Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 5. 2002

Kazalo

2019. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2001, stran 4184.

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 127/00, 79/01) določb zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01) je Občinski svet občine Tišina na 35. seji dne 26. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2001.
2. člen
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Tišina po zaključnem računu za leto 2001 znašajo:
---------------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov               SIT
I.   Skupaj prihodki                  385,754.965
II.  Skupaj odhodki                   371,966.758
III.  Proračunski presežek oziroma primanjkljaj (I-II)  13,788.207
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                 3,251.550
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    Kapitalskih deležev (IV.-V.)             3,251.550
VII.  Skupni presežek oziroma primanjkljaj 
    (I+IV)-(II+V)                    17,039.758
 
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                         –
IX.  Odplačilo dolga                       –
X.   Neto zadolževanje (VIII-IX)                 –
XI.  Povečanje oziroma zmanjšanje sredstev na računih  17,039.758
---------------------------------------------------------------------
Zaključni račun Občine Tišina vsebuje tudi izvirne prihodke in odhodke Krajevne skupnosti Gederovci in Krajevne skupnosti Tišina za leto 2001. Izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti znašajo v zaključnem računu občine 5,166.749,82 SIT.
Presežek prejemkov nad izdatki po zaključnem računu za leto 2001 se prenese v splošni sklad Občine Tišina.
3. člen
Sestavni del tega odloka so: analitični pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja in bilanca stanja, ter posebni del zaključnega računa proračuna s prikazom realizacije finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-3/02
Tišina, dne 29. aprila 2002.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

AAA Zlata odličnost