Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1588. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001, stran 3308.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 20. in 116. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 22. redni seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2001.
2. člen
Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2001 je bil realiziran v naslednjih zneskih v tisoč SIT:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupni prihodki                 1,561.495
II.  Skupni odhodki                  1,750.462
III.  Proračunski presežek (primanjkljaj) (I–II)    –188.967
    V tej bilanci so izkazana sredstva KS v višini:
I.   Prihodki                      110.685
II.  Odhodki                      111.983
III.  Presežek (primanjkljaj)               –1.289
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
    kapitalskih deležev                 35.461
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev   6.900
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe 
    kapitalskih deležev (IV–V)             28.561
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje proračuna               20.000
VIII. Odplačilo dolga                    833
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih 
    (I+IV+VII–II–V–VIII)–               141.239
X.   Neto zadolževanje (VII+X)             160.406
XI.  Neto financiranje (VI+X)              188.967
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 404-05-3/2000-1
Gornja Radgona, dne 29. marca 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost