Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1580. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem, stran 3297.

Na podlagi 5., 6., 19., 74., 101. in 117. v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem
1. člen
V uredbi o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 34/01, 60/01 in 109/01) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: minister) v treh mesecih od prejema vloge za priznanje organizacije proizvajalcev in petletnega programa dela, na predlog komisije, ki jo imenuje minister, prizna organizacijo proizvajalcev z odločbo, če vlagatelj izpolnjuje s to uredbo določene pogoje in če je njegova vloga popolna in pravočasna.«.
2. člen
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Minister z odločbo, na predlog komisije iz 5. člena te uredbe, odloči o ustreznosti programa dela do 1. decembra tistega leta, v katerem je bil program dela predložen ministru.«.
3. člen
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Organizacija proizvajalcev vsako leto, v skladu z navodili ministra, do 31. januarja ali najkasneje do 28. februarja v letu, ki sledi izvajanju programa, pripravi letno poročilo o izpolnjevanju petletnega programa dela, proizvodih, prometu, članih in dejanskih stroških, ki so nastali iz naslova proizvodnje in morebitnih umikov s trga.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacijo proizvajalcev se v primeru očitno nenamernih napak ali pomanjkljivosti v letnem poročilu pozove k popravku letnega poročila, vendar samo enkrat. Neustrezno letno poročilo minister z odločbo zavrne.«.
4. člen
V 15. členu se v prvem stavku prvega odstavka črta besedilo: »odvzame oziroma«.
Peta alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– če do predpisanega datuma ne pošlje letnega poročila o izvajanju programa dela ali je letno poročilo neustrezno«.
V drugem odstavku se v prvem stavku črta besedilo: »odvzemu oziroma«. Za prvim stavkom se doda besedilo: »Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.«
5. člen
V 16. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Skupna višina sredstev v letu 2003, namenjenih obnovi trajnih nasadov, predvsem obnovi sadovnjakov in oljčnikov, vključno z napravo nasadov jagod in špargljev, ki so bila obnovljena jeseni leta 2001 in spomladi 2002, znaša 250,000.000 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2003, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5538: programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. Če skupna višina zahtevkov, prispelih v vlogah na javni razpis za dodelitev podpore za izvedeno napravo nasadov jagod, javni razpis za dodelitev podpore za izvedeno obnovo sadovnjakov in oljčnikov in javni razpis za dodelitev podpore za napravo nasadov špargljev, presega obseg razpoložljivih sredstev, se višina podpor lahko uskladi z razpoložljivimi sredstvi.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-18/2001-4
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti