Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1753. Odlok o priznanjih Občine Oplotnica, stran 3599.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 22/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 23. redni seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Oplotnica
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Oplotnica ter pogoje in način njihovega podeljevanja.
2. člen
Občina Oplotnica podeljuje priznanja zaslužnim občanom, podjetjem in drugim organizacijam ter skupnostim, zavodom in društvom, ki imajo bivališče in sedež v Občini Oplotnica, za njihove dosežke, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, turističnem, ekološkem, humanitarnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in drugih področjih.
Občina Oplotnica lahko izjemoma podeljuje priznanja tudi drugim državljanom Slovenije in tujim državljanom.
3. člen
Priznanja so:
– Naziv Častni občan Občine Oplotnica,
– Priznanje Občine Oplotnica,
– Spominska plaketa z grbom,
– Županova petica,
– Priznanja in nagrade na področju športa,
– Priznanje na področju kulture.
4. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo in se praviloma podeljujejo ob občinskem prazniku, v kolikor s tem odlokom ni določeno drugače. Višina denarne nagrade je določena za vsako vrsto priznanja posebej.
Sredstva za priznanja in nagrade Občine Oplotnica se zagotovijo v občinskem proračunu.
5. člen
O podelitvi naziva Častni občan Občine Oplotnica in Priznanja Občine Oplotnica odloča občinski svet s sklepom na predlog komisije za priznanja in odlikovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Spominsko plaketo z grbom in Županovo petico podeljuje župan na podlagi svoje odločitve. Prejem priznanja župana ne izključuje morebitnega prejema kateregakoli drugega priznanja občine.
Postopek in vrste priznanj na področju športa so opredeljeni v pravilniku za podeljevanje priznanj športnikom, športnim delavcem in športnim kolektivom Občine Oplotnica.
Postopek in vrste priznanj na področju kulture se opredelijo v posebnem pravilniku o podeljevanju priznanj na področju kulture.
Priznanje na področju kulture se praviloma podeli na prireditvi ob počastitvi državnega kulturnega praznika. Priznanje izroči župan ali od njega pooblaščena oseba.
6. člen
Strokovna in administrativno tehnična dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava. Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj občine je javno in je na vpogled v prostorih občinske uprave. Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa,
– vrsta priznanja,
– podatke o predlagatelju,
– podatke o prejemniku,
– številka sklepa in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sklep o podelitvi priznanja sprejet,
– kratek povzetek obrazložitve sklepa o podelitvi priznanja,
– kraj in datum vročitve priznanja.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
1. Častni občan Občine Oplotnica
7. člen
Naziv Častni občan Občine Oplotnica se podeljuje posameznikom za izredno pomembna dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Oplotnica na lokalnem, državnem ali mednarodnem področju.
Naziv Častni občan Občine Oplotnica se lahko podeli tudi tujcu.
Naziv Častni občan Občine Oplotnica obsega posebno umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno, in umetniško delo v vrednosti do maksimalno 3-kratne zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v RS.
Naziv Častni občan občine Oplotnica se podeli na prireditvi ob občinskem prazniku.
Naziv Častni občan se podeli izjemoma.
2. Priznanje Občine Oplotnica
8. člen
Priznanje Občine Oplotnica se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Vsako leto se praviloma lahko podeli največ dve priznanji Občine Oplotnica. Priznanje Občine Oplotnica lahko prejmejo posamezniki, društva, skupine občanov in pravne osebe oziroma organizacije.
Priznanje Občine Oplotnica obsega umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno, in denarno nagrado.
Denarna nagrada je v višini zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v RS.
Priznanje Občine Oplotnica se praviloma podeli na prireditvi ob občinskem prazniku, izroči ga župan ali od njega pooblaščena oseba. Obrazložitev predloga poda predsednik komisije.
3. Spominska plaketa z grbom Občine Oplotnica
9. člen
Spominska plaketa z grbom se podeljuje ob jubilejih, protokolarnih obiskih ali drugih pomembnih dogodkih.
Odločitev o dodelitvi tega priznanja sprejme župan in jih podeljuje med letom. Število priznanj v letu ni omejeno.
Spominsko plaketo z grbom Občine Oplotnica lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, pravne osebe ali organizacije.
Spominska plaketa z grbom Občine Oplotnica je v obliki plakete z reliefnim odtisom grba Občine Oplotnica. V etuiju se pritrdi kovinska ploščica z vgraviranim napisom: Spominska plaketa Občine Oplotnica, ime in priimek prejemnika, številko priznanja ter datum podelitve.
4. Županova petica
10. člen
Županova petica je priznanje, ki se podeljuje učencem osnovnih šol, kateri so vse razrede osnovne šole končali z odličnim uspehom.
Priznanje obsega spominsko plaketo in nagrado v obliki knjižne nagrade ali druge nagrade v vrednosti največ 10% zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v RS.
Priznanja podeljujeje župan ob zaključku šolskega leta.
III. ZBIRANJE POBUD
11. člen
Predlogi za podelitev priznanja Občine Oplotnica se zberejo na podlagi javnega razpisa, objavljenega na krajevno običajen način.
12. člen
Razpis za podelitev priznanj Občine Oplotnica objavi župan enkrat letno, najkasneje 50 dni pred občinskim praznikom.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati predlog,
– kdo je lahko predlagatelj,
– rok za vložitev predlogov in navedba naslova.
13. člen
Predlagatelji za podelitev priznanja Občine Oplotnica so lahko fizične ali pravne osebe. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.
14. člen
Predlog za podelitev priznanja Občine Oplotnica mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju,
– podatke o kandidatu za podelitev priznanja, za katere mora pridobiti predlagatelj pisno privolitev posameznika na katerega se predlog nanaša,
– utemeljitev predloga,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
– datum predloga.
15. člen
Komisija predloge obravnava in oblikuje predlog za odločanje na občinskem svetu.
Komisija lahko v postopku:
– od predlagatelja zahteva dopolnitev predloga,
– zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.
Glede sestave in delovanja komisije veljajo določila statuta in poslovnika, ki se nanašajo na delovna telesa občinskega sveta.
Sklepi komisije se s potrebno obrazložitvijo posredujejo občinskemu svetu, ki na seji pred občinskim praznikom odloči o podelitvi priznanj.
IV. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Višina denarne nagrade, ki pripada posamezni vrsti priznanja, se določi v bruto znesku tako, da se kot osnova upošteva zadnja objavljena povprečna bruto plača v RS.
17. člen
Podeljena priznanja občine, ki niso bila vročena v času prejemnikovega življenja se lahko izročijo posmrtno družinskemu članu po vrstnem redu: zakonec, potomci, posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma sestre.
18. člen
Priznanja in nagrade, podeljene po prejšnjih predpisih, in uradna evidenca, ostanejo v veljavi.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati odlok o priznanjih in nagradah Občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/98).
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 024.23/2002
Oplotnica, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost