Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2123. Spremembe in dopolnitve pravilnika o zdravniški tarifi, stran 4250.

Na podlagi 27. in 29. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98, 113/00 in 30/01) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 38. redni seji dne 20. 3. 2002 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o zdravniški tarifi
1. člen
V pravilniku o zdravniški tarifi (Uradni list RS, št. 54/95, 55/96, 57/98, 78/99, 39/00, 8/01 in 82/01) se v poglavju št. III. IZDELAVA OBVESTILA O TELESNI POŠKODBI ZA ORGANE PREGONA pravilnika in sklepa o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife (Uradni list RS, št. 55/96, 78/99, 39/00, 8/01, 82/01) besedilo spremeni, tako da se glasi:
“Tarifa št. 3
1. Klinični pregled ter natančen opis vseh
(ta trenutek znanih) poškodb ter izpolnitev obrazca
“Obvestilo o telesni poškodbi“              65 točk
2. Klinični pregled z anamnezo ter izvedba
vseh predpisanih poskusov ter izpolnitev obrazca
Inštituta za sodno medicino ter odvzem
telesnih tekočin                    130 točk
2. člen
V poglavju št. IV. IZDELAVA ZDRAVNIŠKE OCENE O STOPNJI TELESNE OKVARE se besedilo spremeni tako, da se sedaj naslov poglavja glasi: IV. IZDELAVA ZDRAVNIŠKE OCENE O STOPNJI TELESNE OKVARE, INVALIDNOSTI IN POTREBI PO DODATKU ZA POMOČ IN POSTREŽBO. Poglavju se doda nova točka št. 4., besedilo drugih točk se spremeni tako, da se sedaj glasi:
“Tarifa št. 4
1. pregled dokumentacije z izpolnjevanjem
in posredovanjem posebnega obrazca ZPIZ –
Predlog za uvedbo postopka za ugotovitev
telesne okvare (obr. 8,120 DZS)             75 točk
2. pregled in priprava dokumentacije
z izpolnjevanjem posebnega obrazca in vprašalnika
ZPIZ – Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje
pravice do dodatka za pomoč in postrežbo
z vprašalnikom (obr. 8,119 DZS)             90 točk
3. priprava popolnega predloga za izvedbo
postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega
zavarovanja (obr. 8,118 DZS) na zahtevo
zavarovanca                       200 točk
4. izdelava ocene invalidnosti
(delazmožnosti), ocene telesne okvare ali
dodatka za pomoč in postrežbo kot član
Invalidske komisije                  300 točk“
3. člen
V poglavju št. VI. ZDRAVNIŠKO POTRDILO se izpusti besedilo v oklepaju (vključuje potrdilo za vrtec, za šolanje v tujini). Spremeni se besedilo točke št. 1, ter doda nova točka št. 2.
Poglavje št. VI. se po novem glasi:
“Tarifa št. 6
1. zdravniško potrdilo – izdaja fotokopij
originalne med. dokumentacije in/ali podpis
na potrdilo o trajanju odsotnosti z dela         37 točk
2. obsežnejši opis zdravljenja in rehabilitacije,
opis mehanizma poškodbe, delazmožnosti ter
opis posledic z izdajo pisnega poročila         90 točk“
4. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati z dnem sprejema na skupščini Zdravniške zbornice Slovenije, uporabljati pa se začnejo osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Skupščine Zdravniške zbornice Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost