Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2617. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave, stran 5514.

Na podlagi petega odstavka 5. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave
1. člen
V uredbi o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 21/01) se v 6. členu besedilo 3. vrstice prvega odstavka dopolni tako, da se za besedilom “lahko Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada)” doda naslednje besedilo “na predlog ministra, pristojnega za upravo,”.
2. člen
V 7. členu se besedilo drugega odstavka dopolni tako, da se za besedilom “Uradne ure se” doda beseda “praviloma”.
3. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
”(2) Prejšnji odstavek ne velja za inšpektorate in njihove izpostave, ki imajo uradne ure vsak ponedeljek in sredo od 8. do 10. ure.”
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
4. člen
V 9. členu se besedilo prvega odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“(1) Upravne enote ter območne enote oziroma izpostave organov, razen inšpektoratov, imajo uradne ure najmanj trikrat tedensko, vsak ponedeljek, sredo in petek, v skupnem obsegu najmanj 20 ur na teden. Zaradi obsega dela, kadrovskih in organizacijskih razlogov se lahko tedenski obseg uradnih ur v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo, skrajša, vendar največ na 18 ur.”
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
“(3) Določbe prvega odstavka ne veljajo za dislocirane enote notranjih organizacijskih enot v upravnih enotah in informatorje, ki zagotavljajo strankam informacije v skladu s 3. členom uredbe o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami (Uradni list RS, št. 22/01).
(4) Obseg in razporeditev uradnih ur enot iz prejšnjega odstavka določi načelnik upravne enote glede na krajevne razmere in potrebe strank na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za upravo.
(5) Informatorji iz tretjega odstavka zagotavljajo izvajanje uradnih ur vsak poslovni dan v obsegu poslovnega časa upravne enote.”
Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek, četrti odstavek postane osmi odstavek in peti odstavek postane sedmi odstavek.
5. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
“9.a člen
Določitev minimalnega obsega uradnih ur po telefonu in elektronskih medijih
(1) Organi in območne enote oziroma izpostave zagotavljajo uradne ure po telefonu vsak dan v času uradnih ur, v obsegu najmanj dveh ur.
(2) V času uradnih ur po telefonu mora biti zagotovljeno delovanje vseh notranjih organizacijskih enot organa, območne enote oziroma izpostave in zagotovljena prisotnost delavcev, ki so na ta dan na delu, na delovnih mestih tako, da je strankam omogočeno urejanje zadev na vseh področjih dela organa, območne enote oziroma izpostave.
(3) Informatorji, ki dajejo strankam informacije v skladu s 3. členom uredbe o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami, zagotavljajo izvajanje uradnih ur po telefonu v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan v obsegu najmanj šestih ur.
(4) Organi in območne enote oziroma izpostave zagotavljajo izvajanje uradnih ur po elektronskih medijih vsak dan v času uradnih ur v obsegu najmanj dveh ur.
(5) Določba prejšnjega odstavka ne velja za inšpektorate, ki zagotavljajo izvajanje uradnih ur po elektronskih medijih na vodstvih inšpektoratov vsak poslovni dan v obsegu poslovnega časa.”
6. člen
V 11. členu se na koncu stavka črta pika in doda besedilo:
“ v obsegu:
– treh ur (v ministrstvih, upravnih organih in upravnih organizacijah v sestavi ministrstva),
– dveh ur (v inšpektoratih) in
– štirih ur (v upravnih enotah, območnih enotah in izpostavah).”.
7. člen
V tretjem odstavku 20. člena se za piko doda besedilo, ki se glasi:
“Pri tem mora biti po posameznih poslovnih dnevih zagotovljen enak obseg delovnega časa obvezne prisotnosti delavca, kot ga določa prejšnji odstavek.”.
8. člen
V prvem odstavku 31. člena se na koncu stavka namesto pike postavi vejica in doda besedilo, ki se glasi:
“vendar ne več kot deset ur dnevno, razen v primerih, ko je dejansko opravljanje dela trajalo več kot deset ur.”.
9. člen
V 33. členu se besedilo spremeni tako, da se za besedilom “Splošni akti o poslovnem času” črta besedilo v oklepaju, ki se glasi “(delovnem času organa)”.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 140-01/2001-2
Ljubljana, dne 11. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost