Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 5. 2002

Kazalo

2017. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 - Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2 1 - Vič, stran 4176.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 18. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 Vič, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., v novembru 2000 pod št. projekta 5112.
2. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
Tekstualni del:
– besedilo odloka
– obrazložitev
– soglasja pristojnih organov in organizacij
Grafični del:
– izrez iz dolgoročnega plana              M 1:5000
– ureditvena situacija                 M 1:500
– prikaz ureditvene situacije na kata- strskem načrtu  M 1:500
– načrt obodne parcelacije in gradbenih parcel     M 1:1000
– zakoličbeni načrt                   M 1:500
– zazelenitvena situacija                M 1:500
– zbirni načrt komunalnih napeljav           M 1:500
– prometna situacija                  M 1:500
– predlog razmejitve zemljišč              M 1:1000
– predlog faznosti izgradnje              M 1:1000
– predlog razdelitve zemljišč              M 1:1000
Priloge:
– topografski načrt                   M 1:500
– katastrski načrt                   M 1:1000
– prikazi analiz širšega območja            M 1:2500
– prikaz lastništva                   M 1:2500
– zasnova ureditve širšega območja           M 1:1000
– idejne arhitekturne rešitve vstopnega območja    M 1:200
– strokovno poročilo o visokih vodah
– strokovno poročilo o hidroloških razmerah
II. MEJA OBMOČJA OBDELAVE
3. člen
Ureditveni načrt zajema območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 Vič. Sestavni del opisa meje je načrt obodne parcelacije in gradbenih parcel, M 1:10000.
Meja območja ureditvenega načrta v celoti poteka v katastrski občini Vič.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
4. člen
Ureditveni načrt obravnava obstoječe pokopališče, območje širitve pokopališča, robna območja pokopališča s prometnimi površinami in pešpotjo ob železnici.
Površine v območju urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič so namenjene pokopališki dejavnosti in javnim komunikacijam v robnih površinah. Površine v območju urejanja VS 3/2-1 Vič-del so namenjene ureditvam mirujočega prometa in parkovni ureditvi.
5. člen
V ureditveni načrt zajeto območje je razdeljeno v:
– notranje površine pokopališča, ki so omejene s pokopališkim zidom in namenjene izključno pokopališki dejavnosti,
– zunanje robne površine pokopališča so javno dostopne, prometne in parkovne površine, urejene so kot ločitveni pasovi med pokopališčem in sosednjimi območji.
6. člen
Raba obstoječega dela pokopališča ostaja nespremenjena.
V območju širitve pokopališča so predvidene nove pokopne površine in dopolnitve manjkajočih funkcij z objekti in ureditvami poslovilnega dela ter parkiriščem. Del funkcij pokopališke dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje) se opravlja iz centralnega pokopališča Žal.
7. člen
Pri urejevanju območja se upoštevajo naslednje namembnosti in pogoji:
– obstoječe pokopališče:
pokopne površine za klasične in žarne pokope, obstoječe grobnice, cerkev Sv. Simona in Jude.
Območje širitve pokopališča sestavljajo enote z naslednjimi namembnostmi in pogoji:
– funkcionalna enota A:
pokopne površine za klasične zemeljske pokope v enojnih grobovih, sprevodna pot,
– funkcionalna enota B:
pokopne površine za žarne zemeljske pokope,
– funkcionalna enota C:
pokopno območje za žarne pokope v žarnih nišah pokopališkega zidu
– funkcionalna enota D:
parkovna ureditev južno od cerkve Sv. Simona in Jude s površinami počivališča in posebnih oblik pokopavanja,
– funkcionalna enota E:
objekti in površine poslovitvenega območja, sprevodne poti, vhod in dostopni trg,
– funkcionalna enota F:
prometne površine s parkiriščem in navezavo na Cesto Dolomitskega odreda,
– zunanje robne površine pokopališča:
zelenice z drevesno zasaditvijo in pešpoti.
IV. POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
8. člen
Ureditev novega dela pokopališča se izvede postopoma po posameznih etapah. Ureditveni načrt opredeljuje obvezne elemente za ureditev celotnega pokopališča in princip izrabe in oblikovanja grobnih polj. Z idejno rešitvijo prikazuje ureditev objektov in ploščadi.
9. člen
Vsi posegi v prostor, kot so dostopi do vseh objektov, pešpoti, parkirni prostori, sanitarije in ostale ureditve morajo biti oblikovani brez grajenih ovir, tako da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi.
10. člen
Pri izgradnji in urejanju obravnavanega območja je treba upoštevati naslednje pogoje:
Obstoječe pokopališče
Sestavljajo ga tri grobna polja za klasične in deloma žarne pokope ter grobnice.
V najstarejšem južnem delu se nahaja cerkev in objekt preurejene pokopališke lope, po izgradnji novega pokopališkega objekta se na tej lokaciji uredi zbirno mesto odpadkov in oskrbe z vodo ter navezava na sprevodno pot.
V severnem delu se nahaja skupina grobnic in objekt vhoda, ki tudi po razširitvi pokopališča ohranja vlogo enakovrednega glavnega vhoda. Gradnja novih grobnic ni dovoljena.
V novejšem, vzhodnem delu se na mestu obstoječe žične ograje zasadi živica višine 1,60 m in uredi povezovalna pot na notranji strani grobnega polja.
Območje cerkve, vhodni objekt in posamezna varovana obeležja se urejajo v soglasju s pristojno spomeniško službo.
Z razširitvijo pokopališča se pokopavanje usmerja v novi del, na obstoječem delu imajo na prostih grobnih mestih prednost ureditve za funkcionalne dejavnosti pokopališča (zbiranje odpadkov, oskrba z vodo) in parkovne ureditve z zasaditvijo posameznih dreves.
Funkcionalna enota A – klasični pokopi
V območju se nahajata dve grobni polji za klasične zemeljske pokope v enojnih grobovih in povezovalna sprevodna pot, skupna površina 0,34 ha, kapaciteta ca. 600 grobov.
Grobno polje proti ostalemu delu pokopališča omejuje strižena živica višine 1,60 m.
Sprevodna pot je širine 2,50 m, povezovalna sprevodna pot ima obojestransko zelenico širine najmanj 2,50 m.
Poti med grobovi so širine najmanj 1,20 m in imajo obojestranski iztek.
Grobne vrste so med nagrobniki ločene s striženo živico višine 0,60 m.
Dovoljena višina obeležij je največ 0,60 m.
Vsako grobno polje ima urejeno mesto za zbiranje odpadkov in oskrbo z vodo.
Parkovno urejene površine za odlaganje vencev obsegajo najmanj 5% grobnih površin in so uvrščene kot prekinitve med vrstami grobov.
Funkcionalna enota B – žarni pokopi
Sestavljajo ga tri grobna polja z grobovi za žarne zemeljske pokope, skupna površina je 0,24 ha, kapaciteta ca. 1800 grobov. Širina poti med grobovi je najmanj 1,00 m, parkovno urejene površine za odlaganje vencev obsegajo najmanj 10% grobnih površin, ostala določila so enaka funkcionalni enoti A.
Funkcionalna enota C – žarne niše
Območje žarnih niš obsega 0,12 ha, kapaciteta ca. 450 žarnih niš. Južno stranico pokopališča proti železnici zapira pokopališki zid z žarnimi nišami, ki služi tudi kot zaščita pred hrupom železnice. Žarne niše so grupirane z menjajočimi prekinitvami v zidu in občasnimi zasaditvami drevja v obsegu največ 50% dolžine zidu. Višina zidu je 2,5 m do 3,0 m. Fasada zidu je iz lomljenega kamna, površine z žarnimi nišami so iz kamnitih plošč.
Funkcionalna enota D – parkovna ureditev
V jugozahodnem delu širitve pokopališča je predvidena parkovna ureditev z vedutami na prostorsko dominanto cerkve Sv. Simona in Jude. Ob zaključku sprevodne poti je predvidena površina za nekoliko umaknjeno počivališče, v ostalem delu se nahajajo pokopne površine v parkovnem ambientu brez vpadljivih grobnih obeležij, nagrobnikov in poti, dopustne so manjše plošče z napisi v ravnini terena.
Funkcionalna enota E – poslovitveno območje
Poslovitveno območje sestavljajo:
Vstopni trg
Lijakasto oblikovan trg je namenjen pešcem in dovozom k poslovilnemu objektu, od katerega ga ločuje zid, proti parkirišču ga zaključuje drevoredna zasaditev, proti jugu ga zapira nadkrit vhod. Tlakovanje in oblikovanje ureditev poudarja primarno namembnost za pešce.
Nadkriti vhod
Odprti nadstrešek nad vhodom ima trikotno tlorisno zasnovo. Vhod zapirajo vrata, ki omogočajo reden prehod pešcev in občasen dovoz vzdrževalnim vozilom. Notranji trg za vhodom je izhodišče glavnih poti na pokopališču.
Nadstrešek vhoda 10,00 m x 19,00 m, višina 500 m.
Odstopanje 1,00 m v horizontalni in vertikalni smeri.
Minimalna svetla višina pod nadstreškom je 3,50 m.
Pokopališki objekt in poslovilni prostor
Zasnova poslovilnih objektov nadaljuje urbanistični koncept, ki s serijo zidov zajame programe in prostorsko umesti v zaporedje ambientov. V osnovno strukturo zidov se na fleksibilen način vstavljajo programi, podana je možnost postopnega dograjevanja različnih programov, dopolnjevanje in spreminjanje dejavnosti. Med paralelnimi pasovi zidov si vzporedno z vstopnim trgom sledijo cone:
– dovozna cona – dostopna je neposredno iz vstopnega trga in od njega vizualno ločena z zidom, namenjena dovozom in dostopom k različnim prostorom pokopališča, razen cvetličarne je odprt zunanji prostor,
– cona servisnih prostorov – dostopna je iz notranjega pokopališkega prostora ali zunanjega v povezavi na vstopni trg. Namenjena je servisni dejavnosti pokopališča (sanitarije za obiskovalce) ali poslovilnih prostorov (prostori za svojce, shrambe), ob zaključeni izgradnji je skoraj v celoti pozidana s kritimi prostori,
– cona poslovilnih prostorov – obiskovalcem je dostopna iz pokopališča in oskrbovana preko cone servisnih prostorov, namenjena je vežicam in nadstrešku poslovilne ploščadi,
– cona odprtih površin ob pokopališkem objektu je namenjena dostopnim površinam k vežicam, poslovilni ploščadi in zelenim površinam.
Pokopališki objekt je pritličen. Določene so širine con med paralelnimi zidovi, velikosti odprtih in zaprtih prostorov v conah so prilagojene programskim zahtevam in etapnosti izgradnje:
širina dovozne cone je 4,00 m
širina cone servisnih prostorov je 2,80 m
širina cone poslovilnih prostorov je 4,00 m
višina paralelnih zidov je 2,50 m
višina strešnega dela 1,50 m
višina objekta 4,00 m
odstopanja v gabaritih so lahko do 1,00 m v horizontalni in vertikalni smeri.
Usklajena in zahtevna kvaliteta oblikovanja objektov, ureditev in opreme ter izbor materialov mora biti primerna posebnim pogojem gradnje za pokopališko dejavnost, hkrati pa mora upoštevati cerkev sv. Simona in Jude kot primarno prostorsko dominanto.
Sprevodne poti
Od poslovilne ploščadi vodi proti obstoječemu delu pokopališča povezovalna sprevodna pot. Vzporedno s pokopališkim objektom poteka razširjena dostopna in sprevodna pot z enostranskim drevoredom, ki se zaključuje v ploščadi z drevesno zasaditvijo. Med notranjim trgom ob novem vhodu in parkovno ureditvijo poteka sprevodna pot z dvostranskim drevoredom. Sprevodne poti vodijo tudi skozi grobna polja.
dostopna pot 5,00 m
sprevodna pot 2,50 m
robna zelenica najmanj 2,50 m.
Funkcionalna enota F – parkirišče
Novi vhod se prometno navezuje na Cesto Dolomitskega odreda. Parkirišče z najmanj 80 parkirnimi mesti ima urejena dva priključka na javno cesto. Za invalide so urejena najmanj 4 parkirna mesta. Parkirna površina je členjena s posameznimi skupinami drevja.
Zunanje robne površine ob pokopališču
Vzdolž železnice poteka povezovalna pešpot med predvidenim novim podvozom s priključkom na POT na zahodni strani in parkovno ureditvijo na vzhodni strani.
širina poti je 2,50 m
zeleni pas z drevesno zasaditvijo ob pokopališkem zidu je širine najmanj 2,50 m
pot je odmaknjena od osi železniškega tira najmanj 13,00 m.
Ob zahodni stranici pokopališča vodi obstoječa servisna cesta do servisnega vhoda z obračališčem.
širina ceste je 3,00 m
pas zelenice najmanj 1,00 m
Ob severni stranici poteka ob Cesti Dolomitskega odreda od vozišča umaknjena pešpot širine 2,40 m.
11. člen
Zasaditev
Vegetacija je razdeljena na več sklopov, ki sledijo zgoraj omenjenim funkcijam.
Gruče visokodebelnih dreves ob cesti na severnem robu.
Na starem delu pokopališča so gruče visokodebelnih dreves na pesku že obstoječe, zato je ta ideja ohranjena in speljana naprej med cesto in novim pokopališkim zidom proti vzhodu vse do novega vstopnega trga. Gruče visokodebelnih dreves ustvarjajo rob pokopališča in puščajo peščen koridor med cesto in pokopališkim zidom.
Gruče visokodebelnih dreves v poslovilnem prostoru med grobnimi polji in novim objektom
Poteza gruč visokodebelnih dreves na vzhodnem delu v poslovilnem prostoru s pokopališke strani tudi deluje kot rob, njena vloga pa je ustvarjanje kvalitetnega odprtega prostora.
Poteza večdebelnih srednje velikih dreves ob pokopališkem zidu proti železnici
Na južnem delu je med pokopališčem in železnico speljana pešpot, z obeh strani obrasla z višjo vegetacijo. S strani pokopališkega zidu, ki z notranje strani pokopališča služi žarnim pokopom, je strnjena poteza večdebelnih srednje velikih dreves. Krošnje so strnjene, prevešajo se čez zid na pokopališko stran, s strani pešpoti pa deluje homogeno. Večdebelna drevesa ustvarjajo potezo dinamične strukture.
Poteza gosto sajenih dreves in grmovnic ob železnici
Tiri in obtirni prostor imajo zaradi svoje funkcije neprivlačno podobo za obiskovalca pokopališča ali naključnega sprehajalca. Prav tako železniški promet povzroča hrup. Zato dobi pokopališki prostor in pešpot močno bariero na jugu, potezo gosto sajenih dreves in grmovnic. Poteza je s strani železnice povsem kompaktna, s strani pešpoti pa rahlo členjena, tako da se približuje in odmika od poti.
Drevored srednje velikih dreves znotraj pokopališča
Na novem delu pokopališča sta dva dvojna drevoreda srednje velikih dreves med grobnimi polji. Poudarjata glavni poti, kjer poteka pogrebni obred. Oba sta sestavljena iz enakih drevesnih vrst. Enak je tudi enojni drevored srednjevelikih dreves med živo mejo ob grobnem polju in poslovilnim prostorom ob objektu.
Drevored velikih dreves na vstopnem trgu med novim objektom in parkiriščem
Drevored velikih dreves je zasnovan kot rob vstopnega trga in usmerja proti novemu glavnemu vhodu na pokopališče. Na začetku in koncu je neenakomerno členjen zaradi stranskih vhodov na vstopni trg.
Posamezna drevesa ali manjše skupine dreves sredi grobnih polj
Na obstoječem pokopališču je že nekaj posameznih dreves sredi grobnih polj. Manjše skupine ali posamezna drevesa, ki členijo pokopališče nudijo zavetje obiskovalcem (ob njih je mišljena postavitev klopi) in delujejo tudi funkcionalno (npr. prostor za odlaganje vencev), so načrtovana v večji meri kot na novem delu.
Drevesa v parku
Na jugozahodnem delu, kjer se stikajo pokopališki prostor, pešpot ob železnici in POT, je načrtovan park, kjer so možni žarni pokopi v skupni ureditvi. Park je zasnovan kot prostor za počitek, razmišljanje in tudi druženje. Prevladujejo visokodebelna drevesa.
V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
12. člen
Cesta Dolomitskega odreda
Cesta Dolomitskega odreda bo rekonstruirana v I. fazi. Na zahodu bo rekonstruirana od priključka na povezovalno cesto med Tržaško cesto in območjem urejanja VP 3/2 z Lokacijskim načrtom za območje urejanja VT 3/1, na vzhodu bo rekonstruirana do konca območja obdelave predvidenega s tem ureditvenim načrtom.
Normalni profil ceste bo:
– vozišče širine 6,5 m
– razširitev za leve zavijalce v območju križišča z Viško cesto – 3 m
– obojestranska kolesarska steza širine 1,7 ob vozišču, v delih, kjer je med kolesarsko stezo in voziščem zelenica, bo kolesarska steza široka 1,5 m
– obojestranski hodnik za pešce širine 1,6 m
V območju razširjenega dela pokopališča in parkirišča bo hodnik za pešce širok 2,4 m:
– prehodi za pešce bodo urejeni v območju križišča z Viško cesto v osi obstoječega vhoda v obstoječe pokopališče Vič in prehodu POT čez cesto Dolomitskega odreda.
Viška cesta
Vključno z rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda je treba rekonstruirati tudi:
– severni krak Viške ceste
– v območju urejanja VS 3/2 fizično zapreti stari del Ceste Dolomitskega odreda in jo v zahodnem delu urediti kot površino za pešce
– južni krak Viške ceste
– parkirišče z vzhodnim priključkom
– servisno pot (23) ob zahodnem robu pokopališča z obračališčem
– urgentno pot (13) od obračališča do konca južnega kraka Viške ceste.
Ostali predvideni objekti visokih in nizkih gradenj znotraj pokopališča se lahko postopoma dograjujejo.
Javni promet
Za potrebe javnega prometa se uredi postajališče mestnega potniškega prometa.
Mirujoči promet
Za obiskovalce in zaposlene bo urejeno parkirišče z najmanj 80 parkirnimi mesti, od tega bodo za invalide urejena minimalno 4 parkirna mesta.
Peš promet
Za pešce bo ob Cesti Dolomitskega odreda urejen obojestranski hodnik za pešce, ki prehaja v območju razširjenega dela pokopališča in parkirišča v pešpot.
Ob predvidenih povezavah znotraj pokopališča bo ob južnem robu območja urejena povezava med POT na jugozahodu in predvideno pešpotjo na severovzhodu.
Kolesarski promet
Za kolesarje bo ob Cesti Dolomitskega odreda urejena obojestranska kolesarska steza. Za kolesarje bo v območju nadkritega vhoda na novi del pokopališča urejena kolesarnica s stojali za kolesa z možnostjo priklenitve koles.
Urgentni promet
Dovoz za urgentna vozila je predviden z zahodne strani po servisni poti (23), z južne strani, južno od obstoječega pokopališkega zidu po poti-drevored (13) in z vzhodne strani po južnem kraku Viške ceste-dostavna pot (1).
Urgentna vozila lahko uporabljajo površine vstopnega trga (2), poslovilno ploščad (11) in dovoz do te ploščadi z juga, pohodne površine med grobnimi polji ter vozno površino ob južnem robu parkirišča z izvozom na Cesto Dolomitskega odreda.
Ker je predviden izvoz oziroma uvoz za urgentna vozila preko objekta 4 – nadkriti vhod, bo minimalna svetla višina pod nadkritim vhodom 3,5 m.
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
V okviru razširjenega dela pokopališča – nova grobna polja (14, 15), bodo urejena mesta za zbiranje odpadkov – smetnjaki, voda (19). Zbiranje komunalnih odpadkov bo z malimi tipskimi smetnjaki in odvoz na mestno deponijo z manjšimi komunalnimi vozili. Komunalna vozila bodo uporabljala iste površine kot urgentna vozila, razen izvoza (uvoza) preko objekta – nadkriti vhod (4) – svetla višina pod nadkritim vhodom samo 3,5 m. Površine, po katerih bo potekal promet s komunalnimi in urgentnimi vozili bodo utrjene za manipulacijo z gasilskimi in komunalnimi vozili.
Za objekte in parcele v območju urejanja VK 3/2, ki jim bo onemogočen dovoz z izgradnjo povezovalne ceste, bo urejen dovoz po servisni poti (23), kot je bilo predvideno z lokacijskim načrtom za območje urejanja VT 3/1.
Idejna višinska regulacija
Podane višine zunanje ureditve v okviru območja urejanja VM 3/1 in dela VS 3/2 so idejne, brez upoštevanja potrebnih prečnih sklonov na pohodnih in voznih površinah.
V fazi nadaljnje projektne obdelave, jih je možno spreminjati, kolikor je to potrebno zaradi boljšega odvodnjavanja ali drugih prometno tehničnih razlogov.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE
13. člen
Komunalno urejanje
Objekti morajo biti priključeni na vse komunalne vode v območju.
Primarno in sekundarno omrežje mora potekati po javnih površinah, v ali ob cestnem telesu tako, da bo nanj možno neposredno priključevanje posameznih objektov ter da bo zagotovljeno nemoteno vzdrževanje omrežja in priključkov.
Gradnja komunalnih naprav in objektov mora potekati usklajeno. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov in objektov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.
14. člen
Vodovod
Ob izdelavi ureditvenega načrta je treba upoštevati predhodne pogoje za posamezne posege v prostor ter za obnovo oziroma gradnjo vodovodov pridobiti programske rešitve oziroma projektne naloge, ki jih izdela JP Vodovod-Kanalizacija. Pri tem mora biti upoštevano obstoječe stanje, novo predvideni posegi in nove dejavnosti ter predvideni potek in faznost posegov v prostor na posameznih delih obravnavanega območja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del VS 3/2-1 Vič.
Pokopališče se oskrbuje s pitno vodo prek vodovodnega priključka, ki je priključen na javni vodovod prek vodovoda PVC 160 mm, ki poteka v križišču Ceste Dolomitskega odreda ter Viške ceste. Južno od železniške proge Ljubljana-Postojna poteka vodovod PVC 160 mm.
Za zagotavljanje sanitarne in požarne vode je treba zgraditi sekundarno vodovodno omrežje od križišča Viške ceste in Ceste Dolomitskega odreda proti jugu do novih objektov v sklopu razširitve pokopališča Vič. Namestiti je treba ustrezno število hidrantov (praviloma nadzemnih). Oskrba pitne vode na pokopališču se izvede prek interne instalacije. Vodomerni jašek se izvede na funkcionalnem zemljišču novo predvidene razširitve pokopališča Vič.
Pred izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije je treba za gradnjo sekundarnega vodovoda predhodno pridobiti projektno nalogo, ki jo izdela JP Vodovod-Kanalizacija. Trase predvidenega vodovoda so v grafičnih prilogah vrisane informativno.
15. člen
Kanalizacija
Ob izdelavi ureditvenega načrta je treba upoštevati predhodne pogoje za posamezne posege v prostor ter za obnovo oziroma gradnjo kanalizacijskega omrežja pridobiti programske rešitve oziroma projektne naloge, ki jih izdela JP Vodovod-Kanalizacija. Pri tem mora biti upoštevano obstoječe stanje, novo predvideni posegi in nove dejavnosti ter predvideni potek in faznost posegov v prostor na posameznih delih obravnavanega območja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del VS 3/2-1 Vič.
Na obravnavanem ureditvenem območju ne poteka javno kanalizacijsko omrežje za odvod komunalne odpadne in padavinske odpadne vode. Odpadne in meteorne vode je treba odvajati v ločenem kanalizacijskem omrežju.
Komunalne odpadne vode iz obravnavanega ureditvenega območja bodo speljane do javnega kanala za odvod komunalne odpadne vode dimenzije DN 400 mm, ki poteka po Cesti Dolomitskega odreda do črpališča Vič ter naprej prek zbiralnika A6 do zbiralnika AO, ki odvaja vodo do CČN Zalog. Za priključitev komunalnih odpadnih vod je treba zgraditi sekundarni kanal od novo predvidenih objektov na območju razširitve pokopališča Vič do obstoječega kanala DN 400 mm po Cesti Dolomitskega odreda. Priključevanje novih objektov je možno z direktnim priključkom samo za odtoke iz pritličja in nadstropij. Odtok iz eventualnih kleti je možen le prek črpališča.
Pred izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije je treba za gradnjo sekundarnega kanala za komunalno odpadno vodo predhodno pridobiti projektno nalogo, ki jo izdela JP Vodovod-Kanalizacija. Trase predvidenega kanala za komunalno odpadno vodo so v grafičnih prilogah vrisane informativno.
Padavinske odpadne vode bodo speljane do kanala za odvod padavinske odpadne vode, dimenzije DN 400 mm, ki poteka po Cesti Dolomitskega odreda z izpustom v potok Gradaščico. Za priključitev padavinskih odpadnih vod je treba po Cesti Dolomitskega odreda zgraditi sekundarni kanal za padavinsko odpadno vodo do obstoječega kanala DN 400 mm po Cesti Dolomitskega odreda.
Pred izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije, je treba za gradnjo sekundarnega kanala za padavinsko odpadno vodo predhodno izdelati programsko rešitev oziroma projektno nalogo odvajanja padavinske odpadne vode s širšega območja severno in južno od Ceste Dolomitskega odreda, ki jo izdela JP Vodovod-Kanalizacija. Trase predvidenega kanala za padavinsko odpadno vodo so v grafičnih prilogah vrisane informativno.
Vse padavinske vode s strešin se priključi neposredno na nove padavinske kanale. Vse padavinske vode z voznih, manipulacijskih in parkirnih površin je treba prek redno vzdrževanih lovilcev olj priključiti na kanale za padavinsko odpadno vodo. Priključitev se izvede po pogojih upravljalca kanalizacijskega in cestnega omrežja.
V nadaljnji projektni obdelavi je treba ugotoviti natančne količine zalednih in poplavnih vod ter za njihovo odvajanje izvesti eventualno potrebne dodatne kanale ali odvodne jarke.
16. člen
Elektro-energetsko omrežje
Za potrebe novih programov je treba zgraditi NN omrežje v kabelski kanalizaciji od obstoječe transformatorske postaje na Viški cesti ob Gradaščici do novih objektov. Priključitev se izvede po pogojih upravljavca elektroenergetskega omrežja.
17. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Območje je treba priključiti na telefonsko omrežje. Za potrebe območja urejanja je treba zgraditi novo telefonsko kabelsko kanalizacijo od Viške ceste do novih objektov. V kabelski kanalizaciji je treba zagotoviti prostor tudi za CATV omrežje. Priključitev se izvede po pogojih upravljavca telekomunikacijskega omrežja.
18. člen
Plinovodno omrežje
Območje urejanja je treba navezati na predvideni plinovod po Cesti Dolomitskega odreda. Od predvidenega plinovoda se izvede nov plinovod za priključitev novih objektov in ogrevanje cerkvenega objekta. Priključitev se izvede po pogojih upravljavca plinovodnega omrežja.
19. člen
Javna razsvetljava
Javne površine celotnega območja je treba ustrezno osvetliti. Napajanje načrtovane razsvetljave bo izvedeno iz novega prižigališča, ki naj bo locirano znotraj območja urejanja in navezano na obstoječi sistem javne razsvetljave. Svetlobna telesa morajo biti tipska in locirana tako, da bodo optimalno osvetljevala javne in poljavne površine. Osvetlitev pokopališča se izvede prek interne instalacije.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
20. člen
Vsi posegi v prostoru ne smejo povzročati večjih motenj, kot je s predpisi dovoljeno.
Varovanje zraka
Objekti morajo biti ogrevani na plin.
Varovanje talne vode
Pred nadaljnjo projektno obdelavo je treba izdelati hidrogeološke in geološke raziskave tal ter predvideti ukrepe za znižanje talne vode na dopustni nivo v območjih za klasične oziroma talne žarne pokope. Raziskave in ukrepi zajemajo tudi območje obstoječega pokopališča.
Varovanje pred poplavnimi vodami
Poplavne vode Malega Grabna bi se ob visokih vodah pretakale ob železniškem nasipu in se stekale proti premostitvi mestne Gradaščice. Ob razširitvi pokopališča je treba ohraniti prostor med pokopališčem in železniškim nasipom. Ta pas, ki je v bistvu razbremenilnik za poplavne vode, naj bo širok vsaj 10 m. Z območja razbremenilnika je treba odstraniti vse ovire, sicer bodo toliko bolj ogrožene urbane površine ob Cesti Dolomitskega odreda.
Zbiranje in odvoz odpadkov
Zbiranje odpadkov in odvoz na komunalno odlagališče opravlja z lastnimi vozili upravljalec pokopališča. Na obstoječem pokopališču so ohranjena obstoječa zbirna mesta in predvidena je kasnejša ureditev dodatnega mesta. Na razširjenem delu so zbirna mesta predvidena v sklopu sanitarnih vozlišč v grobnih poljih.
Zaščita pred prekomernim hrupom
Pokopališče se nahaja v območju vpliva občasnega hrupa železnice in manjšega vpliva hrupa obstoječe in predvidene ceste. Robne površine pokopališča se pred hrupom ščitijo s pokopališkim zidom, ki je v poteku ob železnici urejen kot kolumbarij. Prostori pokopališkega objekta in poslovitvena površina se z arhitekturno zasnovo in razporeditvijo ščitijo pred vplivom prekomernega hrupa. Hrup, ki nastaja pri pokopavanju in hrup na parkirišču ne bo negativno vplival na obstoječi nivo hrupa.
VIII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
21. člen
Cerkev Sv. Simona in Jude je evidentiran spomeniško varovan objekt. Za njegovo urejanje veljajo pogoji Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
IX. ETAPNOST GRADNJE
22. člen
Predvidena je postopnost urejanja. Območje je razdeljeno v dve fazi z možnostjo izgradnje v več etapah.
V vsaki etapi izgradnje mora biti pokopališki del ograjen, omogočene morajo biti vse funkcije delovanja v območju pokopališča. Sprevodi morajo v vseh fazah ali etapah potekati po notranjih površinah pokopališča.
I. faza obsega:
– funkcionalna enota A z dvemi grobnimi polji za klasične grobove
– del funkcionalne enote B z enim grobnim poljem za žarne grobove
– del funkcionalne enote C z žarnimi nišami v pokopališkem zidu
– funkcionalna enota E z objekti in površinami poslovitvenega območja, pokopališki objekt se dograjuje v več etapah
– funkcionalna enota F s parkiriščem
– rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda v navedenem obsegu z obema krakoma Viške ceste
– pripadajoče robne površine s servisno potjo ob zahodnem robu pokopališča, urgentno potjo ob južni stranici obstoječega pokopališča in pešpotjo od parkirišča do starega vhoda.
II. faza obsega:
– del funkcionalne enote B z dvemi grobnimi polji za žarne grobove
– del funkcionalne enote C z žarnimi nišami v pokopališkem zidu
– funkcionalna enota D s parkovno ureditvijo
– pripadajoče robne površine.
23. člen
Do ureditve za pokopališko dejavnost ostanejo zemljišča II. faze izgradnje v kmetijski rabi.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
24. člen
Investitorji in izvajalci so pri projektiranju, gradnji in urejanju dolžni upoštevati veljavno zakonodajo o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 49/96, 63/99, 98/99), ki veljajo za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič, in določbe odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 3/2-1 Vič (Uradni list SRS, št. 20/89), ki se nanašajo na parcele št. 1553/1, 1550/1, 1549/1, 1547/1 k.o. Vič.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3862-5/00-8
Ljubljana, dne 18. marca 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost