Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 5. 2002

Kazalo

2004. Zakon o spremembah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-A), stran 4071.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-A)
Razglašam zakon o spremembah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2002.
Št. 001-22-37/02
Ljubljana, dne 3. maja 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE (ZPKEPS-A)
1. člen
V zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/2000) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
“(1) Koncesija za energetsko izkoriščanje Spodnje Save se podeli lastniku HE Vrhovo, ki lahko koncesijo ob predhodnem soglasju koncedenta deloma ali v celoti prenese na Holding Slovenske elektrarne d.o.o.“
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save sklene koncedent pod pogoji tega zakona eno koncesijsko pogodbo za celotno verigo hidroelektrarn na Spodnji Savi.“
2. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Koncesionar mora zagotoviti, da se tehnična dokumentacija in strokovne podlage, potrebne za pripravo prvega lokacijskega načrta za naslednjo hidroelektrarno, izdela najkasneje eno leto po sklenitvi koncesijske pogodbe in da izdelava dokumentacije za pripravo vsakega novega lokacijskega načrta ne traja dlje kot eno leto od sprejetja zadnjega lokacijskega načrta.“
3. člen
Koncesijsko pogodbo iz drugega odstavka 1. člena tega zakona sklene koncedent najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-05/00-5/4
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost