Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2140. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja - za razširitev območje urejanja z evid. št. 6 v Slovenskh Konjicah, stran 4261.

Na podlagi 37. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 29. seji dne 4. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja – za razširitev območje urejanja z evid. št. 6 v Slovenskh Konjicah
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (v nadaljevanju besedila: osnovni odlok o PUP za dele naselij), ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 22/89, s spremembami, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 56/98 in 4/00.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na razširitev območja urejanja z evid. št. 6 v naselju Slovenske Konjice: predel pod Konjiško goro Slovenske Konjice.
3. člen
V poglavju II. OPIS OBMOČIJ osnovnega odloka o PUP za dele naselij se spremenijo in dopolnijo naslednji členi:
a) v 3. členu se v tabeli z navedbo območij urejanja, za evid. št. območja urejanja 6 spremeni velikost območja iz 4,00ha v „4,4ha“.
b) v 4. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek besedila, ki se glasi:
„Razširitev območja urejanja z evid št. 6 je vrisana na grafičnih prilogah št. 3 in 4 v projektu, ki ga je izdelalo podjetje URBANA Kočar in Kočar d.n.o. Velenje, pod št. proj. 336/01 z datumom Junij 2001 in ki je sestavni del tega odloka.“
c) v 5. členu se v 6. točki, na koncu navedenih parcelnih številk dodajo še naslednje parcelne številke:
„100/7, 100/6, 100/8, 100/10 del, 996/ 2del, 1335/1 del in 1595“
4. člen
V poglavju III. FUNKCIJA OBMOČIJ S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV V PROSTOR, v podpoglavju 1. Opredelitev možnih posegov v prostor, osnovnega odloka o PUP za dele naselij, se dopolni 7. člen v alinei d) tako, na se na koncu besedila doda stavek, ki se glasi:
Na razširitvi območja urejanja z evid št. 6 so dovoljeni naslednji posegi: gradnja lovskega doma na območju z oznako LD, ureditev parkirnih površin na območju z oznako P ter ohranjanje zelenih površin na območju z oznako Z. Razširitev ter prej navedena območja so vrisana na grafični prilogi št. 4 v projektu iz 1. člena tega odloka.
5. člen
Vsi ostali členi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje (Uradni list SRS, št. 22/89 in Uradni list RS, št. 56/98 in 4/00), ki jih ta odlok ne spreminja in ki veljajo za omočje urejanja z evid. št. 6, ostanejo še naprej v veljavi tudi za razširitev območja urejanja z evid. št. 6.
6. člen
Projekt iz točke b) tretjega člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Slovenske Konjice in na Upravni enoti Slovenske Konjice.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-7/01-9204
Slovenske Konjice, dne 4. aprila 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost