Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2336. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila centrom za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, stran 4896.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 40. člena zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila centrom za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
1. člen
V navodilu centrom za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 44/01 in 106/01), se v 1. členu za besedo “potrebami” v oklepaju doda besedilo: “Uradni list RS, št. 54/00,”.
2. člen
V 2. členu se v oklepaju črta besedilo: “in Uradni list RS, št. 54/00”. Za besedo “programe” se doda besedilo: “v skladu z zakonom.”.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Po sprejemu zahteve za uvedbo postopka usmerjanja uradna oseba, ki vodi postopek, uvede ugotovitveni postopek in zaprosi komisijo za usmerjanje prve stopnje, pristojno glede na vrsto primanjkljaja, ovire ali motnje otrok, za pripravo strokovnega mnenja.”.
4. člen
V 6. členu se v drugem odstavku za besedo “zastopnikom” doda besedilo: “ali skrbnikom”.
5. člen
V 7. členu se v tretji alinei prvega odstavka besedilo “splošnega srednjega” nadomesti z besedilom: “gimnazijskega”. V četrti alinei se besedilo “splošnega srednjega” nadomesti z besedilom: “gimnazijskega”. V šesti alinei se besedilo “posebni program” nadomesti z besedilom: “posebne programe”.
6. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Dodatna strokovna pomoč se izvaja kot pomoč pri vzgoji in izobraževanju. Le-ta se izvaja za otroke, ki so usmerjeni v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo do tri ure tedensko, za vse ostale otroke s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, pa do pet ur tedensko.
Na področju izobraževanja slepih in slabovidnih se dodatna strokovna pomoč izvaja tudi kot pouk specialnih znanj v obsegu, ki je odvisen od stopnje primanjkljaja, ovire oziroma motnje in je določen s prilagojenim programom osnovne šole za slepe in slabovidne učence.
Vrsto in obseg specialnih znanj se opredeli z individualiziranim programom, ki ga izdela strokovna skupina v vrtcu ali na šoli ob pomoči specialnega pedagoga ustrezne smeri.
Pouk specialnih znanj izvajajo ustrezni zavodi.
Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje.
Izvaja se individualno v oddelku ali izven oddelka, lahko pa tudi občasno v posebni skupini izven oddelka.”.
7. člen
V 10. členu se v prvem odstavku za besedo “dodelitev” doda besedilo: “občasnega ali stalnega”. Za besedo “pomoči” se doda besedilo: “težje in težko”.
Doda se nov drugi odstavek: “Če se otroku dodeli občasnega spremljevalca, se v odločbi o usmeritvi določijo dejavnosti, pri katerih otrok potrebuje fizično pomoč.”.
Doda se nov tretji odstavek: “Predšolskemu otroku se praviloma dodeli občasnega spremljevalca. V primeru, da se otroku dodeli spremljevalca, se število otrok v oddelku ne zmanjša.”.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
V novem četrtem odstavku se za besedama “usmeri v” doda besedilo: “prilagojen program za predšolske otroke ali”.
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pri odločanju o pravici do brezplačnega prevoza predšolskih otrok iz 15. člena zakona se v skladu s tretjim odstavkom 15. člena šteje, da so podane okoliščine iz prvega odstavka 15. člena, če je:
– otrok usmerjen v prilagojen program, ki se izvaja v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, katerega ustanoviteljica je država,
– oddaljenost otrokovega prebivališča večja od 25 km,
– ali oddaljenost otrokovega prebivališča večja od 10 km, starši pa prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pravica do brezplačnega prevoza ne pripada staršem, če so na relaciji med krajem otrokovega prebivališča in krajem zavoda organizirani prevozi predšolskih in šolskih otrok oziroma so staršem na tej relaciji prevozni stroški že povrnjeni z drugega naslova (npr. povrnitev stroškov prevoza na delo in z dela).
9. člen
13. člen se črta.
10. člen
V 15. členu se v prvem odstavku za besedo “stopnje” doda besedilo: “in ugotovitev v postopku”.
11. člen
V 16. členu se v drugi alinei prvega odstavka besedilo “v katero bo otrok vključen,” nadomesti z besedilom: “ki zagotavlja pogoje za vzgojo in izobraževanje otroka,”. V tretji alinei se na začetku doda besedilo: “na podlagi dogovora z vrtcem ali s šolo”. V četrti alinei se za besedo “usmeritve“ postavi vejica in doda besedilo: “ki ne sme biti daljši od treh let.”.
V tretji alinei drugega odstavka se črta besedilo: “ki morajo biti zagotovljeni ”in besedilo: “vzgojnega dela oziroma pouka in”. V šesti alinei se za besedo “otroka” doda besedilo: “v primeru, ko je otrokovo prebivališče oddaljeno manj kot 4 kilometre od osnovne šole.”.
Doda se nov tretji odstavek: “Če pravice do brezplačnega prevoza ni mogoče zagotoviti v okviru organiziranih prevozov šolskih otrok, se povrnitev prevoznih stroškov za otroka obračuna v skladu z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek.”.
12. člen
V 17. členu se v drugi alinei prvega odstavka besedilo “v katerega bo otrok vključen,” nadomesti z besedilom: “ki zagotavlja pogoje za vzgojo in izobraževanje otroka,”. V tretji alinei se na začetku doda besedilo: “na podlagi dogovora z vrtcem s šolo ali z zavodom”. V četrti alinei se za besedo “usmeritve” postavi vejica in doda besedilo: “ki ne sme biti daljši od treh let.”.
Drugi odstavek se črta.
13. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pristojni center za socialno delo vroči odločbo staršem, vrtcu in šoli oziroma zavodu, v katerega je otrok usmerjen kot tudi vrtcu, šoli oziroma zavodu, v katerega je vključen do končanega postopka usmerjanja.”.
14. člen
V 21. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Zoper odločbo o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja ima stranka pravico do pritožbe, pritožbo lahko vloži tudi vsaka druga oseba, če odločba posega v njene pravice ali pravne koristi, v roku 15 dni.”.
15. člen
V 26. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Predsednik komisije določi izmed članov komisije, navedenih v prvem odstavku tega člena, sestavo komisije za usmerjanje posameznega otroka glede na vrsto primanjkljajev, ovir ali motenj.”.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Do uveljavitve predpisa iz drugega odstavka 9. člena zakona, ki bo določil standarde in normative obsega in načina izvajanja dodatne strokovne pomoči, se dodatna strokovna pomoč izvaja v obsegu in na način, kot je naveden v 6. členu tega navodila.
17. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-73/2002
Ljubljana, dne 15. maja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport