Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2030. Navodilo o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina, stran 4198.

Na podlagi tretjega odstavka 19. člena, šestega odstavka 32. člena in v zvezi z 11. členom uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 34/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina
1. člen
To navodilo podrobneje ureja vsebino programov promocije vina in način pridobitve podpore za promocijo vina.
2. člen
Pridelovalec vina, vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register), mora predložiti v potrditev ministru, pristojnemu za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), program promocije vina, ki mora biti najmanj trileten in se lahko dopolnjuje največ enkrat letno.
3. člen
Program promocije vina mora obsegati:
a) predvidene količine in vrste pridelkov oziroma proizvodov, namenjenih izvozu, in določitev ciljnih trgov ter načina prodaje, in sicer:
– plan pridelave vina po kategorijah za obdobje trajanja programa,
– plan izvoza po posameznih ciljnih trgih, po kategorijah vina, z navedbo predvidenih cen, in sicer ločeno za vsako leto trajanja programa posebej;
b) predviden učinek promocije vina:
– cilj in namen promocijskih aktivnosti na posameznih trgih izven Republike Slovenije;
– pomen izvoza za pridelovalca;
– razlogi za določitev ciljnih trgov in ciljnih kupcev ter načina dostopa do ciljnega trga (npr. zastopstvo, ustanovitev podružnice, ipd.);
– predviden učinek promocijskih aktivnosti na pridelovalčev obseg prodaje in na cene, ločeno po trgih in kategorijah vina;
c) predviden stroškovno ovrednoten program promocije vina po posameznih aktivnostih in po posameznih letih trajanja programa, ki mora biti razdeljen na:
– stroške pridelovalca samega (materialni stroški in drugi stroški, ki se nanašajo direktno ali posredno na promocijo);
– stroške uslug najetih izvajalcev (izdelava in uporaba promocijske embalaže, propagandni material, sejemski nastopi, druge promocijske aktivnosti, izpolnjevanje posebnih zahtev kupcev na izvoznih trgih, ipd.);
– stroške povezovanja pridelovalcev med seboj za učinkovitejše poslovanje v izvozu in za učinkovitejše izvajanje promocije;
– morebitne druge stroške, ki nastanejo zaradi promocije vina.
4. člen
Pred vložitvijo vloge za pridobitev podpore za promocijo vina (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) mora pridelovalec, v skladu s predpisom, ki ureja ureditev trga z grozdjem, moštom in vinom, pridobiti odločbo o programu promocije vina, ki ga potrdi minister.
Zahtevek se pošlje na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja na obrazcu poročilo o programu promocije vina, ki je kot priloga sestavni tega navodila. Obrazec lahko pridelovalec v rubriki “podatki o izvajanju promocije po številki pridelka iz registra za mesec “ razširi z dodatnimi vrsticami. Obrazcu morajo biti priloženi: kopija enotne carinske listine s potrjenim prehodom meje po 31. 12. 2001 (v nadaljnjem besedilu: ECL), potrdilo o poreklu vina, ki je odločba o ocenitvi vina s strani pooblaščene organizacije za oceno vina, ter odločbo o potrditvi programa promocije vina.
5. člen
Dejanska dokazila o stroških za promocijo vina mora hraniti pridelovalec še najmanj 5 let po pridobitvi podpore.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o vsebini programov promocije vina in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina (Uradni list RS, št. 4/02 in 6/02).
7. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-64 / 2002
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost