Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1670. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij, stran 3486.

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št 8/91-I) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje in postopek za izbor vlog za sofinanciranje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij (v nadaljnjem besedilu: periodične publikacije), postopek evalvacije in izvajanja sofinanciranja ter način spremljanja izvajanja uredniškega programa in izdajanja periodičnih publikacij.
2. člen
Ministrstvo pristojno za znanost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) sodeluje pri financiranju izdajanja periodičnih publikacij z znanstveno vsebino in periodičnih publikacij, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.
Periodične publikacije morajo ustrezati veljavnim mednarodnim bibliografskim in tehničnim standardom za znanstveni tisk in serijske publikacije.
3. člen
Ministrstvo sofinancira periodične publikacije z namenom, da se zniža prodajna cena in tako omogoči hitrejši pretok znanstvenih in strokovnih spoznanj v slovenskem in mednarodnem prostoru.
4. člen
Ministrstvo od proizvodnih stroškov sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa avtorskega honorarja piscem člankov.
5. člen
Ministrstvo zbira vloge za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij (v nadaljnjem besedilu: vloge) na podlagi javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).
Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco ministrstva. Prav tako se lahko prijavi zavod in društvo ter pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje založniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: založnik).
6. člen
Postopek razpisa vodi komisija za vodenje postopka, ki jo imenuje minister, pristojen za področje znanosti (v nadaljnjem besedilu: minister). Predsednik komisije je uradna oseba, ki je na ministrstvu zadolžena za področje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba). Poleg predsednika ima komisija še dva člana, ki morata imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja javnega razpisa.
7. člen
Za ocenjevanje vlog imenuje minister Komisijo za znanstveni tisk in sestanke (v nadaljnjem besedilu: komisija za ocenjevanje), ki je strokovno in ekspertno telo ministrstva. Člane komisije imenuje minister na predlog znanstveno-raziskovalnega sveta za posamezno področje in sicer po dva člana za vsako vedo. Komisija je imenovana za dobo 4 let. Predsednika in namestnika izvolijo člani komisije izmed sebe na prvi delovni seji v novi sestavi.
Komisija za ocenjevanje oceni vloge in pripravi prednostni seznam za sofinanciranje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij ter sodeluje pri vsebinskih in metodoloških vprašanjih, vezanih na sofinanciranje periodičnih publikacij.
Delo komisije za ocenjevanje določi poslovnik.
8. člen
Člani komisije za ocenjevanje so lahko razrešeni pred potekom časa, za katerega so imenovani.
Minister razreši člane komisije za ocenjevanje:
– če član sam zahteva razrešitev,
– če član pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje svoje naloge ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge,
– če je imenovan za predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta,
– če je imenovan za predsednika znanstveno-raziskovalnega sveta na področjih posameznih ved.
II. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA
9. člen
Ministrstvo objavi razpis za izbor in sofinanciranje periodičnih publikacij v Uradnem listu Republike Slovenije enkrat na leto.
10. člen
Objava razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež ministrstva,
2. predmet razpisa,
3. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa,
4. osnovni pogoji in merila za izbiro vlog,
5. oblika, rok in način oddaje vlog,
6. rok, v katerem bodo založniki obveščeni o izboru in o višini sofinanciranja,
7. datum odpiranja vlog za sofinanciranje,
8. osebo, čas in kraj (tudi na internetu), kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
11. člen
Založnik se prijavi na razpis na predpisanem prijavnem obrazcu.
Prijavnemu obrazcu mora založnik priložiti:
1. seznam članov uredniškega odbora,
2. uredniški program z napovedjo prispevkov (avtorji člankov in okvirni naslovi),
3. obrazec/vprašalnik za recenzente in seznam recenzentov (z imeni in akademskimi naslovi),
4. predračun tiskarne in predračun za pripravo na tisk.
5. redni izpisek iz sodnega registra oziroma občine, ki ne sme biti starejši od 30 dni.
Založniki, katerih periodične publikacije izhajajo samo enkrat letno in s tem ne izpolnjujejo osnovnega bibliografskega standarda za periodične publikacije, morajo takšno uredniško politiko še posebej podrobno utemeljiti.
Založnik periodične publikacije, ki v predhodnem proračunskem letu ni bila sofinancirana, mora priložiti še izvod letnika, ki je izšel do razpisa.
Založnik mora predložiti verodostojno dokazilo o vključitvi periodične publikacije v mednarodno podatkovno bazo, če tega podatka ne objavlja v impresumu periodične publikacije.
Prijavni obrazec mora vsebovati pisno izjavo založnika, da se lahko podatki, navedeni v vlogi, uporabijo za evidence ministrstva oziroma sezname, določene s tem pravilnikom.
12. člen
Uradna oseba označi na vsakem prejetem prijavnem obrazcu zaporedno številko in datum prijave na razpis. Vsakemu založniku pošlje potrdilo, v katerem sta navedena številka njegove prijave in datum prijave.
Komisija za vodenje postopka mora sproti voditi zapisnik o odpiranju vlog, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
2. predmet javnega razpisa,
3. imenovanje navzočih predstavnikov komisije,
4. ime založnika,
5. vrstni red odpiranja vlog, ugotovitev popolnosti vlog, z navedbo tistih, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
13. člen
V postopku izbora se upoštevajo samo vloge, ki so oddane pravočasno v razpisnem roku in pravilno opremljene ter imajo vse elemente, zahtevane z razpisno dokumentacijo.
Komisija za odpiranje vlog v roku 8 dni od odpiranja vlog pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 14 dni od dneva poziva za dopolnitev vlog.
Vloge, ki niso vložene v skladu s prvim odstavkom ali niso dopolnjene v skladu z drugim odstavkom tega člena, se zavržejo.
III. IZBOR UPRAVIČENCEV IN DOLOČITEV OBSEGA SREDSTEV
14. člen
Ko komisija za vodenje postopka ugotovi, da vloga na razpis vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisom in razpisno dokumentacijo, pošlje komisiji za ocenjevanje, da pripravi prednostni seznam za sofinanciranje periodičnih publikacij.
Komisija za ocenjevanje pri ocenjevanju domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij upošteva naslednja merila:
– delež znanstvene vsebine v odnosu na strokovno vsebino (po veljavni tipologiji ministrstva),
– vključenost revije v mednarodne podatkovne baze,
– doseganje bibliografskih in tehničnih standardov za znanstveni tisk in serijske publikacije,
– kakovost vsebine objavljenih člankov in raven recenzentskih meril za objavo člankov,
– pomen za stroko (področje ali podpodročje), za njen razvoj in razvoj slovenske terminologije.
15. člen
Minimalne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za uvrstitev periodičnih publikacij v prednostni seznam so naslednje:
– izhajajo že najmanj eno leto pred razpisom,
– izhajajo skladno z letnim načrtom v letu pred objavo novega razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju),
– ustrezna tehnična kakovost po mednarodnih standardih,
– izpolnjene pogodbene obveznosti iz predhodnega proračunskega leta,
– pisne recenzije znanstvenih člankov,
– katalogizirani vsi prispevki za obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu Cobiss po veljavni tipologiji ministrstva oziroma za obdobje njihovega izhajanja, če je le-to krajše od treh let.
Komisija za ocenjevanje pripravi prednostni seznam za sofinanciranje periodičnih publikacij na podlagi izvedenega postopka ocenjevanja vlog
16. člen
Na podlagi prednostnega seznama za sofinanciranje periodičnih publikacij določi dokončni seznam in višino sofinanciranja periodičnih publikacij minister s sklepom.
Minister pri tem upošteva obseg razpoložljivih proračunskih sredstev in v tem pravilniku določene kriterije, za katerih uresničevanje je odgovoren ob upoštevanju nacionalne razvojne strategije in prioritet, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije.
17. člen
Uradna oseba obvesti založnike, vsakega posebej, o rezultatih izbora prijav najkasneje v 45 dneh po koncu razpisa, če državni proračun ni znan pred koncem postopka za izbor, pa v 30 dneh po sprejetju proračuna.
Obvestilo o rezultatih izbora za založnike vsebuje podatke o predmetu sofinanciranja in višini sredstev.
IV. PRITOŽBENI POSTOPEK
18. člen
Založnik ima v osmih dneh od prejema obvestila pravico vložiti zahtevo za ponovno ocenitev vloge. V svoji zahtevi mora opredeliti razloge, zaradi katerih zahteva ponovno ocenitev.
Predmet zahteve za ponovno ocenitev ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
19. člen
Zahtevo za ponovno ocenitev vloge uradna oseba pošlje komisiji za ocenjevanje v ponovno ocenitev, ki pripravi pisno obrazložitev ocenitve vloge.
O zahtevi odloči minister na predlog komisije za ocenjevanje v roku 15 dni od dneva prejema zahteve za ponovno ocenitev vloge.
Odločitev je dokončna.
V. IZVAJANJE SOFINANCIRANJA
20. člen
Ministrstvo sklene z založnikom periodične publikacije pogodbo, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in obveznosti. Pogodba je praviloma sklenjena za obdobje enega leta ali za triletno obdobje za tiste periodične publikacije, ki so osrednjega nacionalnega pomena in v tujini uveljavljene znanstvene revije ter izpolnjujejo prednostna merila.
Ministrstvo pošlje založniku predlog pogodbe in ga pozove k podpisu.
Založnik mora vrniti podpisano pogodbo v 15 dneh od prejema obvestila iz 17. člena oziroma odločbe iz 19. člena tega pravilnika, sicer ministrstvo odstopi od sklenitve pogodbe.
21. člen
Sestavine pogodbe so:
1. naziv in naslov ministrstva in izdajatelja,
2. pogodbeni predmet,
3. višina dodeljenih sredstev,
4. dinamika prejemanja sredstev,
5. način nadzora nad porabo sredstev,
6. določilo o sankcijah, če založnik nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni pogodbenega predmeta,
7. določilo, da mora založnik sproti obveščati ministrstvo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti.
VI. SPREMLJANJE IZVAJANJA UREDNIŠKEGA PROGRAMA IN IZDAJANJA PERIODIČNIH PUBLIKACIJ
22. člen
Način spremljanja izvajanja uredniškega programa in izdajanja periodičnih publikacij se določi v pogodbi. V pogodbi minister pooblasti uradno osebo za izvajanje določil pogodbe.
23. člen
Če uradna oseba ugotovi, da pogodbeni predmet ni izpolnjen skladno s pogodbo, lahko ministrstvo začasno ustavi ali prekine izplačilo sredstev oziroma odstopi od pogodbe.
24. člen
Založnik je dolžan obvestiti ministrstvo o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi v roku 8 dni.
Če so novi pogoji drugačni od dogovorjenih, ministrstvo lahko spremeni ali odstopi od pogodbe.
Ministrstvo lahko odstopi od pogodbe:
– če založnik ne porabi sredstev skladno z namenom, določenim v pogodbi,
– če se založnik ne drži roka izida periodične publikacije, navedene v prijavnem obrazcu.
Če ministrstvo odstopi od pogodbe, mora založnik ministrstvu vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
VII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 3/00, 21/01).
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati prva alinea 8. točke 11. člena in 5. točka 24. člena pravilnika o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles na področju temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 79/97, 69/98 in 21/01).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 199/2002
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina