredstev po tem členu:
– Vrtnarski center pri Kmetijskem Inštitutu Slovenije,
– Vrtnarski center pri Biotehniški fakulteti,
– Vrtnarska postaja Logarovci,
– Vrtnarska postaja pri Srednji kmetijski šoli Grm, Novo mesto,
– Vrtnarska postaja Srednje kmetijske šole Celje,
– Vrtnarska postaja Srednje kmetijske šole Nova Gorica,
– Vrtnarska postaja Kmetijske zadruge Agraria Koper.
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi letnega programa, ki ga do 1. avgusta tekočega leta potrdi minister, in predložitve zahtevkov, ki morajo vsebovati poročilo o opravljenem delu s specifikacijo priznanih stroškov. Priznani stroški so: delo v poskusih in v izobraževanju pridelovalcev v regiji, preučevanje tehnologij pridelovanja na prostem in v zavarovanem prostoru, preskus kultivarjev; stroški analiz, vodenje in vrednotenje preizkušanja različnih kultivarjev (glede na rodnost, rast, razvoj, zdravstveno stanje, itd.), zasnova nasadov; oskrba posevkov, materialni stroški (gnojila, zaščitna sredstva, uporaba različnih folij, itd.), izdelava načrtov proizvodnje, izdelava letne publikacije, kjer so zbrani rezultati poskusov centrov in postaj.
O dodelitvi sredstev po tem členu odloča minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 100% vrednosti potrjenega programa.
XVIII.b Proračunska postavka 1474–ukrep: Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva
33.b člen
(Prognosfruit, spremljanje ekonomskega položaja kmetijstva in živilstva)
Predmet podpore je:
1. sofinanciranje izvedbe zgodnje napovedi pridelka sadja, ki je narejena po enotni metodi v okviru evropskega programa “Prognosfruit“, ki je sestavni del celotnega sistema evidence in kontrole pridelovanja sadja v okviru Evropske unije;
2. podpora vodenju knjigovodstva na kmetijah z namenom spremljanja dohodkovnega položaja kmetij s primerljivostjo po ekonomskih kazalnikih z državami Evropske unije ter podpora pri stroških naročnine strokovne publikacije kmetom, ki sodelujejo pri vodenju knjigovodstva na kmetijah, določene s programom ministra;
3. financiranje analitično-razvojne naloge “Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji“ (tekoče ocenjevanje stroškov pridelovanja pomembnejših kmetijskih pridelkov, spremljanje razvoja kmetijstva, usklajevanje metodologij, zbiranje in priprava baz podatkov za potrebe agrarno-ekonomskih in agrarno-političnih analiz, ekspertne storitve za potrebe MKGP).
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
1. v primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka, pravne osebe, ki:
– združujejo najmanj 70% vseh sadjarjev, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo z intenzivno pridelavo sadja;
– izvajajo oceno napovedi pridelka najmanj skupno pet let po metodi dr. Winterja;
2. v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka, fizične in pravne osebe, ki:
– so izbrane na javnem razpisu oziroma,
– izdajajo strokovne publikacije na področju kmetijstva (stroški naročnine), določene s programom ministra,
3. v primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka, javni raziskovalni zavodi, ki:
– so strokovno usposobljeni in razpolagajo z ustrezno programsko opremo za izvajanje vseh nalog iz 3. točke prejšnjega odstavka;
– razpolagajo z vsemi potrebnimi podatki in analizami za vsa področja iz 3. točke prejšnjega odstavka najmanj za obdobje zadnjih deset let;
– so ustrezno usposobljene za izvajanje mednarodno primerljivih agrarno-ekonomskih analiz.
4. Upravičenci iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka tega člena pridobijo sredstva na podlagi letnega programa za delo v tekočem letu, ki ga do 1. avgusta tekočega leta potrdi minister, in predložitve zahtevkov, ki morajo vsebovati poročilo o opravljenem delu s specifikacijo stroškov. V primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka so priznani stroški: plačilo operativnega dela za zbiranje in obdelavo podatkov, ugotavljanje rodnega oveska, stroški računalniške obdelave, meritve debeline plodov, zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov o dejanskem pridelku oziroma zalogah. V primeru iz prve alinee 2. točke prejšnjega odstavka so priznani stroški dela izvajalca, izbranega na javnem razpisu, v primeru iz druge alinee 2. točke prejšnjega odstavka pa stroški naročnine za strokovno publikacijo kmetom, ki sodelujejo pri vodenju knjigovodstva na kmetijah.
Upravičenci iz prve alinee 2. točke drugega odstavka tega člena pridobijo sredstva na podlagi javnega razpisa. Upravičenci iz druge alinee 2. točke drugega odstavka tega člena pridobijo sredstva na podlagi letnega programa za delo v tekočem letu, ki ga do 1. avgusta tekočega leta potrdi minister, in predložitve zahtevkov, ki morajo vsebovati poročilo o opravljenem delu s specifikacijo stroškov.
O dodelitvi sredstev po tem členu odloča minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 100% vrednosti potrjenega programa.“
9. člen
V 34. členu se v drugem odstavku besedilo “in točki C) ter D) 33. člena“ nadomesti z besedilom “, točki C) in D) 33. člena, 33.a člen ter 33.b člen“.
10. člen
V 35. členu se v drugem odstavku za besedilom “18. člena,“ doda besedilo “prve alinee točke b) prvega odstavka 19. člena,“.
11. člen
V 40. členu se v prvem odstavku besedilo “25. člen in točki C) ter D) 33. člena“ nadomesti z besedilom “peti odstavek 16. člena, 25. člen, točki C) in D) 33. člena, 33.a člen ter 33.b člen“.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“V primerih iz točke a) prvega odstavka 17. člena, 18. člena, 19. člena, točke a) prvega odstavka 20. člena in 1. točke prvega odstavka 21. člena te uredbe se sredstva dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga po soglasju MKGP skupno objavita in izvedeta ARSKTRP in Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljnjem besedilu: javni sklad).“.
12. člen
V 41. členu se v drugem odstavku besedilo “35. člena“ nadomesti z besedilom “40. člena“.
V petem odstavku se za besedo “sejnine“ doda besedilo“, v primeru priprave strokovnega mnenja pa tudi do plačila honorarja za avtorsko delo“.
Doda se šesti odstavek, ki se glasi:
“Postopke v zvezi s prejšnjim odstavkom vodi ARSKTRP.“.
13. člen
V 43. členu se v četrtem odstavku za besedo “sejnine“ doda besedilo “, v primeru priprave strokovnega mnenja pa tudi do plačila honorarja za avtorsko delo“.
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-6
Ljubljana, dne 11. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost