Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2324. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003, stran 4862.

Na podlagi 5., 7. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003
1. člen
V uredbi o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 34/02) se v 6. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Delež dodeljenih sredstev iz 1. točke prvega odstavka tega člena znaša 35% vrednosti izvedenih agromelioracijskih del, ki so upravičena do kritja stroškov.”.
2. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Upravičenci do sredstev po tem členu so fizične in pravne osebe, ki so bile kot ustrezno usposobljene izbrane na javnem razpisu za vzdrževanje in sanacijo hidromelioracijskih sistemov v letu 2000.”.
3. člen
V 11. členu se v drugem odstavku prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
“– v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka, VGP Soča, vodnogospodarsko podjetje d.d., Nova Gorica, ki ima ustrezno vodnogospodarsko dovoljenje,
– v primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka, Kmetijstvo Vipava d.d., Šempeter pri Gorici, ki ima ustrezno vodnogospodarsko dovoljenje,”.
V tretjem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
“– upravičenca iz prve in druge alinee drugega odstavka tega člena morata najpozneje do 7. junija 2002 predložiti program vzdrževanja, razdeljen po četrtletnih obračunskih situacijah, ki ga po soglasju ministra potrdi direktor Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP);”.
4. člen
V 13. členu se v petem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
“Delež dodeljenih sredstev iz 2. točke prvega odstavka tega člena znaša 100% vrednosti izvedenih del.”.
5. člen
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“V okviru sanacije komasacij se podpirajo:
1. hidromelioracije, agromelioracije in melioracijska dela, geodetska ter gradbena dela;
2. upravno-pravna dela (priprava predlogov za vpis v zemljiško knjigo in priprava osnutkov odločb);
3. izvedeniška dela, cenitve in vrednotenje zemljišč;
4. določitev odškodnine komasacijskim upravičencem na podlagi pravnomočnih odločb;
5. investicijski inženiring (priprava oddaje javnega naročila gradbenih del ter nadzor nad izvedbo del
na komasacijskih območjih iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.”.
6. člen
V 15. členu se v tretjem odstavku 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
“1. predložitev ustreznega načrta investicije za leti 2002 in 2003;
2. predložitev plačanih računov v letih 2002 in 2003;”.
7. člen
V 16. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
“1. sofinanciranje zagonskih stroškov in stroškov administrativnega poslovanja, kot so najem primernih prostorov, nakup pisarniške opreme, vključno z računalniško strojno in programsko opremo, stroški administracije, režijski stroški ter pravne in upravne dajatve, ki nastanejo pri ustanavljanju organizacije proizvajalcev;”.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Višino dodeljenih sredstev iz 1. točke prvega odstavka tega člena določajo predpisi o ureditvi trga za posamezne kmetijske pridelke, oziroma drugi prepisi, ki urejajo organizacije proizvajalcev.”.
8. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“17. člen
Predmet podpore so:
a) primarna kmetijska proizvodnja:
1. investicije v novogradnjo in adaptacijo hlevov in drugih objektov s pripadajočo opremo za:
– rejo govedi, drobnice, prašičev, kuncev, perutnine in rejo konj za meso,
– shranjevanje živalskih gnojil in odpadne vode,
– predelavo mleka na skupnih planšarijah,
– sušenje in skladiščenje kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje;
2. investicije v postavitev zavarovanih prostorov s pripadajočo opremo (steklenjaki, rastlinjaki, plastenjaki, tuneli in tople grede);
3. nakup kmetijske mehanizacije (specialne, hribovske in dvoriščne);
4. nakup kmetijskih zemljišč;
5. dokup osnovne plemenske črede za povečano število stojišč, ki so predmet naložbe, razen za plemenske živali za katere lahko rejec uveljavlja podporo na podlagi drugih predpisov;
6. pomoč iz naslova mladega kmeta in
b) financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje podpor organizacijam proizvajalcev.
Sredstva iz točke a) prejšnjega odstavka se ne dodelijo za:
– nakup stavbnih zemljišč in obstoječih zgradb,
– investicije za dejavnost trgovine,
– investicije v hladilnice za sveže sadje in zelenjavo,
– nakup rabljene opreme in kmetijske mehanizacije,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja pri opravljanju dejavnosti vključno s stroški vzdrževanja in najema,
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% priznanih stroškov investicije oziroma programa.
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
1. v primeru iz točke a) prvega odstavka tega člena, kmetijska gospodarstva (fizične in pravne osebe) ter pašne skupnosti po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji;
2. v primeru iz točke b) prvega odstavka tega člena, fizične in pravne osebe z ustrezno strokovno usposobljenostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev iz točke a) prvega odstavka tega člena:
– upravičenec, ki je fizična oseba, mora predložiti poslovni načrt, izdelan v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe Slovenije (poslovni načrt mora biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije in za obdobje vračanja posojila);
– upravičenec, ki je pravna oseba, mora predložiti investicijski program v skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja;
– predložiti morajo gradbeno dokumentacijo oziroma ustrezna dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;
– investicija mora biti ekonomsko upravičena in mora prispevati k izboljšanju konkurenčnosti pridelave;
– v primeru, da je upravičenec kmetija, morajo nosilci kmetijskih gospodarstev k vlogi priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetijskega gospodarstva;
– v primeru, da je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– fizične osebe morajo imeti v uporabi vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča) v lasti ali v zakupu (veljavnost zakupne pogodbe mora biti najmanj do konca ekonomske dobe projekta);
– v primeru kmetij, ki kandidirajo za investicije v postavitev zavarovanih prostorov s pripadajočo opremo, morajo uporabljati najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča);
– pravne osebe morajo imeti vsaj 50 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča) v lasti ali v zakupu (veljavnost zakupne pogodbe mora biti najmanj do konca ekonomske dobe projekta);
– pravne osebe, ki kandidirajo za investicije v postavitev zavarovanih prostorov s pripadajočo opremo, morajo uporabljati najmanj 30 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča);
– investicija mora ustrezati predpisanim veterinarsko-sanitarnim, zdravstveno-tehničnim in okoljevarstvenim zahtevam;
– gradbeni ukrepi morajo biti izvedeni v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– če so upravičenci pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, morajo predložiti dokazila o svojem finančnem stanju;
– investicija je lahko začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen);
– v primeru fazne gradnje mora biti delovna faza, ki je predmet podpore iz tega člena, začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen), predhodna delovna faza, ki ni predmet podpore iz tega člena, pa mora biti zaključena najkasneje eno leto pred objavo javnega razpisa;
– po zaključku investicije mora predložiti zapisnik o tehničnem prevzemu investicije;
– sredstva se dodelijo na podlagi plačanih računov ali potrjenih situacij;
– upravičenec mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije;
– v prilogi javnega razpisa bodo določene priznane investicijske vrednosti za posamezno vrsto investicije;
– minimalna skupna vrednost investicij mora znašati vsaj 3,000.000 SIT;
– kmetije, ki pridobijo več kot 8,000.000 SIT sredstev po tem členu, morajo voditi knjigovodstvo in spremljati rezultate gospodarjenja po FADN metodologiji vsaj še 5 let po končani investiciji.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo upravičenci za posamezne namene izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. a) v primeru investicije v novogradnjo in adaptacijo hlevov in drugih objektov s pripadajočo opremo:
– za živinorejsko proizvodnjo mora kmetijsko gospodarstvo zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo gnojevke ali gnoja, in sicer za rejo prašičev največ 2 glavi velike živine/ha (v nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha) in za rejo govedi 2,5 GVŽ/ha, pri čemer se šteje, da 1 GVŽ obsega 500 kg žive teže živali;
– če kmetijsko gospodarstvo nima urejenih zadostnih zmogljivosti za hrambo živalskih gnojil in s programom prestrukturiranja tega problema ne rešuje, ni upravičeno do podpor iz tega člena;
– v primeru investicij za prirejo perutnine se spodbujajo izključno investicije na kmetijah,
b) v primeru investicij v objekte za predelavo mleka na skupnih planšarijah:
– planina mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v ukrepu II/1, in dodatne zahteve, ki se nanašajo na izvajanje planinske paše iz Slovenskega kmetijsko okoljskega programa;
– upravičenec mora priložiti kopije zapisnika o prigonu živali na planinsko pašo in predvidenem datumu odgona s planinske paše na predpisanem obrazcu iz Slovenskega kmetijsko okoljskega programa;
– upravičenec mora predložiti potrjen pašni red v tekočem letu,
2. v primeru nakupa kmetijske mehanizacije:
– vrednost nakupa dvoriščne mehanizacije, specialne mehanizacije in hribovske kmetijske mehanizacije ne sme presegati 35% celotne priznane investicijske vrednosti vseh investicij, ki so načrtovane v sklopu poslovnega načrta oziroma investicijskega programa,
– kmetijska mehanizacija mora biti navedena v javnem razpisu,
3. v primeru dokupa osnovne plemenske črede za povečano število stojišč:
– vrednost dokupa osnovne plemenske črede ne sme presegati 35% celotne priznane investicijske vrednosti vseh investicij, ki so načrtovane v sklopu poslovnega načrta oziroma investicijskega programa,
– plemenske živali morajo biti vpisane v rodovniško knjigo, ki jo vodijo izvajalci javne službe strokovnih nalog v živinoreji,
4. v primeru nakupa kmetijskih zemljišč:
– vrednost nakupa kmetijskih zemljišč ne sme presegati 30% priznane investicijske vrednosti vseh investicij, ki so načrtovane v sklopu poslovnega načrta oziroma investicijskega programa,
– mora nakup kmetijskih zemljišč prispevati k zaokrožitvi kmetije,
5. v primeru pomoči iz naslova mladega kmeta:
– mora imeti kmetijsko gospodarstvo v uporabi vsaj 5 ha primerljivih kmetijskih površin (v skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih);
– mladi gospodar mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, biti mora mlajši od 40 let in gre za njegov prvi prevzem;
– mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva zaključeno vsaj poklicno kmetijsko šolo oziroma drugo poklicno šolo;
– kmetijsko gospodarstvo je upravičeno do pomoči le v prvih petih letih po prevzemu in vzpostavitvi mladega kmeta kot nosilca kmetijskega gospodarstva.
Pogoj za pridobitev sredstev iz točke b) prvega odstavka tega člena je predložitev ponudbe iz katere je razvidna strokovna usposobljenost.
Delež sredstev iz točke a) prvega odstavka tega člena (nepovratna sredstva) lahko znaša do 25% priznane vrednosti investicije. Skupni delež dodeljenih sredstev (nepovratna in povratna sredstva) lahko znaša do 50% priznane vrednosti investicije, in sicer:
– 50% na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in
– 40% na ostalih območjih.
V primeru pomoči mladim kmetom znaša delež sredstev iz točke a) prvega odstavka tega člena (nepovratna sredstva) do 30% priznane vrednosti investicije, skupni delež dodeljenih sredstev (nepovratna in povratna sredstva) pa lahko znaša do 60% priznane vrednosti investicije, in sicer:
– 60% na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in
– 50% na ostalih območjih.
Upravičenec lahko pridobi za investicije po tem členu največ 30,000.000 SIT.
O dodelitvi sredstev iz točke b) prvega odstavka tega člena odloča minister. Delež sredstev iz točke b) prvega odstavka tega člena znaša do 100% priznane vrednosti.”.
9. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
“18. člen
Predmet podpore so investicije v novogradnjo in adaptacijo objektov s pripadajočimi napravami in opremo za predelavo vseh vrst kmetijskih proizvodov za javno potrošnjo, gozdnih sortimentov, zelišč in gozdnih sadežev, vključno z njihovim skladiščenjem, dodelavo in prodajo, ki se na kmetijah izvaja kot dopolnilna dejavnost (podpira se tudi predelava živil za potrebe turistične dejavnosti in izdelava živil na tradicionalen način).
Sredstva po tem členu se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb;
– investicije v druge prostore in opremo za opravljanje turistične dejavnosti in domače obrti na kmetiji;
– nakup rabljene opreme;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema);
– bančne stroške, stroške garancij;
– stroške promocije;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, ki presegajo 12% priznanih stroškov investicije oziroma programa.
Upravičenci do sredstev po tem členu so kmetije z naslovom v Republiki Sloveniji.
Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
– upravičenci morajo biti vpisani v evidenco kmetijskih gospodarstev;
– predložiti morajo izdelan poslovni načrt investicije v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, in sicer za čas izvajanja investicije oziroma najmanj za obdobje vračanja posojila (v poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi osnovna dejavnost);
– predložiti morajo dokazila o finančnem stanju upravičenca;
– predložiti morajo mnenje kmetijske svetovalne službe o nameravani investiciji;
– registrirano morajo imeti dopolnilno dejavnost oziroma morajo zagotoviti, da bodo najpozneje eno leto po zaključku investicije registrirali dopolnilno dejavnost pri ustreznem upravnem organu;
– predložiti morajo gradbeno dokumentacijo oziroma ustrezna dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;
– v prilogi javnega razpisa bodo določene priznane investicijske vrednosti za posamezno vrsto investicije;
– skupna vrednost investicij mora znašati vsaj 1,000.000 SIT;
– ob zaključku investicije morajo biti izpolnjene vse predpisane zahteve na področju dopolnilnih dejavnosti;
– investicija je lahko začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen);
– v primeru fazne gradnje mora biti delovna faza, ki je predmet podpore iz tega člena, začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen), predhodna delovna faza, ki ni predmet podpore iz tega člena pa mora biti zaključena najkasneje eno leto pred objavo javnega razpisa;
– po zaključku investicije se morajo voditi poslovne knjige in evidence v skladu s predpisi o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah;
– sredstva po tem členu se dodelijo na podlagi plačanih računov ali potrjenih situacij.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji glede vlagatelja zahtevka:
– biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva;
– priložiti mora pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetijskega gospodarstva;
– imeti mora status kmeta po predpisih o kmetijskih zemljiščih.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu (nepovratna sredstva) znaša do 25% priznane vrednosti investicije. Skupni delež sredstev po tej uredbi (nepovratna in povratna sredstva) za namen iz tega člena znaša do 50% priznane vrednosti investicije, in sicer:
– 50% na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in
– 40% na ostalih območjih.
Upravičenec lahko pridobi za investicije po tem členu največ 10,000.000 SIT.”.
10. člen
Besedilo 19. člena se spremeni, tako da se glasi:
“19. člen
Predmet podpore je reševanje težkega socialnega položaja kmetij v primeru:
a) smrti, nad 80% invalidnosti ali več kot 6-mesečne nesposobnosti za delo nosilca kmetijskega gospodarstva;
b) nastanka škode na kmetijskem gospodarstvu, ki je nastala zaradi:
– naravne nesreče ali izjemnega pojava (za naravno nesrečo ali izjemen pojav se šteje nepredviden dogodek, povzročen s strani narave, ki ga ni mogoče preprečiti),
– izbruha bolezni, v primerih, ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi in ko je zaradi pojava bolezni na kmetijskem gospodarstvu prepovedan promet z živalmi oziroma je dovoljen le zakol živali.
Pomoč po tem členu se dodeli v dveh oblikah:
– kot enkratna pomoč v primeru smrti, nad 80% invalidnost ali več kot 6-mesečno nesposobnost za delo na kmetiji, kjer gre za nosilca kmetijskega gospodarstva in to pomeni hud poseg v delovni proces na kmetiji,
– kot pomoč za premostitev težav v primeru iz točke b) prejšnjega odstavka.
Upravičenci do sredstev po tem členu so kmetije na območju Republike Slovenije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev poročila o škodnem dogodku,
– predložitev sanacijskega načrta kmetije in poročilo o že dobljenih pomočeh,
– nastanek škodnega dogodka po 1. 10. 2001, razen če je škodni dogodek nastal že pred 1. 10. 2001, pa še ni bil vložen zahtevek za poravnavo škode,
– upravičenci morajo večino dohodka pridobiti iz kmetijske dejavnosti.
Sredstva po tem členu se ne dodelijo za:
– pokrivanje škod, ki je zagotovljeno po drugih predpisih,
– pokrivanje škode, povzročene s plazovi,
– pokrivanje škode v primeru napada divjih zveri,
– pokrivanje tistega dela škode, ki je bil povrnjen s strani zavarovalnic.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša:
– v primerih iz točke a) prvega odstavka tega člena največ 1,000.000 SIT,
– v primerih iz točke b) prvega odstavka tega člena do 35% ocenjene škode, razen v primeru bolezni živali.
Višina prejete odškodnine (zavarovalnina in dodeljena sredstva) ne sme presegati višine ugotovljene škode”.
11. člen
V 20. členu se v drugem odstavku za sedmo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
“– začetne upravne stroške dolgoročnega povezovanja in združevanja zadrug (najem primernih prostorov, nakup pisarniške opreme, vključno z računalniško strojno in programsko opremo, stroške administracije, splošne stroške ter pravne in upravne takse).”.
12. člen
V 22. členu se v prvem odstavku 5. točka spremeni tako, da se glasi:
“5. obnova stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov v smislu obnove stavbne dediščine, vendar investicija ne sme povzročiti povečanja proizvodnih zmogljivosti.”.
13. člen
V 25. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Predmet podpore je:
– izdelava aplikativnih raziskovalnih nalog za pripravo razvojnih programov s področja podeželja za prilagajanje Evropski uniji,
– izvedba pilotnih projektov pomembnih za razvoj podeželja.”.
V drugem odstavku se črta besedilo: “, promocijskih dejavnosti”.
V četrtem odstavku se besedilo “31. 5. 2002 za leto 2002 in do 31. 5. 2003 za leto 2003” nadomesti z besedilom “do 30. junija tekočega leta”.
14. člen
V 26. členu se v drugem odstavku prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
“– v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, fizične in pravne osebe, ki so usposobljene za opravljanje storitev svetovanja, projektiranja, promocijskih in drugih ustreznih dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji;
– v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, občine, vključene v CRPOV, VTC ali RPP, v katerih je izvajanje teh programov že v teku,”.
15. člen
V 27. členu se v četrtem odstavku v 1. točki za osmo alineo dodata novi deveta in deseta alinea, ki se glasita:
“– investicija se lahko začne največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme v poslovni proces);
– v primeru fazne gradnje se mora delovna faza, ki je predmet podpore iz tega člena, začeti največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme v poslovni proces), predhodna delovna faza, ki ni predmet podpore iz tega člena, pa mora biti zaključena najpozneje eno leto pred objavo javnega razpisa;”.
Dosedanje deveta, deseta in enajsta alinea postanejo enajsta, dvanajsta in trinajsta alinea.
16. člen
V 28. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Upravičenec do sredstev po tem členu je Podjetniški center za malo gospodarstvo v skladu z letnim programom Akcijskega programa zaposlovanja, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Ciljne skupine so mladi na podeželju, brezposelni in podzaposleni na kmetijah, ženske na podeželju ter osebe na podeželju, ki jim grozi socialna izključenost.”.
17. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-5
Ljubljana, dne 24. maja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost