Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2139. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2001, stran 4261.

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 106. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 29. seji dne 4. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2001.
2. člen
I. Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2001 izkazuje:
(v tisočih SIT)
Prihodki                        1,346.719
Odhodki                        1,302.171
Presežek prihodkov                    44.548
II. Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2001 izkazuje:
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                    4.160
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                    2.355
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev              1.805
III. Račun financiranja za leto 2001 izkazuje:
Zadolževanje                          –
Odplačila dolga                      10.39
Neto odplačilo dolga                    10.39
Povečanje sredstev na računih
za leto 2001 znaša                    35.962
3. člen
Rezervni sklad za leto 2001 izkazuje:
Prihodki                         16.862
Odhodki                          9.366
Presežek prihodkov                     7.496
Presežek prihodkov rezervnega sklada se prenese v naslednje leto.
4. člen
Bilance prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za leto 2001 izkazujejo:
Prihodki                         163.937
Odhodki                         156.708
Presežek prihodkov                     7.229
Povečanje sredstev na računih krajevnih
skupnosti za leto 2001 znaša                7.229
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-2/2002-9201-29/3
Slovenske Konjice, dne 4. aprila 2002.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost