Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2002 z dne 21. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2002 z dne 21. 5. 2002

Kazalo

2201. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2001, stran 4405.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na predlog župana na 26. seji dne 23. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2001, ki zajema vse prihodke in odhodke transakcijskega računa Občine Žužemberk.
2. člen
Zaključni račun Občine Žužemberk za leto 2001 obsega:
                                SIT
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki                 689,627.000
II.  Skupaj odhodki                 696,985.000
III.  Proračunski primanjkljaj             7,358.000
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev             79.000
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
VI.  Prejeta minus dana posojila in
    sprememba kapitalskih deležev            79.000
VII.  Skupni primanjkljaj                7,279.000
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                       –
IX.  Odplačilo dolga                      –
X.   Neto zadolževanje                     –
XI.  Zmanjšanje sredstev na računih          7,279.000
    Stanje sredstev na računih preteklega leta    55,913.000
3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Žužemberk konec leta 2001 znaša 51,932.000 SIT in ta sredstva se razporedi za naslednje namene:
1. neporabljena namenska sredstva se namenijo: 38,904.000 SIT obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2001;
2. druga sredstva v višini 13,028.000 SIT se razporedi za pokritje proračunskega primanjkljaja proračuna za leto 2002.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-351
Žužemberk, dne 23. aprila 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.