Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1587. Sklep o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, stran 3307.

Na podlagi 48. in 49. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) je Vlada Republike Slovenije na 136. dopisni seji dne 5. 4. 2002 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost
1. člen
Za odločanje o strokovnih zadevah na področju knjižnične dejavnosti se s tem sklepom ustanovi Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, določijo naloge, način delovanja, višina povračil stroškov in nagrade članom sveta za opravljeno delo.
2. člen
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (v nadaljevanju: nacionalni svet) kot strokovno in posvetovalno telo izvaja v okviru nalog, določenih v 50. členu zakona o knjižničarstvu (v nadaljevanju: zakon), predvsem naslednje naloge:
– daje pobude za pripravo predlogov standardov in strokovnih priporočil za posamezne vrste knjižnic iz 7. člena v skladu z 11. členom zakona, obravnava in sprejema standarde in strokovna priporočila ter določa časovna obdobja, v katerih naj bodo le-ti doseženi;
– daje predhodna mnenja k podzakonskim in drugim izvedbenim aktom, ki omogočajo enotno izvajanje knjižnične javne službe in jih sprejemajo ministrstva, pristojna za knjižnice, in knjižnični informacijski servis, nacionalna knjižnica ali inšpektorji za knjižnice;
– obravnava in daje mnenja k strokovnim osnovam, ki urejajo bibliografske, informacijske in programsko-tehnološke vidike knjižnične dejavnosti;
– obravnava analize delovanja modulov nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema, na predlog sodelujočih knjižnic predlaga izboljšave ter usklajuje njegov razvoj;
– obravnava in daje mnenja k predlogom strateških in drugih razvojnih načrtov nacionalne knjižnice in knjižničnega informacijskega servisa;
– obravnava in posreduje Vladi Republike Slovenije mnenje o letnih programih dela in finančnih načrtih ter letnih poročilih nacionalne knjižnice in knjižničnega informacijskega servisa;
– daje ministrstvom, pristojnim za knjižnice, in knjižničnemu informacijskemu servisu pobude in mnenja v zvezi z vsemi elementi knjižnične dejavnosti, ki jih opredeljuje zakon.
3. člen
Člane nacionalnega sveta imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog predlagateljev iz 49. člena zakona za obdobje petih let. Člani so lahko po poteku mandata ponovno imenovani.
Predsednika imenuje Vlada Republike Slovenije izmed članov na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo.
Kandidacijski postopek vodi in končni predlog sestave iz liste predlaganih kandidatov oblikuje ministrstvo, pristojno za kulturo.
Postopek imenovanja novih članov se začne najmanj tri mesece pred potekom tekočega mandata nacionalnega sveta.
4. člen
Strokovne podlage za delo nacionalnega sveta pripravljajo ministrstvo, pristojno za kulturo, ministrstvo, pristojno za šolstvo in znanost in šport, ter nacionalna knjižnica in knjižnični informacijski servis, vsak s svojega delovnega področja.
Administrativna in tehnična dela za nacionalni svet opravlja ministrstvo, pristojno za kulturo.
5. člen
Nacionalni svet deluje na sejah. Nacionalni svet veljavno odloča, če se seje udeleži več kot polovica članov. Nacionalni svet odloča z večino glasov vseh članov.
Za posamezna področja svojega delovanja lahko nacionalni svet oblikuje komisije, ekspertne skupine in druga delovna telesa.
Seje sklicuje in vodi praviloma predsednik nacionalnega sveta. V njegovi odsotnosti opravlja njegove naloge in vodi seje namestnik predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani.
Predsednik mora sklicati sejo nacionalnega sveta na zahtevo najmanj tretjine članov ali na zahtevo Vlade Republike Slovenije oziroma enega od ministrstev iz 58. člena zakona.
Podrobnejša organizacija in način delovanja nacionalnega sveta se uredita s poslovnikom, ki ga sprejme nacionalni svet.
Delo nacionalnega sveta je javno.
6. člen
Za svoje delo imajo predsednik in člani pravico do povračila stroškov in nagrade.
Za povračilo stroškov se smiselno uporablja zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01).
Kriteriji za višino nagrade se opredelijo s poslovnikom, konkretno višino za vsako proračunsko obdobje pa določi minister, pristojen za kulturo.
7. člen
Prvo sejo nacionalnega sveta skliče minister, pristojen za kulturo, v roku 14 dni po uveljavitvi sklepa o imenovanju članov.
Po preteku mandata nacionalnega sveta skliče prvo sejo v novi sestavi dotedanji predsednik.
8. člen
Do imenovanja novega nacionalnega sveta opravlja nujne naloge dotedanji nacionalni svet.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 631-04/2002-1
Ljubljana, dne 5. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti