Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1584. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga za goveje meso, stran 3301.

Na podlagi 5., 6. in 8. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga za goveje meso
1. člen
V uredbi o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS, št. 34/01, 49/01 in 55/01) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
“Izrazi, uporabljeni v tem poglavju, imajo naslednji pomen:
– ‘proizvajalec’ je fizična ali pravna oseba, katere kmetijsko gospodarstvo se nahaja na območju Republike Slovenije in redi govedo;
– ‘bik’ je nekastrirano govedo moškega spola;
– ‘vol’ je kastrirano govedo moškega spola;
– ‘krava dojilja’ je krava ali mesne ali kombinirane pasme ali je križanka z mesno ali s kombinirano pasmo, ter pripada čredi, namenjeni za vzrejo telet za proizvodnjo mesa;
– ‘telica’ je govedo ženskega spola, ki še ni telilo in je starejše od osmih mesecev. Biti mora ali mesne ali kombinirane pasme ali križanka z mesno pasmo ali s kombinirano pasmo, ter pripada čredi, namenjeni za vzrejo telet za proizvodnjo mesa;
– ‘klavno govedo’ je govedo, ki je bilo zaklano ali izvoženo in je bilo ob zakolu ali izvozu staro osem ali več mesecev;
– ‘premija’ pomeni ukrep neposrednega plačila na kravo dojiljo, na bika oziroma vola ter na klavno govedo;
– ‘GVŽ’ pomeni glav velike živine.”.
2. člen
V 3. členu se besedilo “premijo za krave dojilje, posebno premijo in klavno premijo za telice” nadomesti z besedilom, ki se glasi: “premijo za krave dojilje, posebno premijo in klavno premijo”.
3. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
”Skupno število živali na kmetijskem gospodarstvu, za katere se lahko uveljavlja premija za krave dojilje in posebna premija, se določi na podlagi razpoložljivih krmnih površin v tekočem letu tako, da obtežba teh površin ne presega 1,9 GVŽ/ha za leto 2002 in 1,8 GVŽ/ha za leto 2003.”.
V četrtem odstavku se besedilo “2 GVŽ/ha” nadomesti z besedilom “1,9 GVŽ/ha za leto 2002 in 1,8 GVŽ/ha za leto 2003”.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na prvi odstavek tega člena se omejitev glede obtežbe 1,9 GVŽ/ha za leto 2002 in 1,8 GVŽ/ha za leto 2003 krmnih površin ne upošteva za proizvajalce, katerih skupno število GVŽ je manjše ali enako 15.”.
4. člen
Naslov II. Podpoglavja, I. Poglavja: “Posebna premija in klavna premija za telice” se spremeni tako, da se glasi: “Posebna premija”.
5. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“5. člen
(pogoji za posebno premijo)
Do posebne premije za bika oziroma vola je upravičen proizvajalec, ki je redil živali najmanj dva meseca in so bile po tem obdobju v manj kot enem mesecu zaklane ali v manj kot dveh mesecih izvožene. Posebna premija za bike se dodeli enkrat, za vole pa se lahko dodeli dve premiji.
Do ene premije za vola je upravičen proizvajalec, če je redil žival najmanj dva meseca in je bila žival ob zakolu ali izvozu stara najmanj 9 mesecev. Do dveh premij pa je upravičen proizvajalec, če je redil žival najmanj štiri zaporedne mesece in je bila žival ob zakolu ali izvozu stara najmanj 22 mesecev.
Pri izračunu obtežbe GVŽ/ha se vsakega vola, za katerega se uveljavlja obe premiji, upošteva dvakrat v skladu s preglednico iz prejšnjega člena.
Za živali, ki so bile v Republiko Slovenijo uvožene, se obdobje reje iz prvega in drugega odstavka tega člena podaljša za šest mesecev.
Posebno premijo se uveljavlja ob zakolu, če je klavna masa trupov bikov najmanj 185 kg. V primeru, da so bile živali zaklane v obratu, kjer se ne ugotavlja klavna masa trupov v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji, se upošteva živa masa zaklanih živali, ki mora biti najmanj 340 kilogramov. Živali morajo biti zaklane v registrirani klavnici v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarsko sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo.
Posebno premijo se lahko uveljavlja tudi, če so bile živali izvožene in če je bila njihova živa masa najmanj 340 kilogramov.
Proizvajalci lahko v skladu s prejšnjim členom uveljavljajo posebne premije le za toliko živali, da obtežba razpoložljivih krmnih površin na kmetijskem gospodarstvu v tekočem letu ne presega 1,9 GVŽ/ha za leto 2002 in 1,8 GVŽ/ha za leto 2003, razen v primeru sedmega odstavka prejšnjega člena.”.
6. člen
V 6. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“V letu 2002 je višina premije za bika 35.000 SIT, za vola pa 25.000 SIT.“.
7. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo “predpisanem obrazcu” nadomesti z naslednjim besedilom: “obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2002”.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“Zahtevek vsebuje izjavo proizvajalca o izpolnjevanju pogojev za posebno premijo iz prvega, drugega oziroma četrtega odstavka 5. člena te uredbe.”.
V tretjem odstavku se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
“- v primeru izvoza: kopija s strani carinarnice potrjene originalne enotne carinske listine in kopija fakture, na kateri so navedene identifikacijske številke živali, ter kopija dokumenta oziroma izjavo izvoznika, iz katere je razvidno kmetijsko gospodarstvo (KMG-MID kmetijskega gospodarstva), na katerem je bila žival v obdobju obvezne reje, ter njena identifikacijska številka;”.
8. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Do premij za krave dojilje je upravičen proizvajalec, ki redi krave dojilje in ki:
– najmanj 12 mesecev od dneva vložitve zahtevka ne bo oddajal mleka ali mlečnih izdelkov v mlekarno, lahko pa prodaja mleko ali mlečne proizvode na domu (direktno potrošnikom);
– ima živali za katere je uveljavljal premijo, v reji še najmanj 6 mesecev po vložitvi zahtevka oziroma ima v tem obdobju najmanj 60% krav dojilj in največ 40% telic;
– ima na kmetijskem gospodarstvu najmanj 15% telic od števila živali, za katere vlaga zahtevek za premije za krave dojilje. Za proizvajalce, ki uveljavljajo manj kot 14 premij za krave dojilje, kriterij iz te alinee ne velja.
Maksimalno oziroma minimalno število telic, ki se izračuna iz odstotkov, navedenih v prejšnjem odstavku, se zaokroži navzdol, če je število manjše kot 0,5 in navzgor, kadar je 0,5 ali več.
V primeru, da proizvajalec vlaga zahtevek za dve do pet živali, je lahko samo ena od teh živali telica.
V primeru zmanjšanja staleža mora proizvajalec v roku osmih dni obvestiti agencijo in, kadar zmanjšanje staleža ni posledica višje sile, tudi vrniti že prejeta sredstva.
Proizvajalci lahko v skladu s 4. členom te uredbe uveljavljajo premije za krave dojilje le za toliko živali, da obtežba razpoložljivih krmnih površin na kmetijskem gospodarstvu v tekočem letu ne presega 1,9 GVŽ/ha za leto 2002 in 1,8 GVŽ/ha za leto 2003, razen v primeru sedmega odstavka 4. člena te uredbe.”.
9. člen
V 9. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Višina premije za kravo dojiljo v letu 2002 je 33.500 SIT.”.
10. člen
V 10. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Zahtevek vsebuje izjavo proizvajalca, da:
– naslednjih 12 mesecev ne bo oddajal mleka ali mlečnih izdelkov v mlekarno;
– bo imel v reji še najmanj 6 mesecev po vložitvi zahtevka najmanj 60% krav dojilj in največ 40% telic od števila, navedenega na zahtevku, oziroma
– bo imel v reji še najmanj 6 mesecev po vložitvi zahtevka najmanj 15% telic od števila, navedenega na zahtevku, razen za proizvajalce, ki uveljavljajo premije za manj kot 14 krav dojilj.
Zahtevek se vloži na obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2002, od 25. aprila do 24. maja tekočega leta.
Postopek uveljavljanja premij določi Vlada Republike Slovenije s posebnim predpisom.”.
11. člen
Za III. Podpoglavjem II. Poglavja se doda IV. Podpoglavje, ki se glasi:
“IV. PODPOGLAVJE:
Klavna premija
10.a člen
(pogoji za klavno premijo)
Do klavne premije je upravičen proizvajalec, ki je redil klavno govedo najmanj dva meseca in je bilo po tem obdobju v manj kot enem mesecu zaklano ali v manj kot dveh mesecih izvoženo. Klavna premija se dodeli ob zakolu ali izvozu živali.
Za živali, ki so bile v Republiko Slovenijo uvožene, se obdobje reje iz prejšnjega odstavka podaljša za šest mesecev.
Klavno premijo se uveljavlja za klavno govedo, ki je ob zakolu ali izvozu staro najmanj osem mesecev.
V primeru zakola morajo biti živali zaklane v registrirani klavnici v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarsko sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo.
10.b člen
(višina premije)
V letu 2002 je višina premije za klavno govedo 13.500 SIT.
Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina premije iz tega člena sorazmerno zmanjša.
10.c člen
(vlaganje zahtevkov)
Na agencijo se vloži zahtevek za klavno premijo na obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2002, in sicer:
– za obdobje od 1. januarja do 30. junija: v roku od 1. julija do 15. julija;
– za obdobje od 1. julija do 30. septembra: v roku od 1. oktobra do 15. oktobra;
– za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra: v roku od 1. decembra do 15. decembra;
– za obdobje od 1. decembra do 31. decembra: v roku od 1. januarja do 15. januarja naslednjega leta, pri čemer se upoštevajo pogoji za pridobitev premij in višina premije, ki so veljali v predhodnem letu, v katerem je bil zakol oziroma izvoz živali izvršen.
Zahtevek vsebuje izjavo proizvajalca, da je redil živali neprekinjeno zadnja dva meseca pred zakolom ali izvozom oziroma osem mesecev za živali, ki so bile v Republiko Slovenijo uvožene.
Zahtevku mora biti priloženo:
– v primeru zakola: kopija dokumenta kontrolne organizacije ali drug ustrezen dokument o zakolu živali v klavnici, iz katerega morajo biti razvidni firma, sedež in registrska številka klavnice, identifikacijska številka živali ter datum zakola;
– v primeru izvoza: kopija s strani carinarnice potrjene originalne enotne carinske listine in kopija fakture, na kateri so navedene identifikacijske številke živali;
– v primeru, ko proizvajalci uveljavljajo premije preko pooblaščencev, morajo ti v zahtevku navesti ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež proizvajalca ter KMG-MID kmetijskega gospodarstva in priloge, navedene v prejšnjih alineah.
Postopek uveljavljanja premij določi Vlada Republike Slovenije s posebnim predpisom.
10.d člen
(obveščanje ministrstva)
Agencija mora ministrstvu poročati najkasneje do 15. septembra za prvo polletje in do 31. januarja za predhodno leto, na obrazcih iz Priloge 8, ki je sestavni del te uredbe.
Do 15. septembra mora agencija poročati o:
– številu moških goved za katere je bil vložen zahtevek za posebno premijo, in sicer ločeno za bike in ločeno za vole;
– številu dejansko odobrenih posebnih premij, ločeno za bike in ločeno za vole;
– številu krav in o številu telic za katere je bil vložen zahtevek za premijo za krave dojilje;
– številu dejansko odobrenih premij za krave dojilje, ločeno za krave in ločeno za telice;
– številu živali, za katere premija za krave dojilje ni bila odobrena;
– številu klavnih goved za katere je bil vložen zahtevek, ločeno za zakol in izvoz;
– številu dejansko odobrenih premij za klavno govedo, ločeno za zakol in izvoz.
Do 31. januarja mora agencija poročati o:
– številu moških goved za katere je bil vložen zahtevek za posebno premijo, in sicer ločeno za bike in ločeno za vole;
– številu dejansko odobrenih posebnih premij, ločeno za bike in ločeno za vole;
– številu živali, za katere posebna premija ni bila odobrena;
– številu proizvajalcev, ki so prejeli premijo, ločeno za bike in vole;
– izračunu v SIT za odobrene posebne premije, ločeno za bike in ločeno za vole;
– številu krav in o številu telic za katere je bil vložen zahtevek za premijo za krave dojilje;
– številu dejansko odobrenih premij za krave dojilje, ločeno za krave in ločeno za telice;
– številu živali, za katere premija za krave dojilje ni bila odobrena;
– številu proizvajalcev, ki so prejeli premijo za krave dojilje;
– izračunu v SIT za odobrene premije za krave dojilje;
– številu živali, ki so dobile premijo in so bile izvzete iz obremenitve krmnih površin (do 15 GVŽ/ha);
– številu proizvajalcev, ki so bili izvzeti iz obremenitve krmnih površin (do 15 GVŽ/ha);
– številu klavnih goved za katere je bil vložen zahtevek, ločeno za zakol in izvoz;
– številu dejansko odobrenih premij za klavno govedo, ločeno za zakol in izvoz;
– številu neodobrenih premij za klavno govedo;
– številu proizvajalcev, ki so dobili premijo za klavno govedo, ločeno za zakol in izvoz;
– izračunu v SIT za odobrene premije za klavno govedo.”.
12. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Ko znaša tržna cena trupov bikov oziroma volov kakovostnega tržnega razreda R3, določenega v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje trupov in polovic govedi na klavni liniji, manj kot 103% bazne cene in je verjetno, da bo taka tudi ostala, se lahko uvede ukrep podpore skladiščenju govejega mesa. Glede na oceno razmer na trgu in nujnosti ukrepa uvede ukrep podpore skladiščenju minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) po postopku zbiranja ponudb ali Vlada Republike Slovenije na predlog ministra po vnaprej določeni višini podpore.
Bazna cena za trupe bikov oziroma volov razreda R3 je 478.160,00 SIT/tono klavne mase.”.
13. člen
V 12. členu se v tretjem odstavku črtata besedi “in nepopolne”.
V četrtem odstavku se besedilo “Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)” nadomesti z besedilom “agencijo.”
14. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
“12.a člen
(posebna določila za dodelitev podpore skladiščenju govejega mesa po postopku zbiranja ponudb)
Minister izda predpis o zbiranju ponudb za dodelitev podpore skladiščenju govejega mesa, ki mora biti objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
Upravičenci iz 15. člena te uredbe na agencijo v zaprti kuverti vložijo pisno ponudbo, iz katere mora biti jasno razvidna ponujena cena in količina.
Prvi delovni dan po prejemu pravočasno vloženih vlog agencija pošlje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: minstrstvo) poročilo o ponujenih količinah in zneskih podpore. Na podlagi prejetih ponudb minister določi najvišji znesek podpore, lahko pa odloči, da se podpore ne dodeli. V primeru, ko je določen najvišji znesek podpore, agencija z odločbo sprejme tiste ponudbe, ki tega zneska ne presegajo, ponudbe, ki presegajo ta znesek, pa agencija z odločbo zavrne.
Odločbo iz prejšnjega odstavka izda agencija v petih delovnih dneh po odločitvi ministra in jo vroči upravičencu v nadaljnjih petih delovnih dneh.
Zoper odločbo agencije lahko upravičenec v roku 15 dni po prejemu odločbe vloži pritožbo na agencijo.”.
15. člen
V 29. členu se za četrtim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
“Kadar je cena v odločbi o sprejetih ponudbah višja kot je povprečna tržna cena iz prejšnjega odstavka, se ponujena cena preračuna s koeficientom n. Koeficient ne sme biti večji od 1, izračuna pa se po formuli: n = a/b, kjer je
a= povprečje preračunanih povprečnih tržnih cen za dva ali tri tedne, ki sledijo po izdaji odločbe in b= preračunana povprečna tržna cena, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.”.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
16. člen
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Podpora se plača upravičencu za prevzete količine govejega mesa, katerih neto masa je bila ugotovljena v skladu s 35. členom te uredbe in po ceni, ki je bila navedena v ponudbi, v roku 30 dni od dneva prevzema mesa v skladišče agencije oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje.”.
17. člen
V 53. členu se v drugem odstavku beseda “Agencija” nadomesti z besedilom: “V skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje, se”.
18. člen
Za Prilogo 7 se doda nova Priloga 8, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-14/2001-4
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost