Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2133. Sklep o javni razgrnitvi: 1. osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško dopolnitev v letu 2002; - za industrijski obrat za predelavo in trženje mesa s transportom KZ Laško - Sevce - za čistilno napravo Laško in kolektor Laško-čistilna naprava-Rimske Toplice; - za ureditev reke Savinje - ovinek Marija Gradec - ovinek Udmat; 2. osnutka odloka o ureditvenem načrtu za industrijski obrat za predelavo in trženja mesa s transportom KZ Laško - Sevce; 3. osnutka odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo; 4. osnutka odloka o lokacijskem načrtu za kolektor Laško - čistilna naprava - Rimske Toplice, stran 4255.

Občina Laško, župan, izdaja na podlagi 37. člena in 39. zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 8/84, 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 19/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) in 36. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00)
S K L E P
o javni razgrnitvi:
1. osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško dopolnitev v letu 2002 – za industrijski obrat za predelavo in trženje mesa s transportom KZ Laško – Sevce – za čistilno napravo Laško in kolektor Laško-čistilna naprava-Rimske Toplice – za ureditev reke Savinje – ovinek Marija Gradec – ovinek Udmat; 2. osnutka odloka o ureditvenem načrtu za industrijski obrat za predelavo in trženja mesa s transportom KZ Laško – Sevce; 3. osnutka odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo; 4. osnutka odloka o lokacijskem načrtu za kolektor Laško – čistilna naprava – Rimske Toplice
I
Javno se razgrnejo osnutki odlokov pod zaporednimi številkami od 1 do 4.
II
Osnutki odlokov bodo razgrnjeni v preddverju Urada župana občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, v delovnem času Občinske uprave, v prostorih KS Laško, Savinjsko nabrežje 6, Laško, ter v prostorih KS Rimske Toplice, Ul. XIV. divizije 8, Rimske Toplice, prav tako v času uradnih ur krajevne skupnosti, in sicer 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
III
V času javne razgrnitve bo Občinska uprava organizirala javno obravnavo in o tem obvestila občane na primeren način.
IV
Občani in ostali zainteresirani, lahko dajo v času javne razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjene osnutke v knjigo pripomb v tajništvu Urada župana, občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, v prostorih KS Laško, Savinjsko nabrežje 6, Laško ter v prostorih KS Rimske Toplice, Ul. XIV. divizije 8, Rimske Toplice, vse v času uradnih ur.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001/2/01
Laško, dne 10. maja 2001.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost