Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1582. Uredba o spremembah uredbe o ureditvi trga s hmeljem, stran 3298.

Na podlagi 5., 6., 74. in 101. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o ureditvi trga s hmeljem
1. člen
V uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 34/01 in 55/01) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
“5. člen
Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) v treh mesecih od prejema vloge za priznanje organizacije proizvajalcev hmelja in petletnega programa dela na predlog komisije, ki jo imenuje minister, prizna organizacijo proizvajalcev hmelja z odločbo, če vlagatelj izpolnjuje s to uredbo določene pogoje in če je njegova vloga popolna in pravočasna.”.
2. člen
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Minister z odločbo na predlog komisije iz 5. člena te uredbe odloči o ustreznosti programa do 1. decembra tistega leta, v katerem je bil program dela predložen ministru.”.
3. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Organizacija proizvajalcev hmelja vsako leto v skladu z navodili ministra do 31. januarja ali najkasneje do 28. februarja naslednjega leta pripravi poročilo o izpolnjevanju petletnega programa dela, proizvodnji, prometu, članih in dejanskih stroških organizacije proizvajalcev hmelja in njenih članov, ki so nastali iz naslova proizvodnje, dodelave in trženja hmelja.”.
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: “Neustrezno letno poročilo minister z odločbo zavrne.”.
4. člen
V 17. členu se v prvem odstavku črta besedilo: “odvzame oziroma”.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Od dneva vročitve odločbe o preklicu priznanja organizacija proizvajalcev hmelja ni več upravičena do proračunskih sredstev ministrstva, namenjenih organizacijam proizvajalcev hmelja. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.”.
5. člen
V 20. členu se v tretjem odstavku besedilo “od 1. junija do 30. junija” nadomesti z besedilom “od 25. aprila do 24. maja”.
6. člen
V 21. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Višina sredstev v letu 2002 znaša 75.600 SIT/ha površine v obdelavi.”.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“V primeru, da je bilo priznanje organizaciji proizvajalcev hmelja preklicano, mora organizacija proizvajalcev hmelja vsa še ne porabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, v sedmih dneh po prejemu odločbe prenakazati neposrednim upravičencem.”.
7. člen
V 23. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Višina sredstev za površine, zasajene z virusov prostimi sadikami hmelja “A certifikata”, v letu 2002 znaša 693.945 SIT/ha.”.
8. člen
V 24. členu se v prvem odstavku črta besedilo: “ali z virusov prostimi sadikami hmelja “B cerifikata”.
V tretjem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
– “račun Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec za virusov proste sadike “A certifikata” ali potrdilo istega inštituta, da so sadike, ki se sadijo, enakovredne “A certifikatu”.”
V tretjem odstavku se črta druga alinea.
Dosedanja tretja alinea postane druga.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-15/2001-3
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost