Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1579. Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom, stran 3288.

Na podlagi 5., 6., 19., 20., 74., 101. in 117. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 5. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
I. poglavje: VSEBINA
1. člen
(vsebina)
Ta uredba ureja za vinsko grozdje, mošt, vino in druge proizvode iz grozdja in vina:
– strokovne naloge,
– obseg vinogradov,
– tržno cenovne ukrepe,
– pospeševanje promocije vina,
– organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev,
– zbirke podatkov.
2. člen
(kakovost in drugi pogoji)
Grozdje, mošt, vino in drugi proizvodi iz grozdja in vina morajo glede kakovosti, enoloških postopkov in sredstev, vpisov v evidence in registre ter označevanja izpolnjevati vse pogoje določene z zakonom, ki ureja vino in druge proizvode iz grozdja in vina in predpisi izdanimi na njegovi podlagi.
Za izvajanje te uredbe se uporabljajo podatki, ki se vodijo v registru pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register) in v tržno informacijskem sistemu.
Vinsko leto po tej uredbi je obdobje od 1. avgusta do 31. julija naslednjega leta.
II. poglavje: STROKOVNE NALOGE
3. člen
(spremljanje dozorevanja grozdja)
Pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja opravljajo kot strokovno nalogo zaradi določitve roka trgatve periodične ocene zdravstvenega stanja grozdja in analize vzorcev grozdja posameznih sort vinske trte v izbranih vinogradih.
Upravičenci do sredstev za izvedbo strokovne naloge obveznega spremljanja dozorevanja grozdja so pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja, imenovane na podlagi predpisa, ki ureja kontrolo kakovosti grozdja v času trgatve. Pogoj za pridobitev sredstev so izvedene predpisane analize in ocene v skladu s predpisom, ki ureja kontrolo kakovosti grozdja v času trgatve. Upravičenci uveljavljajo sredstva na obrazcu, ki je priloga 1 te uredbe in njen sestavni del, ki mu priložijo poročilo o opravljenem delu in izvedenih analizah ter obračun stroškov. Zahtevki se vložijo do 25. februarja v letu, ki sledi letu spremljanja dozorevanja grozdja, na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Skupna višina sredstev v letu 2002, namenjenih plačilu obveznega spremljanja dozorevanja grozdja v letu 2001, znaša 33,266.116 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2002, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1429: strokovne naloge v rastlinski proizvodnji.
III. poglavje: UREJANJE OBSEGA VINOGRADOV
4. člen
(obseg vinogradov)
Obseg vinogradov se ureja s pospeševanjem obnove vinogradov s ciljem prestrukturiranja vinogradništva in dodeljevanjem kvot za obnovo vinogradov, če je interes za obnovo vinogradov večji od predpisanih kvot za obnovo.
5. člen
(prestrukturiranje vinogradništva)
Za prestrukturiranje vinogradništva, predvsem zaradi izboljševanja vinogradniške strukture, uvajanja tržno zanimivih sort vinskega grozdja, izboljšanja tehnoloških zasnov v vinogradih, uvajanja sort, ki so ekološko in tehnološko bolj primerne za določene vinogradniške površine, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) na osnovi razpisa, ki ga pripravi ministrstvo, in na predlog komisije, ki jo za ta namen imenuje minister, pristojen za kmetijstvo, (v nadaljnjem besedilu: minister), dodeli podporo za obnovo vinogradov na absolutnih vinogradniških površinah.
Agencija z odločbo dodeli podporo pridelovalcem grozdja in vina, vpisanim v register. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo med vlagateljem in agencijo. Vlagatelj mora poleg pogojev, določenih s to uredbo, izpolnjevati pogoje, določene z vsakoletnim razpisom za dodelitev podpore za obnovo vinogradov. Če je v posameznem letu interes za pridobitev sredstev večji od obsega razpoložljivih sredstev, določenih s proračunom, imajo prednost pri dodelitvi podpore za obnovo vinogradov organizacije proizvajalcev.
Skupna višina sredstev v letu 2002, namenjenih podpori za obnovo vinogradov, obnovljenih jeseni leta 2000 in spomladi leta 2001, znaša 600,000.000 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2002, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5538: programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. Če vloge za obnovo vinogradov, prispele na javni razpis za dodelitev podpore za izvedeno obnovo vinogradov (Uradni list RS, št. 63-64/01), presegajo obseg razpoložljivih sredstev, se višina podpor lahko uskladi z razpoložljivimi sredstvi.
Skupna višina sredstev v letu 2003, namenjenih podpori za obnovo vinogradov, obnovljenih jeseni leta 2001 in spomladi leta 2002, znaša 600,000.000 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2003, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5538: programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. Če vloge za obnovo vinogradov presegajo obseg razpoložljivih sredstev, se višina podpor lahko uskladi z razpoložljivimi sredstvi.
6. člen
(kvote za obnovo vinogradov)
Če je letna napoved obnove vinogradov, ki jo pridelovalci grozdja in vina izvršijo v register, po obsegu površin večja od predpisanega največjega letnega obsega obnove, se obnova lahko omeji tako, da imajo prednost pri dodelitvi kvote za obnovo:
– pridelovalci grozdja in vina, ki so člani organizacij proizvajalcev, oziroma
– mladi kmetje, pridelovalci grozdja in vina, oziroma
– pridelovalci grozdja in vina, ki pridelujejo vino, po katerem je povpraševanje večje od ponudbe.
Natančnejše pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše minister.
IV. poglavje: TRŽNO CENOVNI UKREPI
7. člen
(podpora skladiščenju)
Za uravnavanje ponudbe in povpraševanja z vinom slovenskega geografskega porekla se, če je to potrebno, organizacijam proizvajalcev vina dodeli podpora za skladiščenje vina zadnjega vinskega leta.
Vloga za dodelitev podpore skladiščenju se vloži na agencijo, po prijavi pridelka v register, vendar najkasneje do 1. februarja v letu, ki sledi letu pridelave vina, in sicer na predpisanem obrazcu, ki je priloga 2 k tej uredbi in njen sestavni del. Vlogi mora biti priložena odločba o ocenitvi vina, ki jo je opravila pooblaščena organizacija za oceno mošta in vina, iz katere je razvidno, da je vino primerno za promet.
Agencija na osnovi pravočasne in popolne vloge dodeli podporo z odločbo. Pritožba zoper odločbo se vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi odloči ministrstvo.
Medsebojne pravice in obveznosti uredita agencija in vlagatelj s pogodbo. Pogodba se sklene za čas trajanja skladiščenja, ki ne sme biti krajši od 270 dni in lahko traja do 29. novembra naslednjega vinskega leta. Izjemoma, če se vino izvozi, se na željo podpisnika pogodbe, ki vino skladišči, pogodba prekine predčasno, vendar ne prej kot po 150 dneh trajanja pogodbe za skladiščenje. Kadar želi podpisnik pogodbe za skladiščenje vina predčasno prekiniti pogodbo, mora na agencijo poslati pisno izjavo, v kateri navede, s katerim datumom želi predčasno prekiniti pogodbo. Takšno prekinitev pogodbe uredita vlagatelj in agencija z aneksom k osnovni pogodbi.
V primeru, da podpisnik pogodbe preneha s skladiščenjem dela ali celotne pogodbene količine vina pred v pogodbi določenim datumom konca skladiščenja vina in se vino ne izvozi, podpisnik pogodbe ni upravičen do podpore za celotno pogodbeno količino vina.
Minimalna količina, za katero se sklepa pogodba, je 50 hl vina s slovenskim geografskim poreklom, ki se skladišči na območju Republike Slovenije. Vino mora ostati neustekleničeno ves čas trajanja pogodbe, v kletarski evidenci mora biti označeno, v kateri posodi je vino, za katerega je sklenjena pogodba za skladiščenje. Navedbe v kletarski evidenci in registru morajo biti ves čas trajanja pogodbe usklajene z dejanskim stanjem v kleti in pogodbenimi obveznostmi vlagatelja.
Če podpisnik pogodbe izvaja na vinu, ki je predmet pogodbe, enološke postopke, morebitne spremembe volumna ne smejo znašati več kot 3%. O vsaki menjavi posode, v kateri se skladišči vino, je pridelovalec dolžan nemudoma obvestiti agencijo, za vsako menjavo lokacije skladiščenja pa je pridelovalec dolžan pridobiti predhodno soglasju agencije.
Višina podpore v letu 2002 znaša 0,03 SIT/liter vina/dan skladiščenja za pogodbeno količino vina. Podpora se izplača v enem ali več obrokih, vendar ne pred 270. dnevom skladiščenja.
Predvidena skupna višina podpor v letu 2002 znaša 160,000.000 SIT. Sredstva se zagotovijo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6636 – ukrepi za stabilizacijo trga. Če skupna zahtevana višina podpor za namen iz tega člena preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina podpore, določena s tem členom, ustrezno zmanjša.
Pogodbeni znesek se izplača vlagatelju v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje, po prejemu ustreznega zapisnika kmetijske inšpekcije (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija), datiranega največ 10 dni pred iztekom s pogodbo določenega roka skladiščenja, iz katerega je razvidno, da je vino, ki je predmet pogodbe, dejansko v lasti vlagatelja in se skladišči v skladišču, navedenem v pogodbi. V primeru izplačila podpore v več obrokih se za izplačilo posameznega obroka smiselno uporabljajo določbe tega odstavka.
Če podpisnik pogodbe prekinja pogodbo predčasno, zaradi namena izvoza vina, skladno s četrtim odstavkom tega člena, mora o tem obvestiti agencijo. Po sklenitvi aneksa z agencijo o predčasni prekinitvi pogodbe mora podpisnik pogodbe poleg zapisnika inšpekcije dostaviti na agencijo potrjen obrazec ECL (enotna carinska lista, v nadaljnjem besedilu: ECL), ki dokazuje, da je bilo vino, za katerega je bila sklenjena pogodba o skladiščenju, izvoženo. Obrazec ECL mora podpisnik pogodbe predložiti agenciji v roku 5 dni od njegovega prejema.
8. člen
(obvezna destilacija)
Zaradi preprečevanja neusklajenosti med ponudbo in povpraševanjem ter zaradi preprečevanja negativnega vpliva prevelikih količin pridelka oziroma prevelikega izplena stiskanja grozdja na kakovost vina, se s to uredbo uvaja ukrep obvezne destilacije vina, ki je rezultat prevelikega pridelka grozdja v vinogradu oziroma prevelikega izplena stiskanja grozdja.
Če se v postopku pridelave grozdja in vina prekoračita predpisan hektarski pridelek grozdja oziroma izplen stiskanja grozdja, kot ju določa predpis, ki ureja kakovost grozdja, mošta in vina, in sicer glede na pogoje, predpisane za namizno vino, ki ni deželno vino s priznano geografsko oznako, mora pridelovalec količino vina, ki predstavlja razliko med dejansko dobljeno količino grozdja oziroma vina in največjo dovoljeno količino grozdja oziroma vina (v nadaljnjem besedilu: presežna količina), obvezno destilirati.
Zavezanec za destilacijo je pridelovalec, ki je prekoračil predpisan hektarski pridelek oziroma predpisan izplen, ali tisti, ki je od pridelovalca pridelek, ki vsebuje presežno količino pridelka, odkupil in prijavil v register.
Destilacijo presežne količine mora zavezanec za destilacijo izvesti na svoj račun, najkasneje en mesec po prijavi pridelka, ki vsebuje presežni pridelek, v register.
O datumu in kraju destilacije mora zavezanec za destilacijo pisno obvestiti inšpekcijo najmanj 10 dni pred izvedbo destilacije presežne količine. O izvedbi destilacije naredi inšpekcija zapisnik, iz katerega so razvidni podatki o vinogradu, kjer je bil pridelek presežen, in o količinah pridelka ter o presežnih količinah. Z zapisnikom inšpekcije zavezanec za destilacijo uredi – ustrezno zmanjša – prijavo pridelka v registru, kar je pogoj za pridobitev ocene katerega koli vina tega pridelovalca.
Zavezanec za destilacijo mora destilat, pridobljen v skladu s tem členom, hraniti še vsaj dve leti po izvedbi destilacije.
9. člen
(krizna destilacija)
Ukrep krizne destilacije uvede minister z odredbo, kadar se na trgu z vinom v Republiki Sloveniji vzpostavi izrazito neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem po vinu s slovenskim geografskim poreklom. V odredbi minister določi največjo skupno količino vina in vrste vina, namenjenega krizni destilaciji, roke za vlaganje zahtevkov ter podrobnejša navodila za izvajanje tega ukrepa.
Šteje se, da se je na trgu vzpostavilo izrazito neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem, če primerjava povprečnih prodajnih cen vina pri pridelovalcih, ki se vodi v tržno informacijskem sistemu agencije, pokaže, da so dejanske cene za posamezno vrsto vina padle za najmanj 40% od povprečne cene zadnjih dveh let, za enako vrsto vina, glede na geografsko poreklo oziroma kakovost. Pri izračunu cen se upošteva uradno izračunan indeks rasti maloprodajnih cen.
Podporo za krizno destilacijo lahko uveljavljajo organizacije proizvajalcev za največ 40% njihovega povprečnega pridelka, ki se izračuna na podlagi povprečja zadnjih dveh let.
Najmanjša količina, za katero se lahko uveljavlja krizna destilacija, je 10 hl vina.
Z ukrepom krizne destilacije se lahko destilira vino, za katero pooblaščena organizacija za oceno mošta in vina predhodno ugotovi ustreznost za promet. O kraju in času destilacije mora biti najmanj 15 dni prej obveščena inšpekcija, ki o destilaciji naredi zapisnik. Zapisnik je predpogoj za dodelitev sredstev in hkrati ureditev kletarske evidence in podatkov v registru.
Podpora na liter destiliranega vina s slovenskim geografskim poreklom znaša v letu 2002: 40 SIT/liter kakovostnega vina in 30 SIT/liter namiznega vina, ki se destilira. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6636 – ukrepi za stabilizacijo trga. Če skupna višina sredstev za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina podpore sorazmerno zmanjša.
10. člen
(podpora za uporabo zgoščenega grozdnega mošta)
Podpora za uporabo zgoščenega grozdnega mošta namesto saharoze je namenjena pospeševanju uporabe zgoščenega grozdnega mošta, s ciljem zmanjševanja količin vina na eni strani in dviga kakovosti vina na drugi strani. Podpora se dodeli le za izvajanje obogatitve za vino, za katerega je izdana odločba o dovolitvi obogatitve.
Podporo uveljavljajo pridelovalci vina, vpisani v register, ki uporabljajo zgoščen grozdni mošt s slovenskim geografskim poreklom za obogatitev vina, ob upoštevanju predpisanih pogojev glede geografskega porekla vina.
Vlagatelj vloži zahtevek na obrazcu, ki je priloga 3 k tej uredbi in je njen sestavni del. Obrazcu morata biti priloženi odločba o ocenitvi mošta, ki je bil surovina za zgoščevanje, in odločba o ocenitvi zgoščenega grozdnega mošta. Če vlagatelj ni pridelovalec zgoščenega grozdnega mošta, mora vlogi priložiti tudi račun o nakupu zgoščenega grozdnega mošta, iz katerega je razviden pridelovalec.
Zahtevek za dodelitev podpore mora biti vložen na agencijo med 1. septembrom in 15. novembrom v letu uporabe zgoščenega grozdnega mošta za obogatitev. O zahtevku odloči agencija z odločbo. Pritožba zoper odločbo se vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi odloči ministrstvo.
Podporo se izplača vlagatelju po vročitvi odločbe in v roku, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pridelovalec zgoščenega grozdnega mošta mora zgoščevanje prijaviti v register pred oddajo vloge;
– grozdni mošt, ki je surovina za zgoščevanje, mora izpolnjevati vse predpisane pogoje za predelavo v vino in ne sme biti predhodno obogaten, kar mora biti razvidno iz odločbe o ocenitvi mošta;
– minimalna količina, za katero se dodeli podpora, je 55 litrov zgoščenega grozdnega mošta z vsebnostjo 50,9% sladkorja ali primerljivo količino sladkorja pri uporabi druge tehnologije;
– za vino je izdana odločba pooblaščene organizacije za oceno vina, iz katere je razvidno, da je obogatitev vina dovoljena.
Višina podpore za uporabo zgoščenega grozdnega mošta v letu 2002 znaša 60 SIT/liter zgoščenega grozdnega mošta s slovenskim geografskim poreklom z vsebnostjo 50,9% sladkorja. Pri morebitni drugačni vsebnosti sladkorja v zgoščenem grozdnem moštu se sorazmerno spremeni višina subvencije na liter zgoščenega grozdnega mošta. Sredstva v skupni višini 20,000.000 SIT se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6636 – ukrepi za stabilizacijo trga. Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina podpore iz tega člena sorazmerno zmanjša.
V. poglavje: POSPEŠEVANJE PROMOCIJE VINA
11. člen
(podpora za promocijo vina)
Podpora za promocijo vina se dodeljuje s ciljem pospeševanja prepoznavnosti kakovostnega vina z zaščitenim geografskim poreklom, pridelanega v Republiki Sloveniji.
Na osnovi realizacije potrjenih programov organizacij proizvajalcev se dodeli podpora za promocijo vina, in sicer v višini 80% dejansko vloženih sredstev za promocijo vina posamezne organizacije proizvajalcev.
Vlogo za pridobitev podpore za promocijo vloži organizacija proizvajalcev na agencijo v obliki poročila o izvajanju programa promocije. Poročila o izvajanju programa promocije je organizacija proizvajalcev dolžna posredovati agenciji sproti, in sicer do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Agencija odloči o vlogi z odločbo. Pritožba zoper odločbo se vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi odloči ministrstvo.
Podporo se izplača vlagatelju po vročitvi odločbe in v roku, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje.
Program promocije je sestavni del programa dela organizacije proizvajalcev iz 18. in 19. člena te uredbe.
Poročilo o programu promocije mora vsebovati:
– sedež in naslov organizacije proizvajalcev,
– točen izračun zahtevka,
– skupni stroški iz naslova promocije; dokazila o stroških mora organizacija proizvajalcev hraniti in dati na zahtevo inšpektorja na vpogled še 5 let po prejemu podpore,
– izvozno carinsko deklaracijo, ki potrjuje izvoz vina v istem obračunskem obdobju,
– potrdilo pooblaščene organizacije za oceno vina o slovenskem poreklu izvoženega vina.
Točen izračun zahtevka iz prejšnjega odstavka tega člena se naredi tako, da se upošteva vsa vložena sredstva v promocijo vina. Dobljeni znesek se pomnoži s faktorjem 0,8. Če tako dobljena vrednost presega 60 SIT/liter neustekleničenega kakovostnega vina z zaščitenim geografskim poreklom ali 80 SIT/liter ustekleničenega kakovostnega vina z zaščitenim geografskim poreklom, ki je bilo v obdobju izvajanja programa, ki ga obsega poročilo, dejansko izvoženo, se delež podpore sorazmerno zmanjša, in sicer tako, da ne presega v tem odstavku določenih zneskov.
Vsak strošek za promocijo se lahko uveljavlja le enkrat, ne glede na dejansko trajanje izvajanja promocije in ne kasneje kot leto dni po nastanku stroška.
Sredstva za navedene podpore se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2002, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2242 – podpora promociji za sadje in vino, in sicer v skupni višini 500,000.000 SIT. Sredstva se izplačujejo po vrstnem redu vlaganja zahtevkov, vendar največ do skupnega zneska navedenega v prejšnjem stavku.
VI. poglavje: ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV
12. člen
(namen)
Organizacije proizvajalcev ustanovijo pridelovalci grozdja oziroma vina oziroma njihove zadruge, z namenom organiziranja pridelave in prodaje vina s slovenskim geografskim poreklom, uvajanja okolju prijaznih in stroškovno ugodnih tehnologij pridelave ter usklajevanja ponudbe in povpraševanja na trgu.
13. člen
(priznavanje organizacij proizvajalcev)
Minister v treh mesecih od prejema vloge za priznanje in petletnega programa dela, prizna organizacijo proizvajalcev z odločbo, če vlagatelj za priznanje izpolnjuje s to uredbo določene pogoje in če je njegova vloga popolna ter pravočasna.
14. člen
(dokazila za registracijo)
Vloga je popolna, če so ji priložena naslednja dokazila:
– o minimalnem številu članov in minimalnem obsegu proizvodnje (izjave članov o članstvu),
– pravila delovanja organizacije proizvajalcev,
– celotni izpis iz registracije pravne osebe,
– zadnja bilanca stanja in bilanca uspeha pravne osebe, razen v primeru novoustanovljenih pravnih oseb, v tem primeru pa napoved bilance.
15. člen
(pravočasnost vloge)
Vloga je pravočasna, če je prispela na ministrstvo do 15. septembra tistega leta, pred katerim želi biti pravna oseba priznana kot organizacija proizvajalcev.
16. člen
(pogoji za priznanje)
Vlagatelj izpolnjuje pogoje za priznanje, če ima vsaj minimalni promet, ustrezno strukturo prometa ter program dela in pravila, ki dokazujejo trajnost in uspešnost poslovanja organizacije proizvajalcev.
17. člen
(pogoji za priznanje – nadaljevanje)
Pogoj za delovanje organizacije proizvajalcev glede števila članov in najmanjšega obsega letnega prometa so, da mora organizacija proizvajalcev imeti:
– v prvem letu poslovanja: najmanj tri člane pridelovalce grozdja oziroma vina in najmanj 400,000.000 SIT prometa letno, ali pa najmanj dvajset članov pridelovalcev grozdja oziroma vina in 100,000.000 SIT prometa letno,
– v drugem letu poslovanja: najmanj tri člane pridelovalce grozdja oziroma vina in najmanj 450,000.000 SIT prometa letno, ali pa najmanj dvajset članov pridelovalcev grozdja oziroma vina in 115,000.000 SIT prometa letno,
– v tretjem letu poslovanja: najmanj tri člane pridelovalce grozdja oziroma vina in najmanj 500,000.000 SIT prometa letno, ali pa najmanj dvajset članov pridelovalcev grozdja oziroma vina in 130,000.000 SIT prometa letno.
Kot promet iz prejšnjega odstavka se upošteva le promet, ustvarjen s prodajo vina s slovenskim geografskim poreklom, pridelan kot grozdje ali vino svojih članov.
Pri izračunu vsakoletnega najmanjšega letnega obsega prometa se za leto 2002 upošteva zneske navedene v tem členu, v naslednjih letih pa se kot najmanjši letni obseg prometa upošteva zneske navedene v tem členu, povečane v skladu z uradno izračunanim indeksom rasti maloprodajnih cen, in sicer za obdobje od dneva uveljavitve te uredbe do dneva vlaganja zahtevka za priznanje.
Prodaja grozdja oziroma vina s slovenskim geografskim poreklom mora predstavljati organizaciji proizvajalcev vrednostno najmanj 51% prometa.
18. člen
(program dela)
Organizacija proizvajalcev mora poslovati v skladu s petletnim programom dela. Program dela se lahko letno dopolnjuje. Dopolnitev programa dela se vlaga na enak način kot petletni program dela.
Ustreznost petletnega programa dela oziroma dopolnitve programa ocenjuje komisija, ki jo imenuje minister. Minister odloči o ustreznosti programa do 1. decembra tistega leta, v katerem mu je bil program predložen.
19. člen
(vsebina programa dela)
Minister potrdi ustreznost programa dela, če je iz programa razvidno, da organizacija proizvajalcev lahko trajno in učinkovito posluje v skladu z nameni iz 12. člena te uredbe.
Program mora vsebovati opis realnega stanja in poslovanja organizacije proizvajalcev, še zlasti:
– opis stanja,
– cilje (kratkoročni, dolgoročni),
– število članov in njihov obseg pridelave grozdja oziroma vina,
– načrt proizvodnje (količine),
– trženje (predvidene cene grozdja oziroma vina po posameznih kategorijah, prodajna strategija, tržne verige, promocija),
– kadre,
– opremo in druga sredstva (kapaciteta in stanje),
– morebitne predvidene investicije,
– časovni razpored aktivnosti za izvrševanje programa,
– pričakovane poslovne rezultate,
– gibanje sredstev operativnega sklada.
Organizacija proizvajalcev mora program dela izdelati v skladu z navodili, ki jih predpiše minister.
20. člen
(pravila organizacije proizvajalcev)
Organizacija proizvajalcev sprejme pravila, v katerih so navedene obveznosti članov do organizacije proizvajalcev, predvsem o:
– obsegu in načinu pridelave,
– poročanju o proizvodnji, prodaji celotnega pridelka preko organizacije proizvajalcev ter morebitni neposredni prodaji člana,
– plačevanju članskega prispevka in prispevka za financiranje programov,
– trajanju članstva, pravilih pristopa in izstopa iz organizacije proizvajalcev,
– načinu odločanja, sprejemanja in spreminjanja pravil ter
– kaznih za morebitne kršitelje.
Člani organizacije proizvajalcev lahko sami tržijo mošt ali vino na domu (prodaja neposrednemu potrošniku), vendar le v takšnem obsegu, kot jim to dovoljujejo pravila organizacije proizvajalcev, v nobenem primeru pa ne več kot 10% količine svoje pridelave mošta ali vina.
Proizvajalec je lahko član samo ene organizacije proizvajalcev, registrirane za pridelavo in prodajo grozdja oziroma mošta oziroma vina.
Članstvo v organizaciji proizvajalcev je trajno, če pa to ni mogoče, mora biti odpovedni rok za izstop določen tako, da ne ovira že planiranega poslovanja organizacije proizvajalcev.
21. člen
(operativni sklad)
Organizacije proizvajalcev ustanovijo namenski finančni sklad (v nadaljnjem besedilu: operativni sklad).
Sredstva operativnega sklada se uporabljajo za financiranje izvajanja programov dela. Operativni sklad se financira s prispevki članov organizacij proizvajalcev, ki so določeni v pravilih organizacije proizvajalcev. Sredstva operativnega sklada se vodi na posebnem, ločenem računu.
22. člen
(letno poročilo o izvajanju programa)
Organizacija proizvajalcev do 31. januarja, oziroma najkasneje do 28. februarja naslednje leto, poroča ministrstvu na predpisanem obrazcu o izpolnjevanju programa dela, pridelavi, prometu, aktivnih članih.
Organizacija proizvajalcev v letnem poročilu predloži tudi obračun gibanja sredstev operativnega sklada, bilanco stanja, bilanco uspeha in porabo sredstev po namenih uporabe in glede na vir sredstev.
Neustrezno poročilo se zavrne z odločbo. V primeru očitno nenamernih napak ali pomanjkljivosti se lahko pozove organizacijo proizvajalcev – vlagatelja k popravku letnega poročila, vendar samo enkrat.
23. člen
(preklic priznanja organizacij proizvajalcev)
Minister prekliče priznanje organizacije proizvajalcev z odločbo, če ta ne izpolnjuje vseh predpisanih zahtev, in sicer:
– če se program dela ne izvaja na predviden način, še posebej, če porabljena sredstva operativnega sklada odstopajo za več kot 20% od načrtovanih;
– če ne dostavlja pravočasno petletnih programov dela oziroma če programi niso popolni oziroma ustrezni;
– v primeru zmanjšanja števila članov pod minimalno določeno število;
– v primeru zmanjšanja prometa pod predpisan obseg;
– če organizacija proizvajalcev ne sporoča zahtevanih podatkov;
– če do predpisanega datuma ne pošlje letnega poročila o izvajanju programa dela ali je letno poročilo neustrezno;
– če se spremenijo pravila delovanja organizacije proizvajalcev tako, da organizacija proizvajalcev ne more več opravljati nalog, za katere je ustanovljena;
– če je organizacija proizvajalcev pridobila podpore ministrstva na nezakonit način oziroma jih je nenamensko uporabila.
Od dneva vročitve odločbe o preklicu iz prejšnjega odstavka, organizacija proizvajalcev ni več upravičena do proračunskih sredstev ministrstva, namenjenih organizacijam proizvajalcev.
24. člen
(sofinanciranje dejavnosti organizacije proizvajalcev)
Ministrstvo sofinancira dejavnosti organizacij proizvajalcev in njihovih članov, ki se izvajajo v skladu s programom dela in so določene s to uredbo.
V skladu s programom dela organizacij proizvajalcev se v skladu s posebnimi predpisi oziroma razpisi lahko sofinancira tudi:
– integrirana in ekološka pridelava grozdja in vina članov organizacije proizvajalcev;
– podpora obnovi in posodobitvi pridelovalnih kapacitet za pridelavo vina.
25. člen
(združenje organizacij proizvajalcev)
Organizacije proizvajalcev prostovoljno ustanovijo združenja organizacij proizvajalcev za enak namen, kot je določen s to uredbo za organizacije proizvajalcev, razen za namen skupnega trženja grozdja, mošta oziroma vina.
Vsi postopki in pravila za priznanje in poslovanje združenja organizacij proizvajalcev so enaki kot za organizacije proizvajalcev.
26. člen
(razširitev pravil za vse pridelovalce)
Organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev je reprezentativna, če to ugotovi minister z odločbo, izdano na podlagi vloge za ugotovitev reprezentativnosti. Minister odloči o reprezentativnosti na podlagi izpolnjevanja pogojev, določenih s to uredbo.
Organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev je lahko reprezentativno za:
– vinorodni okoliš,
– vinorodno deželo ali
– celotno območje Republike Slovenije,
če pridela in trži najmanj 75% pridelka z navedenega območja, za katerega želi postati reprezentativna.
Če je organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev reprezentativno, lahko poda predlog za razširitev pravil ukrepov tudi na nečlane, kar sporoči ministrstvu. Če je razširitev pravil nujna zaradi učinkovitosti uresničevanja tržne ureditve, minister predlaga Vladi Republike Slovenije, da izda predpis, ki določa razširitev pravil organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev za vse pridelovalce.
VII. poglavje: ZBIRKE PODATKOV
27. člen
(tržno informacijski sistem)
Minister predpiše način določanja povprečnih prodajnih cen pri pridelovalcih, reprezentativne trge za spremljanje cen, način poročanja in vsebino podatkov za tržno informacijski sistem ter zavezance, ki so dolžni posredovati predpisane podatke.
28. člen
(seznam organizacij proizvajalcev)
Na osnovi odločb o priznanju organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev ter reprezentativnih organizacij proizvajalcev vodi ministrstvo seznam organizacij proizvajalcev.
VIII. poglavje: KAZENSKA DOLOČBA
29. člen
(nenamenska uporaba, nezakonit način pridobitve)
Če prejemnik podpore iz 5., 7., 9., 10., 11., 24. ali 31. člena te uredbe sredstva uporabi nenamensko ali jih pridobi na nezakonit način, jih je dolžan vrniti z zamudnimi obrestmi in v obdobju naslednjih dveh koledarskih let, ne more pridobiti kakršnih koli proračunskih sredstev ministrstva.
IX. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(podpora ustanavljanju organizacij proizvajalcev)
Ministrstvo od leta 2003 do leta 2005 namenja podporo ustanavljanju organizacij proizvajalcev.
Višina podpore znaša:
– 5,000.000 SIT na leto za organizacije proizvajalcev, ki imajo več kot 50 članov oziroma več kot 700,000.000 SIT prometa letno;
– 3,000.000 SIT na leto za vse druge organizacije proizvajalcev.
Podpora se isti organizaciji proizvajalcev lahko dodeli največ dvakrat. Podpora se dodeli na osnovi vloge na agencijo, ki ob izpolnjevanju s to uredbo določenih pogojev podporo dodeli z odločbo. Pritožba zoper odločbo se vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi odloči ministrstvo.
Podporo se izplača vlagatelju po vročitvi odločbe in v roku, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje.
31. člen
(prehodno obdobje do ustanovitve organizacij proizvajalcev)
Do ustanovitve organizacij proizvajalcev, vendar najpozneje do 31. decembra 2003, lahko uveljavljajo podpore, ki so namenjene izključno organizacijam proizvajalcev, tudi pridelovalci, vpisani v register.
32. člen
(druga prehodna obdobja)
Rok za vložitev zahtevkov iz 3. člena te uredbe za plačilo stroškov obveznega spremljanja dozorevanja grozdja, ki se je izvajalo v letu 2001, je 30. april 2002.
Določba 6. člena te uredbe se ne uporablja do določitve največjega predpisanega letnega obsega obnove vinogradov.
Določbe te uredbe, ki urejajo ukrep obvezne destilacije iz 8. člena te uredbe, se pričnejo uporabljati z uveljavitvijo predpisa, ki bo določal največje hektarske pridelke in največji izplen stiskanja grozdja.
Minister v letu 2002 uvede ukrep krizne destilacije iz 9. člena te uredbe, če cene vina, po kateri vino prodaja pridelovalec padejo pod:
– 60 SIT/liter kakovostnega vina z zaščitenim geografskim poreklom,
– 40 SIT/liter deželnega vina s priznano geografsko oznako.
Pri čemer se pri izračunu povprečne cene ne upoštevajo cene vina dosežene ob izvozu vina.
Podpora namenjena promociji vina iz 11. člena te uredbe se do 31. decembra 2003 dodeli tudi na osnovi programa, ki ga izdela pridelovalec, vpisan v register. Program mora biti najmanj tri letni. Obsegati mora: količine in vrste proizvodov, namenjene izvozu, določitev ciljnih trgov prodaje, načina prodaje, predviden učinek promocije na cene vina pri izvozu ter predviden, stroškovno ovrednoten program aktivnosti promocije. Dokazila, ki jih morajo posredovati pridelovalci vina, ter drugi pogoji za pridobitev podpore promociji so navedeni v 10. členu te uredbe. Podrobnejša navodila o vsebini programov promocije vina načinu pridobitve podpore za promocijo vina predpiše minister. Program potrdi minister z odločbo, na predlog komisije, ki jo za ta namen imenuje minister.
33. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 34/01, 60/01 in 109/01).
34. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-16/2001-4
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost