Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2137. Pravilnik o finančnih intervencijah v kmetijstvu v Občini Sežana, stran 4257.

Na podlagi 16. in 122. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 18. 4. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah v kmetijstvu v Občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblika dodelitev sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu ter pogoje, kriterije in način sofinanciranja izvajanja melioracij na območju Občine Sežana.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije se zagotovijo:
– iz sredstev proračuna Občine Sežana za programe ohranjanja in razvoja kmetijstva,
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– iz drugih virov.
3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetijstva določi Občinski svet občine Sežana z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Namen sredstev je pospeševati naložbe v kmetijstvu v smeri ohranjanja kmetijske pridelave na primerni višini, dvigu kakovosti kmetijskih pridelkov, ohranjanja poseljenosti podeželja in kulturne krajine, preprečevanju zaraščanja kmetijskih površin, zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja (tečaji, predavanja, ekskurzije), izvajati druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.
5. člen
Do sredstev so upravičene fizične osebe, in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ki imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Sežana. Zemljišča, ki so predmet zahtevkov, morajo biti na območju Občine Sežana.
Upravičenci uveljavljajo sredstva pod pogoji določenimi s tem pravilnikom, z razpisi ali javnimi objavami, ki jih s sklepom sprejme župan ter objavi v glasilu javnega obveščanja in morajo vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev za posamezno vrsto finančne intervencije,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave v glasilu javnega obveščanja in ne daljši od 30 dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo prošnje.
6. člen
Upravičenost zahtevka in predlog za dodelitev sredstev pripravi Občinska uprava občine Sežana. Upravičenost zahtevka na osnovi razpisov in predlog za dodelitev sredstev preveri pristojna komisija za kmetijstvo oziroma odbor. Na osnovi predloga komisije, odbora župan odloči o dodelitvi sredstev s sklepom.
7. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Občinska uprava občine Sežana, sredstev dodeljenih na osnovi razpisa pa komisija za kmetijstvo.
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan vrniti sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev.
II. UKREPI
8. člen
Finančne ukrepi za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Sežana so razdeljeni po naslednjih področjih:
1. Izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva in drugi ukrepi
1. Izobraževanje za potrebe kmetijstva
Izobraževanja morajo potekati v okviru organizacije in po programu pristojne kmetijske svetovalne službe (v nadaljevanju: KSS).
Na podlagi vloge KSS se izvede sofinanciranje izobraževanj, ki obsega plačilo honorarjev predavateljem, demonstratorjem, stroškov najema prostorov za izobraževanja (krije se do 100% stroškov) in prevozov za strokovne ekskurzije (krije se do 30% stroškov prevoza) ter do 30% stroškov prireditev in tekmovanj.
KSS Sežana k vlogi priloži program izobraževanja, račune in spisek udeležencev iz Občine Sežana.
2. Poskusi
Krije se 100% stroškov nabave semena in sadik, vendar največ do 100.000 SIT. Upravičenec mora k vlogi priložiti dokazilo o lastništvu zemljišča, kjer se poskus izvaja, mnenje KSS Sežana, račun o nabavi.
3. Analize zemlje in krme
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost zemljišča je 0,2 ha,
– upravičenec mora biti vpisan pri vinogradih v register pridelovalcev grozdja in vina.
Sofinanciranje poteka preko izvajalske organizacije, ki za upravičence uveljavlja subvencijo iz občinskega proračuna. Strošek analiz se sofinancira v višini 50%. Izvajalec analiz bo 50% stroška zaračunal lastniku vzorca, ostalo pa občini. Analize se izvajajo na podlagi naročila kmetijske svetovalne službe in v dogovoru z upravičenci. Z izvajalcem se sklene posebna pogodba.
4. Sofinanciranje prve osemenitve krav
Občina sofinancira do 50% stroškov osemenitve po kravi.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni rejci v Občini Sežana. Sredstva se nakažejo neposredno rejcu na osnovi predloga kmetijske svetovalne službe. Storitev se subvencionira rejcu enkrat v letu po priloženem seznamu koristnikov storitve.
5. Servisiranje molznih strojev
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni proizvajalci mleka. Krijejo se stroški pregleda molznih strojev (do 100%).
Sredstva se izplačajo izvajalcem storitve, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo. Sredstva se nakažejo na podlagi računa in priloženega seznama koristnikov.
6. Sofinanciranje programov društev
a) Sofinancirajo se programi strokovnega dela društev:
– izobraževanje in seznanjanje z novimi tehnološkimi dosežki na področju pridelave, dodelave in predelave kmetijskih pridelkov ter dopolnilnih dejavnosti,
– pridobivanje strokovnih in tržnih informacij,
– zastopanje članov na promocijah društev in promociji njihovih dejavnosti.
b) Prireditve, ki jih organizirajo društva.
Upravičenci lahko pridobijo do največ 50% sredstev od vrednosti predloženega programa.
Pravico do sofinanciranja programov imajo tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po zakonu o društvih,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana,
– da imajo sedež izven območja Občine Sežana, vendar so člani tudi občani iz Občine Sežana,
– da izpolnjujejo druge pogoje, ki so potrebni za delovanje društev.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijave se zberejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu je natančneje definirana dokumentacija, ki jo mora vloga vsebovati.
7. Sofinanciranje odprave škode zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu
Izplačilo povračila škode kmetovalcem se izvede na podlagi predloga komisije za oceno škode. Pogoj je, da imajo zavarovan pridelek pri zavarovalnici. Krije se do 20% ugotovljene škode.
8. Sofinanciranje prevoza mleka
Sredstva se dodelijo za delno pokrivanje prevoznih stroškov pri odkupu in oddaji mleka mlekarni.
Sredstva se dodelijo pod naslednjimi pogoji:
– subvencija znaša do največ 20 SIT po litru oddanega mleka mlekarni,
– subvencija se bo izplačevala trimesečno za nazaj,
– upravičenec mora priložiti za uveljavljanje subvencije za delno kritje stroškov prevoza, mleka zahtevek s priloženim računom organizatorja odkupa mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijave se zberejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu je natančneje definirana dokumentacija, ki jo mora vloga vsebovati.
9. Strokovna združenja (konzorcij za zaščito terana)
Sofinancira se:
– priprava ustrezne dokumentacije za registracijo združenja,
– strokovne ekskurzije in izobraževanje v zvezi z nastajanjem in delovanjem združenja.
Nosilec organiziranja združenja k vlogi za sofinanciranje predloži terminski in finančni plan organiziranja združenja ter poročilo o izvedenih nalogah.
Krije se do 70% od vrednosti predloženega programa.
10. Ekološko kmetovanje
Spodbujanje ekološkega programa se izvaja z zagotovitvijo sredstev za:
– izobraževanje kmetov o ekološkem kmetovanju in
– financiranju kontrole, in sicer do 30% stroškov.
Upravičenci k vlogi priložijo račune o nastalih stroških in mnenje kmetijske svetovalne službe.
11. Sofinanciranje ureditve poljskih poti
Sredstva se dodelijo krajevnim skupnostim na osnovi njihovih letnih programov.
Krije se do 30% stroškov investicije.
2. Urejanje zemljišč
1. Zasaditev ali obnovo trajnih nasadov
a) Vinogradi:
Namen je ohranjanje obsega vinogradov v občini:
– sredstva pridobi upravičenec za dokončan nasad,
– minimalno število zasajenih trt je 500 na površini, ki ni manjša od 0,1 ha.
Regres na trto se določi glede na oceno težavnosti terena (1-3 točke) in vrednost točke do 150 SIT.
Upravičenci lahko pridobijo do največ 20% vrednosti naložbe.
b)Sadovnjaki:
– zasaditev na sadjarskih legah,
– za sadovnjake veljajo republiški kriteriji (Uradni list RS, št. 41/95).
Vrednost subvencije na sadiko se določi v enakem razmerju kot velja pri trti do polne cene sadike.
Upravičenci lahko pridobijo do največ 20% vrednosti naložbe.
2. Ureditev namakalnega sistema v vinogradih:
– sredstva pridobi upravičenec po strokovni ureditvi sistema,
– najmanjša velikost namakalnega sistema je 0,2 ha,
– subvencija pripada za ocenjeno težavnost terena od 2 do 3 točke. Upravičenec k vlogi priloži projekt izvedbe namakalnega sistema.
Upravičenci lahko pridobijo do največ 20% vrednosti naložbe.
3. Urejanje pašnikov za živino in drobnico
Namen je spodbujanje pašništva v občini tudi v smislu preprečevanja zaraščanja krajine in s tem vzdrževanja kulturne krajine.
Sredstva pridobi upravičenec za končano ureditev pašnika:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,5 GVŽ na ha, največja pa 2 GVŽ na ha,
Upravičenec k vlogi priloži načrt ureditve pašnika z opisom tehnologije, ki ga izdela kmetijska svetovalna služba.
Upravičenci lahko pridobijo do največ 20% vrednosti naložbe.
3. Druge investicije
1. Izgradnja in obnova objektov za živino
Sredstva za objekte so pogojena s sonaravno vzrejo živali z obveznimi izpusti in pašo:
– minimalno število živali po vhlevitvi,
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičjereja – 10 pl. svinj oziroma 25 pitancev,
– drobnica – 50 živali.
Subvencija:
– višina subvencije za projektno dokumentacijo, krije se do 50% stroškov, vendar največ do 300.000 SIT in
– za investicijo v primeru novogradnje oziroma za adaptacijo se krije do 20% stroškov investicije, pri novogradnji največ do 1,000.000 SIT oziroma adaptaciji do 500.000 SIT.
4. Dopolnilne dejavnosti
1. Subvencije malim proizvajalcem mlečnih izdelkov in suhomesnatih izdelkov na kmetijah
– minimalno število drobnice (ovce, koze): 30,
– minimalno število prašičev pitancev: 20,
– subvencija se dodeljuje: 1. za pridobitev projektne dokumentacije, 2. za ureditev prostorov namenjenih predelavi lastnih surovin,
– višina subvencije za pridobitev projektne dokumentacije znaša do 50% stroškov, vendar največ do 300.000 SIT in
– za ureditev prostorov namenjenih predelavi lastnih surovin do 20% investicije, vendar največ do 700.000 SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev za investicije:
– prijave se zberejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v sredstvih javnega obveščanja,
– v razpisu je natančneje definirana dokumentacija, ki jo mora vloga vsebovati.
Upravičenec mora za investicijo subvencionirano na osnovi tega pravilnika vzdrževati in jo uporabljati za kmetijsko dejavnost najmanj 10 let.
5. Projekti regionalnega in celostnega razvoja podeželja
V tem okviru se zagotavljajo sredstva za:
– pripravo in izdelavo projektov CRPOV,
– izvedbo letnih del iz naslova CRPOV, v skladu z določenimi prioritetami,
– pripravo regionalnih projektov za razvoj podeželja,
– izvedbo aktivnosti iz naslova regionalnih projektov,
– pripravo in izdelavo projektov v okviru programa SAPARD
– druge raziskovalne naloge za potrebe kmetijstva.
V občinskem proračunu se zagotovi razlika med dodeljenimi državnimi in celotnimi potrebnimi sredstvi za te namene.
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev za posamezno vrsto intervencije se le-ta prerazporedijo v druge namene, določene v skladu z določbami tega pravilnika, o čemer odloča župan Občine Sežana.
III. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 06202-3/02-11
Sežana, dne 18. aprila 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost