Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2136. Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma v Občini Sežana, stran 4256.

Na podlagi 2. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in na podlagi 16. in 122. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 18. 4. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma v Občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in kriteriji za sofinanciranje iz občinskega proračuna: dejavnosti društev na področju pospeševanja in razvoja turizma.
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev s strani občine.
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Sežana. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v občinskem glasilu, oziroma v sredstvih javnega obveščanja.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– navedbo, da gre za zbiranje programov s področja pospeševanja razvoja turizma,
– okvirno vrednost finančnih sredstev,
– rok za prijavo.
Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi občinska uprava.
6. člen
Pregled in ocenitev s predlogom izbora programov ter določitev predloga višine sofinanciranja opravi odbor za kmetijstvo in turizem in ga predloži v potrditev županu. Z izbranimi društvi sklene Občina Sežana pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva,
– navedbo programa, ki se sofinancira,
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja,
– način nadzora,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Predlagatelj vloge, ki meni da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko pri županu vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O zahtevku oziroma pritožbi odloča župan.
III. MERILA IN KRITERIJI
7. člen
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upošteva naslednja merila in kriteriji:
1. Poročilo o delu preteklega leta           do 5 točk
2. Program dela za razpisano leto:
– aktivnosti za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine, urejanju in varstvu okolja,
lepšanju okolja                    do 20 točk
– organiziranje in usklajevanje prireditev      do 20 točk
– izvajanje promocijske in informativne
dejavnosti v kraju                  do 10 točk
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in
mladine za delovanje na področju turizma       do 15 točk
– projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več
turističnih in drugih društev ter drugih
organizacij                      do 10 točk
3. Število članov društva iz Občine Sežana
– do trideset članov                  do 5 točk
– od trideset do petdeset članov           do 10 točk
– nad petdeset članov                 do 15 točk
4. Drugo – izobraževanje članov društva        do 5 točk
8. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Začne se uporabljati za sofinanciranje v letu 2002.
Št. 06202-3/02-10
Sežana, dne 18. aprila 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost