Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1752. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2002, stran 3597.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000 in 79/01) in 7. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 23. seji, dne, 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Oplotnica za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Oplotnica za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------
Skupina/                     V tisoč tolarjev
Podsk.                          proračun
kontov                          l. 2002
    I. SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74)                  356.008
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)              159.312
70   DAVČNI PRIHODKI                  145.762
  700 Davki na dohodek in dobiček            121.558
  703 Davki na premoženje                 13.723
  704 Domači davki na blago in storitve          10.481
  706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI                  13.550
  710 Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja     8.200
  711 Takse in pristojbine                 2.000
  712 Denarne kazni                      14
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         916
  714 Drugi nedavčni prihodki               2.420
72   KAPITALSKI PRIHODKI                 9.980
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        9.980
  721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega prem.
73   PREJETE DONACIJE
  730 Prejete donacije iz domačih virov
  731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                186.716
  740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij             186.716
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          371.882
40   TEKOČI ODHODKI                   101.078
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          28.080
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      3.294
  402 Izdatki za blago in storitve            64.704
  403 Plačila domačih obresti               2.800
  409 Rezerve                       2.200
41   TEKOČI TRANSFERI                  148.590
  410 Subvencije                     13.000
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      79.180
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  22.669
  413 Drugi tekoči domači transferi            33.741
  414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI               109.534
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         109.534
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI               12.680
  430 Investicijski transferi               12.680
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)             -15.874
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------
Skupina/                     V tisoč tolarjev
Podsk.                          proračun
kontov                          l. 2002
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  750 Prejeta vračila danih posojil
  751 Prodaja kapitalskih deležev
  752 Kupnine iz naslova privatizacije
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                  0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
  440 Dana posojila
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)               0
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------
Skupina/                     V tisoč tolarjev
Podsk.                          proračun
kontov                          l. 2002
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE
  500 Domače zadolževanje
    VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)             8.333
55   ODPLAČILO DOLGA                   8.333
  550 Odplačilo domačega dolga               8.333
    IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
    (I+IV+VII-II-V-VIII)                -24.207
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII-IX)         -8.333
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X)            -8.333
    Stanje sredstev na računih 
    na koncu preteklega leta              24.207
-----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna v višini največ 20% sredstev na posameznih področjih porabe.
Župan v mesecu avgustu in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega
1. v letu 2003 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 2,200.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena do višine 200.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 0 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Oplotnica, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim osebam in pravnim osebam do skupne višine 16,000.000 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Oplotnica v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023.23/2002
Oplotnica, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost