Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2138. Pravilnik o dodeljevanju kreditov in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Sežana, stran 4260.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 18. 4. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju kreditov in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Sežana
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki dodeljevanja kreditov in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Sežana.
2. člen
Za sredstva lahko zaprosijo pravne in fizične osebe s sedežem, dejavnostjo in krajem investicije na območju Občine Sežana.
3. člen
Sredstva se odobravajo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo, poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup nove opreme,
– posodobitev obstoječe proizvodnje in storitev,
– razvoj in pospeševanje turizma,
– razvoj in pospeševanje kmetijstva,
– razvoj in pospeševanje malega gospodarstva.
4. člen
Sredstva se prednostno dodeljujejo prosilcem, ki poleg pogojev poslovne banke v večji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– vlagajo v dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig kvalitete storitev.
5. člen
Višina obrestne mere za kredite in delež sofinanciranja obresti se določi pri vsakem natečaju posebej, glede na obrestne mere, ki veljajo za tovrstne kredite pri banki, s katero se sklepa pogodba.
6. člen
Krediti se odobravajo za dobo vračila do 5 let.
7. člen
Višina kredita ne sme presegati 40% predračunske vrednosti investicije.
8. člen
Sklep o razpisu in pogojih za pridobitev kredita in sofinanciranje obresti sprejme župan Občine Sežana in ga objavi v javnem glasilu.
9. člen
Vloge za kredit sprejema in obravnava najprej banka, ki o svoji odločitvi obvesti občino. Dokončni sklep o odobritvi sprejme občinska komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana. O morebitnih pritožbah odloča župan. Razmerja med posameznimi kreditojemalci in banko se urejajo v kreditnih pogodbah, ki ne smejo biti v nasprotju s pogodbo iz 10. člena.
10. člen
Sklepanje in izvajanje kreditnih pogodb izvaja banka oziroma druga finančna organizacija, s katero župan Občine Sežana sklene ustrezno pogodbo.
11. člen
Kreditna pogodba, sklenjena med kreditodajalcem in kreditojemalcem v skladu s tem pravilnikom in pravnomočnim sklepom Občinske uprave občine Sežana, vsebuje poleg bančnih določb še naslednje:
– obveznosti kreditojemalca, da kredit porabi namensko,
– rok za dokončanje investicije,
– rok za začetek poslovanja, če obratovalnica ali podjetje še ne posluje,
– obveznosti, da kreditojemalec v primeru, če ne izpolni katerokoli obveznosti iz kreditne pogodbe, takoj vrne kredit ali neodplačan del kredita z obrestmi po zakoniti zamudni obrestni meri,
– določbo glede zavarovanja plačila.
12. člen
Kreditojemalec začne črpati kredit takoj po podpisu in v skladu s kreditno pogodbo. Rok vračila kredita začne teči po dokončnem črpanju kredita, vendar najkasneje po poteku 6 mesecev po podpisu kreditne pogodbe.
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 06202-3/02-12
Sežana, dne 18. aprila 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost