Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002

Kazalo

2532. Uredba o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe, stran 5300.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena, 7., 32. in 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 43., 44. in 47. člena pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/01 in 21/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
S to uredbo se določa način opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe na plovnih poteh v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: gospodarska javna služba).
2. člen
(oblika zagotavljanja gospodarske javne službe)
Gospodarska javna služba se zagotavlja z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava.
3. člen
(objekti za varnost plovbe)
Objekti za varnost plovbe na plovnih poteh so svetilniki, obalne luči, boje in druga znamenja, signalne in radijske postaje, optične, zvočne, električne, elektronske, radarske in druge naprave za varno plovbo po morju, plovnih poteh in v pristaniščih.
Objekti za varnost plovbe se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
4. člen
(predmet gospodarske javne službe)
Gospodarska javna služba obsega:
– redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe na plovnih poteh v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije v stanju, ki je potrebno za nemoteno delovanje objektov za varnost plovbe in vključuje izvedbo potrebnih obnov, kadar posamezni objekt ali naprava ne omogoča več normalnega delovanja, in
– reden nadzor nad stanjem objektov za varnost plovbe.
5. člen
(območje izvajanja gospodarske javne službe)
Gospodarska javna služba se na podlagi te uredbe zagotavlja v koprskem tovornem pristanišču, drugih pristaniščih, namenjenih za javni promet, krajevnih pristaniščih, vojaških pristaniščih in izven območij naštetih pristanišč, razen v marinah in športnih pristaniščih.
6. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesijsko razmerje nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
Koncesija se podeli za obdobje desetih let.
7. člen
(prenosljivost koncesije)
Koncesionar koncesije ne more prenesti na drugega koncesionarja.
II. NAČIN IN POGOJI OPRAVLJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
8. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora za opravljanje gospodarske javne službe v času izbire in ves čas trajanja koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora registriran za dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe,
– zoper koncesionarja ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– imeti mora poravnane davke, prispevke in druge obvezne zakonske dajatve,
– biti mora finančno in poslovno sposoben,
– imeti mora strokovno usposobljene kadre in opremo, ki je potrebna za opravljanje gospodarske javne službe.
9. člen
(način izvajanja gospodarske javne službe)
Koncesionar mora izvajati gospodarsko javno službo v skladu s predpisi, ki se nanašajo na delovanje objektov za varnost plovbe.
Koncesionar mora z opravljanjem gospodarske javne službe zagotoviti pravilno delovanje objektov za varnost plovbe na plovnih poteh v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije tako, da bo dela izvajal kot dober gospodar, v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami.
Koncesionar mora zagotoviti, da bodo kljub opravljanju del neprekinjeno delovali vsi objekti za varnost plovbe in bo s tem zagotovljena varnost plovbe.
10. člen
(letni program vzdrževanja)
Koncesionar mora izdelati letni program vzdrževanja objektov za varnost plovbe. Na program vzdrževanja mora pridobiti soglasje Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
11. člen
(pristojbina za uporabo objektov za varnost plovbe)
Za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh plačujejo lastniki oziroma uporabniki plovil s predpisi določeno pristojbino.
Domača in tuja vojaška plovila in plovila, ki se uporabljajo za upravne namene, ne plačajo pristojbine za uporabo objektov za varnost plovbe.
Pristojbino za uporabo objektov za varnost plovbe plačujejo zavezanci Upravi Republike Slovenije za pomorstvo. Pristojbina je prihodek državnega proračuna.
12. člen
(financiranje gospodarske javne službe)
Gospodarska javna služba se financira iz proračunskih sredstev. Za opravljanje gospodarske javne službe je koncesionar upravičen do zneska proračunskih sredstev v višini, ki je določena v koncesijski pogodbi.
Koncesionar mora ločeno voditi računovodsko evidenco o stroških rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe in proračunskih sredstvih, prejetih za opravljanje gospodarske javne službe.
III. KONCESIJSKO RAZMERJE
13. člen
(koncesijska pogodba)
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: koncedent) in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, v kateri podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa in preneha veljati v primerih, določenih v 15. členu te uredbe.
14. člen
(zapisniška primopredaja)
V roku 30 dni od sklenitve koncesijske pogodbe opravi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki koncedenta in koncesionarja, pregled objektov za varnost plovbe in zapisniško ugotovi njihovo stanje. Zapisnik, ki ga sestavi komisija, podpišejo vsi njeni člani.
IV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
15. člen
(načini prenehanja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– zaradi prenehanja koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
16. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za katerega je bila sklenjena.
Koncesijska pogodba preneha zaradi razdrtja pogodbe iz razlogov in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
17. člen
(sporazumno prenehanje)
Stranki koncesijske pogodbe se lahko med trajanjem pogodbe kadarkoli sporazumeta o prenehanju pogodbe. Pogodbena stranka, ki želi sporazumno prenehanje pogodbe, posreduje drugi pogodbeni stranki pisno pobudo, ki vsebuje najmanj predlog pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo.
18. člen
(odvzem koncesije, če koncesionar ne začne z opravljanjem gospodarske javne službe)
Koncedent lahko odvzame koncesijo, če koncesionar ne začne z opravljanjem gospodarske javne službe v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
19. člen
(odvzem koncesije v javnem interesu)
Koncedent lahko odvzame koncesijo, če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba.
Koncedent pred uvedbo postopka odvzema koncesije v javnem interesu predlaga koncesionarju sporazumno prenehanje pogodbe.
Ob odvzemu koncesije v javnem interesu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določi po predpisih o razlastitvi.
20. člen
(nemoteno delovanje objektov za varnost plovbe)
Stranki koncesijske pogodbe morata v postopku prenehanja koncesijskega razmerja storiti vse, da je delovanje objektov za varnost plovbe nemoteno in pravilno.
21. člen
(zapisniška primopredaja)
Ob prenehanju koncesijskega razmerja opravi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki koncedenta in koncesionarja, pregled objektov za varnost plovbe in zapisniško ugotovi njihovo stanje. Zapisnik, ki ga sestavi komisija, podpišejo vsi njeni člani.
V. NADZOR IN POROČANJE
22. člen
(nadzor)
Nadzor nad opravljanjem koncesije izvaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
Nadzor iz prejšnjega odstavka je lahko napovedan ali nenapovedan, obsega pa zlasti:
– nadzor stanja objektov za varnost plovbe, ki so predmet koncesije,
– nadzor dokumentacije v zvezi s stroški rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe in porabo proračunskih sredstev, namenjenih za opravljanje gospodarske javne službe.
Nadzor mora potekati praviloma le v poslovnem času koncesionarja, tako da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom direktorja Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in pooblaščenec direktorja Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
23. člen
(poročanje)
Koncesionar mora dvakrat letno pisno poročati Upravi Republike Slovenije za pomorstvo o izpolnjevanju obveznosti iz koncesijske pogodbe.
Poročilo mora vsebovati zlasti podatke o stroških vzdrževanja objektov za varnost plovbe, opravljenih storitvah, podatke o stanju objektov za varnost plovbe ter druge podatke, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na koncesijsko razmerje.
Poleg poročil iz prejšnjega odstavka koncesionar dostavi Upravi Republike Slovenije za pomorstvo letne računovodske izkaze, ki jih mora koncesionar pripraviti v skladu z zakonom in to uredbo.
VI. POSTOPEK ODDAJE IN PRENEHANJA KONCESIJE
24. člen
(oddaja koncesije)
Strokovna komisija pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, ki jo imenuje minister, pristojen za pomorstvo, začne s postopkom za javni razpis za izbiro koncesionarja v roku enega meseca po objavi te uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije. V razpisni dokumentaciji za izbiro koncesionarja mora biti vsebovana zahteva, da mora kandidat za koncesionarja v ponudbi navesti oceno pričakovanih stroškov opravljanja gospodarske javne službe v pavšalnem znesku.
O izbiri koncesionarja na podlagi javnega razpisa odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
Koncesijsko pogodbo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije podpiše minister, pristojen za pomorstvo.
25. člen
(postopek pred prenehanjem koncesije)
Koncedent začne s postopkom za nov javni razpis za izbiro koncesionarja najmanj dve leti pred potekom koncesije. V tem obdobju koncedent in koncesionar opravita vse potrebno za uspešno končno primopredajo.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
(prvi program vzdrževanja objektov za varnost plovbe)
Prvi program vzdrževanja objektov za varnost plovbe iz 10. člena te uredbe mora koncesionar izdelati in ga predložiti v soglasje Upravi Republike Slovenije za pomorstvo najkasneje v roku enega meseca od dne sklenitve koncesijske pogodbe.
27. člen
(začetek veljavnosti uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-23/2002-1
Ljubljana, dne 6. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik