Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 5. 2002

Kazalo

2007. Zakon o spremembi in dopolnitvah obrtnega zakona (ObrZ-B), stran 4105.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvah obrtnega zakona (ObrZ-B)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvah obrtnega zakona (ObrZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. aprila 2002.
Št. 001-22-40/02
Ljubljana, dne 3. maja 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH OBRTNEGA ZAKONA (ObrZ-B)
1. člen
Tretji odstavek 17. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/2000 – ZPDZC in 61/2000) se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Obrtna zbornica Slovenije odvzame obrtno dovoljenje in opravi izbris iz obrtnega registra, če ugotovi:
– da fizična ali pravna oseba ne izpolnjuje pogojev iz 9. člena tega zakona,
– da opravlja dejavnost v nasprotju z obrtnim dovoljenjem,
– da fizična oseba ni vpisana v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma je iz njega izbrisana ali da je pravna oseba izbrisana iz sodnega registra.“
2. člen
Na koncu drugega odstavka 39. člena se črta pika in doda besedilo: “s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.“
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
“(3) Obrtna zbornica Slovenije lahko s pogodbo prenese na Davčno upravo Republike Slovenije odmerjanje, pobiranje in izterjevanje članarine.
(4) Zoper osnovo, višino in način plačila članarine ima član zbornice pravico do pritožbe na organ, ki je s statutom Obrtne zbornice Slovenije določen kot pritožbeni organ. Pritožba ne zadrži izvršitve plačila članarine.
(5) Za odločanje o pritožbi zoper osnovo, višino in način plačila članarine se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, za prisilno izvršitev plačila pa določbe zakona, ki ureja davčni postopek.“
Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“(7) Določbi četrtega in petega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi za območne obrtne zbornice.“
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-01/89-1/25
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti