Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1583. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso, stran 3298.

Na podlagi 5., 6. in 8. člena, v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso
1. člen
V uredbi o ureditvi trga za ovčje in kozje meso (Uradni list RS, št. 34/01, 46/01 in 55/01) se v 8. členu drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Višina premije za leto 2002 je 3.500 SIT za primerno ovco za proizvodnjo težkih jagnjet.
Višina premije za primerno ovco za proizvodnjo lahkih jagnjet znaša 80% premije za primerno ovco iz drugega odstavka tega člena in za leto 2002 znaša 2.800 SIT.«.
2. člen
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Višina premije za kozo znaša 80% premije za primerno ovco iz drugega odstavka 8. člena te uredbe in za leto 2002 znaša 2.800 SIT.«.
3. člen
V 13. členu se v prvem odstavku besedilo »1. do 6. julija« nadomesti z besedilom »25. aprila do 24. maja«.
4. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
(obveščanje ministrstva)
Agencija mora ministrstvu poročati najkasneje do 31. julija za tekoče leto in do 31. januarja za predhodno leto na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
Do 31. julija mora agencija poročati o:
– številu vlog ločeno za kmetijska gospodarstva in skupnosti proizvajalcev za premijo za ovce za proizvodnjo težkih jagnjet,
– številu vlog ločeno za kmetijska gospodarstva in skupnosti proizvajalcev za premijo za ovce za proizvodnjo lahkih jagnjet,
– številu vlog ločeno za kmetijska gospodarstva in skupnosti proizvajalcev za premija za koze,
– skupnem številu vlog ločeno za kmetijska gospodarstva in skupnosti proizvajalcev za premije za ovce za proizvodnjo težkih in lahkih jagnjet ter koze,
– številu zahtevanih premij glede na velikost črede.
Do 31. januarja naslednjega leta mora agencija poročati o:
– številu odobrenih premij,
– število neodobrenih premij,
– izračun v SIT za odobrene premije ločeno za premije za ovce za proizvodnjo težkih in lahkih jagnjet, koze ter skupaj.«.
5. člen
21. člen se spremeni tako, da se v tretjem odstavku črtata besedi »in nepopolne« in se besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedilom »agencijo.«.
6. člen
V 22. členu se v tretjem odstavku beseda »ministrstvu« nadomesti z besedilom »Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
V šestem odstavku se beseda »ministrstvo« nadomesti z besedo »agencijo«.
7. člen
V Prilogi 1 se v naslovu številka »2001« nadomesti s številko »2002«.
8. člen
Za Prilogo 2 se doda nova Priloga 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-19/2001-4
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost