Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2779. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 5931.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1. člen
Višina dodatka iz 80.d člena kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01 in 78/01) se 1. julija 2003 poveča za 0,07 količnika.
Višina dodatka iz 80.f člena se 1. julija 2003 poveča, in sicer:
– dodatek v višini 1,48, 1,43 in 1,38 količnika za 0,26 količnika,
– dodatek v višini 0,90 količnika za 0,16 količnika in
– dodatek v višini 0,75 količnika za 0,12 količnika.
Višina dodatka iz 81.b člena se 1. julija 2003 poveča za 0,04 količnika.
Po začetku uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS) se bodo s kolektivno pogodbo vzpostavljena razmerja uresničevala tako, da se bodo v letih 2004 do vključno 2006 plače zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki prejemajo dodatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, povečevale 1. julija vsako leto v višini vrednosti količnikov povečanja, dogovorjenega za julij 2003, v skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti, usklajeno z ZSPJS.
Če se ZSPJS do 1. julija 2004 ne bo začel uporabljati, se s tem datumom višina dodatkov poveča v skladu z določili prvega, drugega in tretjega odstavka.
Če se ZSPJS ne bo začel uporabljati niti do 1. julija 2005, bosta stranki, najkasneje v tridesetih dneh, pristopili k pogajanjem o sklenitvi novega aneksa o višini dodatkov za leti 2005 in 2006.
2. člen
Z uveljavitvijo tega aneksa prenehajo veljati prvi in tretji odstavek ter prvi stavek drugega odstavka 1. člena Sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 56/01).
3. člen
Podpisniki tega aneksa bodo pri pogajanjih o določanju razmerij med plačami na podlagi ZSPJS izhajali iz razmerij, ki bodo upoštevala:
– da bo najnižja osnovna plača zdravnika po končanem sekundariatu največ za 23% višja od najnižje osnovne plače strokovnega delavca z visokošolsko izobrazbo v vzgoji in izobraževanju,
ter
– da bosta najnižja osnovna plača zdravnika specialista in najnižja osnovna plača visokošolskega učitelja v razmerju 1:1 (brez dodatka financiranega iz lastnih sredstev).
4. člen
Podpisniki tega aneksa se obvežejo, da bodo upoštevaje načelo enakopravnosti socialnih partnerjev tvorno sodelovali pri aktivnostih in pripravi kolektivnih pogodb, potrebnih za začetek uporabe ZSPJS s 1. 1. 2004 v skladu z dogovorom o ustanovitvi pogajalske komisije za kolektivno pogodbo za skupno metodologijo in kolektivno pogodbo za javni sektor na podlagi zakona o sistemu plač v javnem sektorju z dne 30. maja 2002, ki so podlaga za uskladitev kolektivne pogodbe dejavnosti iz četrtega odstavka 1. člena tega aneksa.
5. člen
Če katera od strank huje krši obveznosti, sprejete s tem aneksom, lahko pogodbi zvesta stranka od aneksa odstopi.
Hujše kršitve pogodbenih obveznosti iz prejšnjega odstavka so:
– kršitev rokov iz 1. člena tega aneksa,
– ravnanje v nasprotju z določili 3. člena tega aneksa pri uvrščanju ovrednotenih delovnih mest in nazivov v plačne razrede,
– neudeležbe na sejah pogajalske komisije, če je nasprotna stranka prejela vabilo najmanj tri dni pred sejo,
– nepripravljenost za opredeljevanje do stališč in vprašanj, ki jih določi pogajalska komisija in
– nepripravljenost za ugotavljanje stanja oziroma ravni usklajenosti akta.
6. člen
Podpisniki tega aneksa bodo po podpisu pristopili k usklajevanju dogovora, v katerem bodo opredelili ukrepe, skladno z dogovorom o zagotavljanju kakovosti vzgoje in izobraževanja, o reševanju presežkov delovne sile, o izvajanju stalnega strokovnega spopolnjevanja in o spremembah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v nazive (Uradni list RS, št. 28/99).
7. člen
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, pod pogojem, da je objavljen pred uveljavitvijo ZSPJS.
Pogodbene stranke soglašajo, da se za objavo tega aneksa zaveže Vlada RS.
V primeru izpolnitve odložnega pogoja iz prvega odstavka tega člena, aneks sploh ne začne veljati.
Ljubljana, dne 20. junija 2002.
Za Vlado Republike Slovenije
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.
SVIZ
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije
Glavni tajnik
Branimir Štrukelj l. r.
VIR
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti
Sekretar republiškega odbora
Bojan Hribar l. r.
NSDLU
Neodvisni sindikat delavcev
Ljubljanske univerze
Predsednik
dr. Tomaž Sajovic l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 21. 6. 2002 pod zap. št. 47/8 in št. spisa 121-03-0041/94-19.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti