Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1671. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij, stran 3488.

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje in postopek za izbor prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij (v nadaljnjem besedilu: monografije), postopek evalvacije in izvajanja sofinanciranja ter način spremljanja izida monografij.
2. člen
Ministrstvo, pristojno za znanost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) sodeluje pri financiranju:
– natisa izvirnih znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študijo in komentarjem;
– natisa prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik, pomembnih za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije.
Monografije morajo biti opremljene po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Sloveniji.
3. člen
Ministrstvo sofinancira monografije z namenom, da se zniža prodajna cena tistih monografij, ki so temeljnega pomena za razvoj določene znanstvene discipline doma ali v svetu oziroma so pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije.
4. člen
Ministrstvo sofinancira v primeru natisa monografij slovenskih avtorjev v slovenskem jeziku stroške lektoriranja, tehnične priprave rokopisa za tisk in tiskarske stroške, ne sofinancira pa avtorskega honorarja piscu monografije.
V primeru monografij slovenskih avtorjev za objavo v tujini, ministrstvo sofinancira samo stroške lektoriranja in tehnične priprave besedila za tisk, ne pa tudi avtorskega honorarja piscu monografije in tiskarskih stroškov.
V primeru prevoda natisa monografij tujih avtorjev v slovenskem jeziku ministrstvo sofinancira stroške prevajanja, lektoriranja, tehnične priprave prevoda za tisk in tiskarske stroške.
5. člen
Ministrstvo zbira prijave za izdajo monografij (v nadaljnjem besedilu: prijave) na podlagi javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).
Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco ministrstva. Prav tako se lahko prijavi zavod in društvo ter pravna in fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje založniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: založnik).
6. člen
Postopek razpisa vodi komisija za vodenje postopka, ki jo imenuje minister, pristojen za področje znanosti (v nadaljnjem besedilu: minister). Predsednik komisije je uradna oseba, ki je na ministrstvu zadolžena za področje znanstvenih monografij (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba). Poleg predsednika ima komisija še dva člana, ki morata imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja javnega razpisa.
7. člen
Za ocenjevanje prijav imenuje minister Komisijo za znanstveni tisk in sestanke (v nadaljnjem besedilu: komisija za ocenjevanje), ki je strokovno in ekspertno telo ministrstva. Člane komisije imenuje minister na predlog znanstveno-raziskovalnega sveta za posamezno področje in sicer po dva člana za vsako vedo. Komisija je imenovana za dobo 4 let. Predsednika in namestnika izvolijo člani komisije izmed sebe na prvi delovni seji v novi sestavi.
Komisija za ocenjevanje oceni prijave in pripravi prednostni seznam za sofinanciranje znanstvenih monografij ter sodeluje pri vsebinskih in metodoloških vprašanjih vezanih na sofinanciranje znanstvenih monografij.
Delo komisije za ocenjevanje določa poslovnik.
8. člen
Člani komisije za ocenjevanje so lahko razrešeni pred potekom časa, za katerega so imenovani.
Minister razreši člana komisije za ocenjevanje:
– če član sam zahteva razrešitev;
– če član pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje svoje naloge ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge;
– če je imenovan za predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta;
– če je imenovan za predsednika znanstveno-raziskovalnega sveta na področjih posameznih ved.
II. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA
9. člen
Ministrstvo objavi razpis za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij v Uradnem listu Republike Slovenije enkrat na leto.
10. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež ministrstva;
2. predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in meril za sofinanciranje;
3. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
4. določitev obdobja sofinanciranja;
5. način, oblika in rok, do katerega morajo biti oddane pisne prijave;
6. datum odpiranja prijav za sofinanciranje;
7. rok, v katerem bodo založniki obveščeni o izboru in o v višini sofinanciranja;
8. kraj, čas in osebo (tudi na internetu), pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
11. člen
Založnik se prijavi na razpis skladno z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi komisija za vodenje postopka.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. prijavni obrazec;
2. navedbo zahtevanih podatkov o znanstvenih monografijah;
3. dve recenziji rokopisa monografije;
4. predračun tiskarne;
5. pogodbo avtorja s tujim založnikom, če bo prevod monografije slovenskega avtorja objavljen v tujini;
6. finančni predračun;
7. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje;
8. način določanja deleža financiranja;
9. vzorec pogodbe;
10. navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora založnik predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sofinanciranja;
11. navedbo meril za sofinanciranje.
12. člen
Založnik mora predložiti k prijavi na razpis:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni;
– rokopis monografije z obsegom do največ 30 avtorskih pol (obsežnejši rokopis je treba dodatno utemeljiti).
13. člen
Založnik mora predložiti k prijavi na razpis recenzijo rokopisa monografije, ki vsebuje:
– opis zgradbe znanstvenega dela in povzetek glavnih dognanj;
– oceno aktualnosti monografije: pomen za razvoj znanstvene discipline, pomen za razvoj znanstvene in strokovne terminologije, pomen glede na že objavljena sorodna dela;
– predstavitev pisca monografije in njegovega ugleda v znanstvenih krogih;
– oceno kakovosti znanstvenega aparata.
Recenzenta monografije morata biti ugledna znanstvenika s tistega področja, s katerega je monografija.
14. člen
Uradna oseba označi na vsakem prejetem prijavnem obrazcu zaporedno številko in datum prejema prijave na razpis. Vsakemu založniku pošlje potrdilo, v katerem sta navedena zaporedna številka njegove prijave in datum prejema v roku 15 dni od prejema prijave.
Komisija za vodenje postopka mora sproti voditi zapisnik o odpiranju prijav, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja prijav;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih predstavnikov komisije;
4. imena oziroma nazive založnikov, ki so vložili prijave;
5. vrstni red odpiranja prijav, ugotovitve o popolnosti prijav z navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popolne prijave.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
15. člen
V postopku izbora so upoštevane samo prijave, ki so pravočasno oddane v razpisnem roku in imajo vse elemente, zahtevane z razpisno dokumentacijo. Kolikor je kateri izmed elementov pomanjkljiv, predsednik komisije za vodenje postopka o tem pisno obvesti založnika in ga pozove, da ga v roku 14 dni dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih založnik v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
III. EVALVACIJA IN IZBOR
16. člen
Ko komisija za vodenje postopka ugotovi, da prijava na razpis vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisom in razpisno dokumentacijo, pošlje prijave komisiji za ocenjevanje.
17. člen
Komisija za ocenjevanje pri ocenjevanju znanstvenih monografij upošteva naslednja merila:
– aktualnost monografije;
– pomen za razvoj znanstvene discipline;
– pomen za razvijanje znanstvene in strokovne terminologije.
Prednost pri sofinanciranju imajo monografije, ki:
– imajo večji pomen za razvoj znanstvene discipline;
– imajo večji pomen za slovenski ali mednarodni znanstveni prostor oziroma uveljavljajo slovensko znanost v mednarodnem prostoru;
– so sofinancirane tudi iz drugih virov.
Komisija pripravi prednostni seznam za sofinanciranje znanstvenih monografij na podlagi izvedenega postopka ocenjevanja prijav.
18. člen
Na podlagi prednostnega seznama za sofinanciranje znanstvenih monografij določi dokončni seznam in višino sofinanciranja znanstvenih monografij minister s sklepom.
Minister pri tem upošteva obseg razpoložljivih proračunskih sredstev in v tem pravilniku določene kriterije, za katerih uresničevanje je odgovoren ob upoštevanju nacionalne razvojne strategije in prioritet, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije.
19. člen
Uradna oseba obvesti založnika, vsakega posebej, o rezultatih izbora prijav najkasneje v 45 dneh od zaključka razpisa (oziroma 30 dni po sprejemu proračuna, če ta ni znan pred koncem postopka za izbor). Obvestilo o rezultatih izbora za založnika vsebuje podatke o predmetu sofinanciranja in višini sredstev ter predlog pogodbe.
IV. PRITOŽBENI POSTOPEK
20. člen
Založnik ima v osmih dneh od prejema obvestila o rezultatih izbora prijav pravico vložiti zahtevo za ponovno ocenitev prijave. V svoji zahtevi mora opredeliti razloge, zaradi katerih zahteva ponovno ocenitev.
Predmet zahteve za ponovno ocenitev ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav.
21. člen
Zahtevo za ponovno ocenitev prijave uradna oseba pošlje komisiji za ocenjevanje v ponovno ocenitev, ki pripravi pisno obrazložitev ocenitve prijave.
O zahtevi odloči minister na predlog komisije za ocenjevanje v roku 15 dni od dneva prejema zahteve za ponovno ocenitev prijave. Odločitev je dokončna.
V. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA
22. člen
Ministrstvo sklene z založnikom monografije pogodbo, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in obveznosti.
Ministrstvo pošlje založniku predlog pogodbe in ga pozove k podpisu.
Založnik mora vrniti podpisano pogodbo v 15 dneh od prejema obvestila iz 19. člena tega pravilnika skupaj z dokazilom, da je rokopis oddan v tiskarno, računalniško obdelavo ali prevajanje, sicer ministrstvo odstopi od sklenitve pogodbe.
23. člen
Sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov ministrstva in založnika;
2. pogodbeni predmet;
3. višina dodeljenih sredstev;
4. namen za katerega se dodeljujejo;
5. terminski plan porabe sredstev;
6. način nadzora nad porabo sredstev;
7. določilo o sankcijah, če založnik nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni pogodbenega predmeta;
8. določilo, da mora založnik sproti obveščati ministrstvo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
9. določilo, da mora založnik obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev.
V pogodbi minister pooblasti uradno osebo za spremljanje izvajanja določil pogodbe.
VI. SPREMLJANJE IZDAJE MONOGRAFIJ
24. člen
Založnik je dolžan v 8 dneh obvestiti ministrstvo o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi.
Če so novi pogoji drugačni od dogovorjenih, ministrstvo lahko spremeni ali odstopi od pogodbe.
Ministrstvo lahko odstopi od pogodbe:
– če založnik ni porabil sredstev skladno z namenom, določenim v pogodbi;
– se založnik ne drži roka izida monografije, ki jo je navedel v prijavnem obrazcu.
Če ministrstvo odstopi od pogodbe, mora založnik vrniti ministrstvu že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
VII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS, št. 33/01).
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati prva alinea 8. točke 11. člena in 4. točka 24. člena pravilnika o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 79/97, 69/98 in 21/01).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 192
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost