Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2002 z dne 21. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2002 z dne 21. 5. 2002

Kazalo

2155. Pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, stran 4325.

Na podlagi četrtega odstavka 39. člena, tretjega odstavka 46. člena, četrtega odstavka 47. člena, četrtega odstavka 45. člena, drugega odstavka 56. člena, 64., 65. in 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil*
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa postopke za priznavanje označb za posebne kmetijske pridelke oziroma živila in način ugotavljanja skladnosti ter kontrole.
Kot posebni kmetijski pridelki oziroma živila po tem pravilniku se štejejo kmetijski pridelki oziroma živila z geografskim poreklom, geografsko označbo, tradicionalnim ugledom in višje kakovosti (v nadaljnjem besedilu: posebni kmetijski pridelki oziroma živila).
Ta pravilnik se ne uporablja za vino in druge proizvode iz grozdja in vina ter za žgane pijače.
2. člen
(izjeme)
V posebnih primerih se lahko določene geografske označbe obravnavajo kot geografsko poreklo, tudi če surovine za zadevne izdelke izvirajo iz drugega ali širšega geografskega območja, kot je območje predelave, pod pogojem, da:
– je območje proizvodnje surovin omejeno,
– obstajajo posebni pogoji za proizvodnjo surovin in
– da obstajajo kontrolni mehanizmi, ki zagotavljajo izpolnjevanje teh pogojev.
V danem primeru se kot surovine obravnavajo le žive živali, meso in mleko.
3. člen
(tradicionalni ugled)
Ime kmetijskega pridelka oziroma živila mora biti specifično in mora izražati tradicionalno značilnost. Za specifično se šteje ime, ki je nastalo iz običaja in ne nasprotuje pravnemu redu in morali. Za specifično se ne šteje ime, ki je zavajajoče. Tradicionalna značilnost se izkazuje s pisnimi in ustnimi viri.
POSTOPEK ZA PRIZNANJE OZNAČBE
4. člen
(začetek postopka)
Postopek za uporabo označb za posebne kmetijske pridelke oziroma živil vodi Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: urad).
Postopek za uporabo geografskega porekla, geografske označbe ali označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov oziroma živil se začne na podlagi vloge (specifikacije) združenja pridelovalcev oziroma predelovalcev. Izjemoma lahko poda vlogo tudi fizična ali pravna oseba, ki dokaže, da je na danem območju edini proizvajalec določenega kmetijskega pridelka oziroma živila. Za združenje pridelovalcev oziroma predelovalcev se šteje skupina ali združba pridelovalcev ali predelovalcev, ki pridelujejo oziroma predelujejo isti kmetijski pridelek oziroma živilo.
Postopek za uporabo označbe višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil se začne na podlagi vloge (specifikacije) pridelovalca oziroma predelovalca ali njihovega združenja. Za združenje pridelovalcev oziroma predelovalcev se šteje skupina ali združba pridelovalcev ali predelovalcev, ki pridelujejo oziroma predelujejo isti kmetijski pridelek oziroma živilo.
Vloga (specifikacija) se naslovi na urad in se lahko nanaša le na kmetijske pridelke oziroma živila, ki jih pridelovalec oziroma predelovalec prideluje oziroma predeluje.
5. člen
(vloga-specifikacija za geografsko poimenovanje)
Vloga (specifikacija) za geografsko poreklo oziroma geografsko označbo mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotno matično številko občana oziroma matično številko in davčno številko), pravno organizacijsko obliko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID;
– predlog poimenovanja kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s poimenovanjem geografskega porekla ali geografske označbe;
– opis kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s surovinami in osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi oziroma organoleptičnimi značilnostmi;
– razmejitev geografskega območja pridelave oziroma predelave;
– dokumentacijo, ki dokazuje, da kmetijski pridelek oziroma živilo izvira iz tega geografskega prostora in utemeljuje neposredno povezavo s tem geografskim okoljem ali poreklom;
– opis postopka pridelave oziroma predelave oziroma priprave za trg kmetijskega pridelka oziroma živila in opis avtentičnih in stalnih lokalnih metod, če te obstajajo;
– interna pravila za označevanje;
– ukrepe in sredstva, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost;
– statut združenja.
6. člen
(vloga-specifikacija za tradicionalni ugled)
Vloga (specifikacija) za označbo tradicionalnega ugleda mora vsebovati:
– identifikacijski podatki o vlagatelju (ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotna matična številka občana oziroma matično številko in davčno številko), pravno organizacijsko obliko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID;
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila;
– opis kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s surovinami in osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi oziroma organoleptičnimi značilnostmi, ki se nanašajo na tradicionalni ugled;
– dokumentacija, ki dokazuje, da kmetijski pridelek oziroma živilo izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega pravilnika;
– interna pravila za označevanje;
– opis postopka pridelave oziroma predelave oziroma priprave za trg kmetijskega pridelka oziroma živila;
– ukrepe in sredstva, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost;
– statut združenja.
7. člen
(vloga-specifikacija za višjo kakovost)
Vloga (specifikacija) za označbo višje kakovosti mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotno matično številko občana oziroma matično številko in davčno številko), pravno organizacijsko obliko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID;
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila;
– opis značilnosti kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s surovinami in poglavitnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi oziroma organoleptičnimi lastnostmi kmetijskega pridelka oziroma živila;
– dokumentacijo, ki dokazuje, da je določen kmetijski pridelek oziroma živilo po svojih specifičnih lastnostih boljše od istovrstnih kmetijskih pridelkov oziroma živil minimalne kakovosti;
– opis postopka pridelave oziroma predelave oziroma priprave za trg kmetijskega pridelka oziroma živila;
– interna pravila za označevanje;
– ukrepe in sredstva, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost.
8. člen
(odločitev o vlogi)
Urad odloči o popolni vlogi (specifikaciji) za priznanje označbe posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Če je vloga (specifikacija) popolna in izpolnjuje predpisane pogoje iz tega pravilnika, Urad v Uradnem listu oziroma v javnem glasilu objavi informacijo o prejeti vlogi za geografsko poreklo, geografsko označbo in tradicionalni ugled ter pozove javnost, da poda pripombe.
Če vloga (specifikacija) zadeva ime, ki označuje geografsko območje tudi v drugi državi, se urad posvetuje s pooblaščenim organom te države.
Zaradi razvoja na znanstvenem in tehničnem področju, zaradi ponovne definicije geografskega območja ali zaradi zahteve strokovne komisije urad od vlagatelja lahko zahteva temu ustrezno dopolnitev.
Če na popolno vlogo (specifikacijo) ni pripomb, na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije, imenovane s strani ministra, minister predpiše za:
– geografsko poreklo oziroma geografsko označbo način pridelave, predelave oziroma priprave za trg in območje pridelave oziroma predelave ter označbo geografskega porekla oziroma geografsko označbo;
– tradicionalni ugled sestavine oziroma postopke pridelave oziroma predelave in označbo tradicionalnega ugleda.
Urad vpiše priznano označbo v register potrjenih specifikacij posameznega poimenovanja, izda odločbo o vpisu v register in objavi registracijo.
UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN KONTROLA
9. člen
(organizacije za izdajanje listin o skladnosti)
Organizacije za izdajo listin o skladnosti in kontrolo (v nadaljevanju: certifikacijski organ) posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil morajo biti akreditirane skladno s standardom SIST EN 45 011.
10. člen
(vloga za ugotavljanje skladnosti)
Vloga za ugotavljanje skladnosti (v nadaljevanju: certificiranje) se pošlje certifikacijskemu organu.
Vloga mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež s hišno številko, enotno matično številko občana oziroma matično številko, davčno številko in v primeru kmetijskega gospodarstva KMG-MID) in v primeru združenja tudi status združenja;
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s poimenovanjem geografskega porekla ali geografske označbe katerega bo proizvajal, tradicionalnega ugleda ali višje kakovosti;
– specifikacijo (elaborat) izdelka;
– dokumentacijo, ki dokazuje, da proizvodni obrati zadostujejo vsem sanitarno-tehničnim predpisom;
– opis delovanja notranje kontrole ter način vodenja proizvodne dokumentacije.
11. člen
(prvi pregled)
Na podlagi popolne vloge certifikacijski organ predlaga način zunanje kontrole ter pripravi navodila za izvajanje kontrole.
O pregledu pridelovalca oziroma predelovalca se sestavi zapisnik, s katerim se ga obvesti o pomanjkljivostih pridelave oziroma predelave. Po ugotovitvi, da so bile odpravljene vse pomanjkljivosti, ter na podlagi vzorčenja in rezultatov analiz, se pripravi končno poročilo.
12. člen
(odločitev)
Certifikacijski organ na podlagi poročila iz drugega odstavka prejšnjega člena in mnenja certifikacijskega odbora iz 13. člena tega pravilnika odloči o vlogi. Če je odločitev pozitivna, proizvajalcu izda certifikat in predlaga uradu, da ga vpiše v register proizvajalcev danega kmetijskega pridelka oziroma živila.
13. člen
(certifikacijski odbor)
Certifikacijski organ imenuje certifikacijski odbor (v nadaljevanju: odbor). Naloge odbora so:
– pregledovanje specifikacij (elaboratov) za posebne kmetijske pridelke oziroma živila;
– pregledovanje poročila kontrolorja o prvem pregledu obrata;
– podajanje strokovnih mnenj, na podlagi katerih certifikacijki organ izda certifikat;
– oblikovanje predloga, ki bi prispevali k izboljšanju metod proizvodnje in predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil z namenom, da se prilagodijo razvoju tehnologije in znanja;
– sprejemanje poslovnika kakovosti certifikacijskega organa.
Odbor je sestavljen iz članov, ki zagotavljajo neodvisnost in nepristranost odbora pri odločanju o certifikatih.
14. člen
(kontrola)
Kontrolo nad pravnimi ali fizičnimi osebami, ki imajo registrirano proizvodnjo kmetijskega pridelka oziroma živila (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec), izvaja certifikacijski organ iz 9. člena tega pravilnika.
Na obratu proizvajalca se kontrola izvaja najmanj enkrat letno in opravi popoln fizični pregled ter se po potrebi opravi tudi nenapovedane rutinske preglede. O vsakem popolnem fizičnem pregledu se sestavi poročilo.
Če poročilo navaja sum, da proizvajalec ne proizvaja v skladu s specifikacijo, da potvarja ali ogroža zdravje potrošnikov, o tem certifikacijski organ obvesti pristojnega inšpektorja. O sproženem postopku obvesti tudi kontrolirano pravno ali fizično osebo.
Na predlog certifikacijskega organa urad izbriše proizvajalca iz registra proizvajalcev, če se ugotovi, da le-ta ne izpolnjuje pogojev iz tega pravilnika.
15. člen
(zaščitni znak)
Kmetijski pridelki oziroma živila, ki ustrezajo pogojem za uporabo ene od označb za posebne kmetijske pridelke oziroma živila po tem pravilniku, so lahko označeni tudi z zaščitnim znakom, ki ga določi in objavi minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano, če izpolnjujejo za to predpisane pogoje. Zaščitni znak podeljuje Urad.
16. člen
(poročanje o obsegu proizvodnje)
Pridelovalci oziroma predelovalci kmetijskih pridelkov oziroma živil z označbo za posebne kmetijske pridelke oziroma živila morajo uradu dvakrat letno sporočiti obseg proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(prehodne določbe)
Do imenovanja organizacij za izdajo listin o skladnosti iz 9. člena tega pravilnika opravlja delo certifikacijskega organa Sektor za varnost in kakovost hrane Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skladno s standardom SIST EN 45011.
18. člen
(končne določbe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati pravilnik o pogojih za uporabo označbe geografskega poimenovanja za kmetijske pridelke oziroma živila (Uradni list RS, št. 7/01), pravilnik o pogojih za uporabo označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 56/01) in pravilnik o pogojih za uporabo označbe višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 11/01).
19. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-13/2002
Ljubljana, dne 2. aprila 2002.
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
* Pravilnik vsebinsko povzema določbe Uredbe 2081/92 EEC in 2082/92 EEC

AAA Zlata odličnost