Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2359. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2001, stran 4927.

Na podlagi 96., 97., 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 24. seji dne 22. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2001, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Oplotnica.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov občinskega proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2001, ki obsega:
                                SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
   1. Prihodki                    410,314.926
   2. Odhodki                    415.819.379
   Proračunski presežek (primanjkljaj)        –5,504.453
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
   1. Prejeta vračila danih posojil
   2. Dana posojila in povečanje kap. deležev
C)  Račun financiranja
   1. Zadolževanje                  10,000.000
   2. Odplačilo dolga                 5,000.004
   Povečanje (zmanjšanje sredstev na računih)      –504.457
3. člen
Razlika odhodkov nad prihodki po zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2001 v višini 504.457 tolarjev se prenese v splošni sklad Občine Oplotnica.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 25.24/2002
Oplotnica, dne 22. maja 2002.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost