Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 5. 2002

Kazalo

2018. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Razkrižje, stran 4182.

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kar se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na podlagi 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je Občinski svet občine Razkrižje na 22. seji dne 25. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Razkrižje
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov ter posegi v prostor in dela, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje ter zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.
II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR
2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor ter dela iz 1. člena tega odloka štejejo:
1. vzdrževalna dela in adaptacije obstoječih objektov, naprav, napeljav in opreme ter njihovih delov, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, velikost, zmogljivost in njihov namen ter gradnja terciarnih komunalnih in infrastrukturnih objektov in naprav za potrebe posameznega že obstoječega stanovanjskega in gospodarskega objekta, vse v skladu s pogoji upravljalcev posameznih infrastrukturnih objektov in naprav ter v skladu z omejitvami po tem odloku;
2. odstranitev manj zahtevnih objektov, če s tem niso ogroženi sosednji objekti;
3. lesene in zidane pritlične drvarnice, lesene vrtne ute, v brežino ali v teren vkopane kleti (lahko zidane, vendar zasute v celoti vsaj s treh strani), garaže za osebna vozila, če ne presegajo bruto gradbene površine 30 m2 in so postavljene v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov;
4. leseni ali zidani pritlični objekti za rejo malih živali, svinjaki, hlevi za drobnico, zbiralnice za mleko, pesjaki, če ne presegajo bruto gradbene površine 15 m2 in so postavljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov;
5. tople grede in zaprti rastlinjaki do bruto gradbene površine 40 m2, montažni plastenjaki za vzgojo vrtnin in cvetja pa do skupne velikosti 300 m2;
6. zunanji bazeni za individualno uporabo v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov z vkopom v teren do 1,5 m in do bruto gradbene površine 30 m2, ribnik oziroma bazen za vodne biotope v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov do bruto gradbene površine 30 m2, če voda ni odvzeta iz vodotoka in zbiralniki za pitno vodo, kapnico ter požarne jame na podlagi soglasja gasilskega društva;
7. v skladu s prostorskim planom Občine Razkrižje in prostorskim izvedbenim aktom, ribniki do bruto gradbene površine 100 m2.
8. stolpni ali koritasti silosi za shranjevanje krme, pšenice, do skupne prostornine 100 m3 v sklopu obstoječega kmečkega gospodarstva in vgraditev sušilne naprave v že obstoječih gospodarskih poslopjih;
9. leseni skednji, kašče, lope za shrambo sena, krme, stelje, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino (vse brez bivalnih prostorov) do bruto gradbene površine 40 m2, če so namenjeni kmetijstvu – tudi izven ureditvenih območij naselij za potrebe kmetijstva;
10. garaže za kmetijsko mehanizacijo in drugi zidani oziroma leseni objekti na pasovnih temeljih za potrebe kmečkega gospodarstva do bruto gradbene površine 40 m2 s tem, da je maksimalna dovoljena širina objekta 5 m;
11. gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskih gospodarstev v neprepustni izvedbi do velikosti 50 m3 na funkcionalnem zemljišču že obstoječih gospodarskih objektov – hlevov, če niso locirane v neposredni bližini stanovanjskih objektov;
12. čebelnjaki na točkovnih temeljih (lesen, nepodkleten) z manj kot 20 panji, če v skupni tlorisni površini ne presega 20 m2 in 3,20 m višine prednje kapne lege nad nivojem tal objekta in ob predhodnem mnenju čebelarske družine pripadajočega pašnega katastra – tudi izven ureditvenih območij naselij za potrebe kmetijstva;
13. postavitev medposestnih, vrtnih, dvoriščnih ograj do višine 2 m pod pogojem, da niso grajene iz odpadnih materialov; v posebnih primerih se dovoli tudi postavitev višjih ograj (zaščita pred divjadjo, obore, zaščita pred nezaželenimi vplivi v okolje ipd.). Ograje izven naselij so lahko višje, če so zgrajene iz žične mreže ali podobnih materialov. Odmiki ograj od javnih cest morajo biti v skladu s predpisi o javnih cestah;
14. oporni zidovi terena do višine 1,50 m, izjemoma tudi do 2 m, če je podan ustrezen statični izračun, z obveznim odmikom od javnih prometnic v skladu s pogoji, ki jih določajo predpisi o javnih cestah;
15. pergole, nadstreški nad obstoječimi terasami in dostopom oziroma dovozom v objekte in nadstreški za potrebe parkiranja in garažiranja osebnih avtomobilov, traktorjev s priključki, koles, motorjev, avtomobilskih prikolic, vetrolovi in zunanje stopnice pri individualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopjih, če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2 in so postavljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov; če je objekt namenjen parkiranju, je potrebno ustrezno izvesti tlake;
16. namestitev sončnih kolektorjev, sončnih celic, satelitskih anten, markiz, senčnikov, strešnih oken, gradnja dimnikov do višine 15 m, vse pri obstoječih objektih;
17. postavitev zimskih vrtov ob že obstoječih objektih, če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2;
18. zasteklitev balkonov in teras pri obstoječih objektih; za večstanovanjske objekte in bloke je zahtevano enotno oblikovanje za celotno zgradbo;
19. tlakovanje in ureditev dvorišč in parkirišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti, če ni potrebna dodatna komunalna ureditev;
20. ureditev prostora za smetnjake in kolesarnice (stojala za kolesa z nadstrešnico);
21. postavitev mikrourbane opreme (klopi, igrala, korita za rože in grmovnice), dopolnilna oprema parkov ter objektov in naprav za rekreacijo, otroških igrišč ter ureditev otroških igrišč s površino do 400 m2;
22. začasna postavite pokritih razstavnih prostorov in ureditev sezonskih gostinskih vrtov do bruto gradbene površine 40 m2, objekti namenjeni turistični in sezonski prodaji do bruto površine 15 m2 ter postavitev odrov, nadstrešnic, šotorov ipd. za potrebe raznih prireditev, sejmov ipd.;
23. reklamni, obvestilni in podobni panoji, naprave, ki niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove, ograje in samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji, ki so v skladu z odlokom o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Razkrižje in skladno s soglasjem lastnika zemljišča ali objekta do maksimalne velikosti 10 m2;
24. montažne nadstrešnice na že obstoječih avtobusnih postajališčih;
25. verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) do skupne tlorisne površine 6 m2 in višine 4,50 m, spominske plošče, doprsni kipi, umetniška dela, spominska obeležja, vse skladno s soglasjem lastnika zemljišča; verska obeležja so omejena zgolj na območja ali za potrebe obstoječih pokopališč ter v sklopu že obstoječih sakralnih objektov;
26. vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije na javnih cestah v upravljanju Občine Razkrižje v skladu s predpisi o javnih cestah ter vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije na nekategoriziranih cestah in poteh v skladu s pogoji, ki jih določi njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec;
27. vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob soglasju in skladno s pogoji upravljalca vodotoka, nasipavanje terena na površini do 1 ha in druga manjša zemeljska dela, skladno s soglasjem lastnika zemljišča in neposrednih sosedov mejašev;
28. drenaže na posameznih zemljiščih do površine 1 ha, namenjene individualni rabi lastnika zemljišča, nemoteče za sosednja zemljišča;
29. posegi v zvezi z odpravljanjem arhitektonskih ovir za ljudi z omejeno možnostjo gibanja – gradnjo klančin, ureditev prostora za dvigalo v obstoječih objektih ali ob njih;
30. tipski mali rezervoarji za utekočinjeni naftni plin do prostornine 5 m3 na funkcionalnem zemljišču objektov in izvedba priključka plinovodnega omrežja s priključno močjo do 50 KW od glavnega distribucijskega omrežja do posameznega porabnika in notranja preureditev kotlovnic za priključno moč do 50 KW; vse za potrebe občanov in njihovih družin (izključno za individualne stanovanjske objekte) s tem, da investitor k priglasitvi predloži tudi:
– tehnično dokumentacijo za gradnjo plinskih priključkov in za notranjo izvedbo plinske inštalacije s priključitvijo plinskih trošil oziroma za notranjo preureditev kotlovnice, ki jo izdela projektantska organizacija ali distributer plina, ki ima na območju Občine Razkrižje koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom;
– soglasje koncesionarja k tehnični dokumentaciji, katere ne izdela koncesionar;
– soglasje dimnikarske službe;
31. priključki na objekte in omrežja javne infrastrukture, od glavnega voda oziroma objekta, do največ desetih porabnikov ter izgradnja interne kanalizacije in kanaliziranje obcestnih jarkov.
III. POGOJI IN OMEJITVE
3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je določena v prostorskih izvedbenih aktih, razen, če s tem odlokom ni drugače določeno,
– posegi morajo biti skladni z drugimi splošnimi akti občine,
– zaradi postavitve objektov ne smejo biti prizadete pravice in interesi drugih oseb,
– zahtevana je skladnost z zahtevami v zvezi z varstvom okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarskimi, obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine.
4. člen
Splošne omejitve pri postavitvi pomožnih objektov:
– zaradi postavitve objektov ne smejo biti poslabšani pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi trajni komunalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in naprave,
– z odstranitvijo objektov mora biti možna vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje.
5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:
– objekti po tem odloku so lahko samo enoetažni,
– oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoječim objektom in zasnovani tako, da se čimbolj vklopijo v okolje, isto velja za obnovo že obstoječih objektov,
– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen krajinskim in oblikovnim značilnostim območja,
– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta in barva kritine,
– pomožni objekti (samostojni ali kot prizidki) se morajo glede na njihovo funkcijo locirati praviloma tako, da so umaknjeni pogledu s cestne strani (v notranjost parcele oziroma zemljišča), le izjemoma glede na namen pa na obcestno (ulično) stran, vendar za “gradbeno” linijo in z ustrezno zasaditvijo oziroma markacijo,
– tipi in materiali ograj naj bodo v naseljih čim bolj enotni in iz naravnih materialov,
– objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo preglednost križišč ali cest,
– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih upravljalca posameznega komunalnega voda,
– odmiki od medposetne meje morajo biti vsaj 1 m, oziroma so lahko manjši skladno s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča,
– predpisani odmiki ne veljajo za objekte iz 11., 12. in 20. točke 2. člena tega odloka ter za podzemne komunalne objekte in druge talne infrastrukturne objekte,
– odmik za objekte iz 20. točke 2. člena tega odloka je minimalno 0,5 m od medposestne meje; s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča je lahko ta odmik tudi manjši,
– objekti iz 11. in 12. točke 2. člena tega odloka so lahko postavljeni brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča do meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosednjega zemljišča, na parcelno mejo pa s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča.
6. člen
Posebne omejitve:
– skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov (2 ali več pomožnih objektov), ki so kakorkoli povezani v celoto, ne sme presegati 50 m2,
– vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,
– za vse posege v večstanovanjskih objektih je zahtevano enotno oblikovanje in izbira materialov,
– za posege, ki bodo izvedeni na območjih in na objektih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski, naravni ali etnološki spomenik, je potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
IV. PRIGLASITEV DEL
7. člen
Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z določili tega odloka, mora pred pričetkom del, le-ta priglasiti.
Odločbo o dovolitvi priglašenih del skladno s tem odlokom izda pristojni upravni organ in pošlje izdano odločbo v vednost Občini Razkrižje.
V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
8. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka vršijo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pristojne inšpekcijske službe.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
9. člen
Za kršitve določb tega odloka se uporabljajo kazenske določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
VII. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor za potrebe občanov na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/96), ki je doslej veljal na območju Občine Razkrižje.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/02-10
Razkrižje, dne 30. aprila 2002.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost