Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 5. 2002

Kazalo

2008. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-C), stran 4106.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. aprila 2002.
Št. 001-22-41/02
Ljubljana, dne 3. maja 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-C)
1. člen
V zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000, 44/2000 in 81/2000) se v 4. členu v tretjem odstavku obakrat črta beseda “oseb,“.
2. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek nastane taksna obveznost za spise in dejanja iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, za katere se višina takse ne more določiti ob vložitvi vloge, v trenutku, ko upravni organ pridobi podatke potrebne za določitev višine takse, nikakor pa kasneje kot v trenutku izdaje spisa iz 2. točke oziroma izvršitve dejanja iz 3. točke prejšnjega odstavka.“
3. člen
V 8. členu se v prvem odstavku na koncu črta pika in doda besedilo “oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti.“
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Takse ni mogoče plačati s taksnimi vrednotnicami, če:
1. mora taksni zavezanec plačati takso nad zneskom, določenim s predpisom iz 9. člena tega zakona;
2. je v taksni tarifi določeno, da je treba plačati takso v gotovini,
3. plačuje takso taksni zavezanec v tujini ali
4. če mora taksni zavezanec plačati takso za spis ali dejanje v elektronskih upravnih zadevah.“
V tretjem odstavku se za besedo “gotovini“ dodajo besede “oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti“.
4. člen
Besedilo 16. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Organ, ki prejme ali neposredno sprejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug spis, za katerega ni plačana taksa ali je taksa plačana v prenizkem znesku, obvesti taksnega zavezanca o obveznosti za plačilo upravne takse, o znesku takse, ki jo je zavezanec dolžan plačati in o roku, v katerem mora biti taksa plačana. Rok za plačilo takse ne sme biti daljši od 15 dni.
Če taksni zavezanec ne plača upravne takse v skladu s prejšnjim odstavkom, mu organ, ki je pristojen za odločanje o zahtevi, pošlje taksni opomin, naj v 15 dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
Pristojni organ vzame v postopek tudi nekolkovane ali premalo kolkovane vloge, vendar odločbe oziroma drugega akta ni mogoče vročiti taksnemu zavezancu, preden ne poravna takse, vključno s takso za opomin.
Ne glede na prejšnji odstavek pristojni organ vroči taksnemu zavezancu odločbo, s katero mu nalaga določeno obveznost, odločbo ali drug akt s katerim zavrne ali zavrže zahtevek taksnega zavezanca ter odločbo o pritožbi.
Neplačana ali premalo plačana taksa se izterja v skladu z 19. členom tega zakona.“
5. člen
V 17. členu se v tretjem odstavku za besedo “zahtevo“ dodajo besede “ali z opustitvijo ali opravo kakšnega dejanja“.
6. člen
V 19. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prvi do četrti odstavek tega člena, carinske takse, takse s področja trošarin in druge upravne takse, ki jih zaračunavajo carinski organi izterja carinski organ v skladu s tem zakonom in predpisi, ki se nanašajo na izterjavo carinskega dolga oziroma trošarin.“
7. člen
V 28. členu se v 3. točki besede “priznanje takse oprostitve“ nadomestijo z besedami “priznanje oprostitve plačila stroškov v upravnem oziroma sodnem postopku“.
Črta se 7. točka.
Besedilo 10. točke se spremeni, tako da se glasi:
“10. prijave in zahtevki za vpis v ali izbris iz davčnih registrov ter potrdila oziroma odločbe o vpisu v oziroma izbrisu iz registra;“
Za 14. točko se dodata novi 14.a in 14.b točka, ki se glasita:
“14.a spisi in dejanja v zvezi z uveljavljanjem osebnih stikov med otroci in starši;
14.b spisi in dejanja v postopku za izdajo parkirne karte;“
Za 15. točko se doda nova 15.a točka, ki se glasi:
“15.a spisi in dejanja v postopku izdaje gradbenih dovoljenj v okviru varstva vojnih grobišč;“
8. člen
Za prvim odstavkom opomb k tarifni številki 1 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Taksa se ne plača za vlogo za izdajo potrdila iz uradnih evidenc.“
9. člen
V naslovu II. poglavja taksne tarife se na koncu dodajo besede “IN SKLEPI“.
10. člen
V tarifni številki 3 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Za sklepe, s katerimi se zaključi postopek oziroma sklepe, ki so izdani na zahtevo stranke in za katere ni predpisana posebna taksa 200 točk“.
11. člen
Za prvim odstavkom opomb k tarifni številki 4 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Če upravni organ v okviru postopka, ki ga vodi na zahtevo stranke, sam pridobi podatke iz uradne evidence, plača taksni zavezanec za vsak tako pridobljen podatek polovično takso iz prvega odstavka te tarifne številke. Taksni zavezanec je oseba, na zahtevo katere je upravni organ začel postopek v okviru katerega pridobi podatke iz uradne evidence. Taksna obveznost v tem primeru nastane najkasneje, ko upravni organ izda spis oziroma opravi dejanje v postopku, ki ga vodi na zahtevo stranke. Taksa iz tega odstavka se ne plača, če upravni organ pridobi podatek v obliki tipskih elektronskih sporočil oziroma z neposrednim vpogledom v uradno evidenco.“
12. člen
Za tarifno številko 11 se doda nova tarifna številka 11a, ki se glasi:
“Tarifna številka 11a
Za ugotovitveno odločbo o državljanstvu 2000 točk“.
13. člen
Za desetim odstavkom opomb k tarifni številki 12 se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
“(11) Takse po tej tarifni številki se plačujejo v gotovini.“
14. člen
V tarifni številki 16 se v 1. točki besedilo podtočke d) spremeni, tako da se glasi:
“d) za dovoljenje za nabavo streliva ali delov streliva 100 točk,“.
V opombah se besedilo prvega odstavka spremeni, tako da se glasi:
“(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno orožje, razen v primerih iz 1.h) in 1.l) točke in 2.h) točke te tarifne številke, kjer se plača ena taksa za vse podedovano orožje oziroma za vse orožje, za katero menja listine.“
V opombah se besedilo četrtega in petega odstavka spremeni, tako da se glasi:
“(4) Posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za posest za lovsko ali športno orožje plača polovično takso iz te tarifne številke za izdajo naslednjih istovrstnih listin za pet kosov lovskega ali športnega orožja. Za vsak nadaljnji kos lovskega ali športnega orožja pa se plača polna taksa iz te tarifne številke.
(5) taksa iz 2.a), b) in g) točke te tarifne številke se ne plača za orožje, ki ga nabavljajo športna društva in njihove panožne zveze in je namenjeno izključno za izvajanje njihove športne dejavnosti, lovske organizacije, vključene v Lovsko zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot pridobitno dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v Ribiško zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z ribolovom kot pridobitno dejavnostjo ter organizacije rezervnih častnikov.“
Za petim odstavkom opomb se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Za zamenjavo orožne listine po prvem oziroma drugem odstavku 84. člena zakona o orožju se plača taksa iz 1.h) točke oziroma iz 2.h) točke te tarifne številke.“
15. člen
Besedilo tarifne številke 21 se spremeni, tako da se glasi:
“Za prvo odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo taksnega zavezanca 600 točk.
Za vsako naslednjo odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo taksnega zavezanca se plača dvakratna vrednost takse iz prejšnjega odstavka.
Opomba:
(1) Če gre za spremembo osebnega imena zaradi uskladitve osebnega imena med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali odločbami, se ne plača taksa po tej tarifni številki, ampak po tarifni številki 3 te taksne tarife.“
16. člen
V tarifni številki 22 se številka “200“ nadomesti s številko “400“.
17. člen
V tarifni številki 26 se v prvem odstavku za besedo “posameznik“ dodajo besede “oziroma gospodarska družba“.
18. člen
Tarifna številka 27 se črta.
19. člen
Besedilo tarifne številke 32 se spremeni, tako da se glasi:
“Za odločbo za opravljanje občasnih prevozov potnikov v cestnem prometu, in sicer:
1. za dovoljenje tujemu prevozniku za vstop praznega avtobusa 100 točk
2. za dovoljenje tujemu prevozniku za izmenične vožnje 500 točk
3. za dovoljenje za ostale občasne prevoze 100 točk
4. za dovoljenje domačemu prevozniku za opravljanje občasnih prevozov 50 točk
5. za izjemno dovoljenje tujemu prevozniku na mejnem prehodu 500 točk
6. za odločbo s katero se zavrne zahtevek za izdajo dovoljenja iz točk 1 do 5 te tarifne številke 100 točk
Opomba:
(1) Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti oproščena plačila takse iz 1., 2. ali 3. točke te tarifne številke.
20. člen
Za tarifno številko 32 se doda nova tarifna številka 32a, ki se glasi:
“Tarifna številka 32a
V zvezi z opravljanjem posebnih linijskih prevozov potnikov v cestnem prometu, in sicer:
1. za priglasitev pogodbe za opravljanje posebnih linijskih prevozov 200 točk
2. za izdajo dovoljenja za opravljanje posebnih linijskih prevozov 500 točk.“
21. člen
Besedilo tarifne številke 33 se spremeni tako, da se glasi:
“Na področju delitve dovolilnic za mednarodni prevoz blaga se plača taksa:
1. za izdajo posebnega dovoljenja za vstop ali izstop iz Slovenije 500 točk
2. za dovoljenje za kabotažo za enkratni prevoz 500 točk
3. za dovoljenje za kabotažo za večkratni prevoz 1000 točk
4. za vpis v evidenco mednarodnih prevoznikov 300 točk.“
22. člen
Za tarifno številko 33 se doda nova tarifna številka 33a, ki se glasi:
“Tarifna številka 33a
1. Na področju železniškega prometa se plača upravna taksa za:
a) izdajo tehničnega soglasja o ustreznosti sestavnega dela proge 500 točk
b) licenco prevoznika v železniškem prometu 20.000 točk
c) varnostno spričevalo prevozniku v železniškem prometu 20.000 točk
d) izdajo izjemnega soglasja za gradnjo v varovalnem pasu 400 točk
e) za izdajo obratovalnega dovoljenja za železniška vozila 500 točk
f) slovensko tehnično soglasje o ustreznosti železniškega vozila 500 točk
2. Za odločbe in druge akte, ki jih v upravnem postopku izda upravljavec:
a) za odločbo o dodelitvi vlakovne poti 400 točk
b) za soglasje za izredne prevoze 400 točk
c) za pisno dovoljenje za osebe, ki opravljajo določena dela na železniškem območju 400 točk.“
23. člen
V prvem odstavku opomb k tarifni številki 44 se številka “50%“ nadomesti s številko “10%“.
24. člen
Za prvim odstavkom opomb k tarifni številki 45 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Če Carinska uprava izda predhodno dovoljenje za katerega od postopkov z ekonomskim učinkom za en sam uvoz oziroma izvoz blaga, ki se uvaža oziroma izvaža z eno samo carinsko deklaracijo, se za dovoljenje ne plača taksa po tej tarifni številki ampak po tarifni številki 44 te taksne tarife.“
V dosedanjem drugem odstavku opomb, ki postane tretji odstavek, se številka “50%“ nadomesti s številko “10%“.
Dosedanji tretji odstavek opomb postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku opomb, ki postane peti odstavek, se številka “50%“ nadomesti s številko “10%“.
Dosedanji peti odstavek opomb postane šesti odstavek.
25. člen
V drugem odstavku opomb k tarifni številki 46 se številka “50%“ nadomesti s številko “10%“.
26. člen
V prvem odstavku opomb k tarifni številki 47 se številka “50%“ nadomesti s številko “10%“.
27. člen
V tarifni številki 49 se črta besedilo “soglasje Vlade Republike Slovenije za odprtje proste carinske cone ali ekonomske cone ter za“.
Besedilo opombe se spremeni tako, da se glasi:
“Za odločbo, s katero se spremeni, dopolni ali nadomesti prej izdano dovoljenje, se plača taksa v znesku 10% takse, določene v tej tarifni številki.“
28. člen
V prvem odstavku opomb k tarifni številki 50 se številka “50%“ nadomesti s številko “10%“.
29. člen
Za tarifno številko 50 se doda nova tarifna številka 50a, ki se glasi:
“Tarifna številka 50a
Za odločbo o sprejemu ukrepov carinskega organa v zvezi z zakonom o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine 1.000 točk.“
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
Ne glede na 8. člen zakona lahko upravni organ zavrne zahtevek stranke, da plača takso z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, če tehnična opremljenost upravnega organa ne dopušča plačila s takšnim instrumentom.
Vlada in pristojni organi lokalnih skupnosti morajo v roku enega leta od uveljavitve tega zakona zagotoviti tehnično opremljenost upravnih organov, ki omogoča plačevanje taks pri upravnem organu z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi.
31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-02/89-4/24
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost