Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1577. Uredba o neposrednih plačilih za kobile za vzrejo žrebet in o neposrednih plačilih za gospodarske čebelje družine za leto 2002, stran 3274.

Na podlagi 5. člena in v zvezi z 12., 17. in 19. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list Republike Slovenije, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o neposrednih plačilih za kobile za vzrejo žrebet in o neposrednih plačilih za gospodarske čebelje družine za leto 2002
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa ukrep neposrednega plačila za kobile za vzrejo žrebet in ukrep neposrednega plačila za gospodarsko čebeljo družino za leto 2002.
2. člen
(neposredno plačilo za kobile za vzrejo žrebet)
Do neposrednega plačila za kobile za vzrejo žrebet so upravičeni rejci, ki redijo kobile za vzrejo žrebet.
Pogoji za uveljavljanje neposrednega plačila iz tega člena:
– kobile morajo biti tistih pasem, za katere Republiška selekcijska služba v konjereji vodi rodovne knjige in so bile pripuščene pod licenciranega plemenjaka v skladu s predpisi, ki urejajo živinorejo, ali pa so kobile hladnokrvnega pasemskega tipa in so bile pripuščene pod licenciranega plemenjaka slovenske hladnokrvne ali noriške pasme,
– kobile so žrebile najmanj enkrat,
– kobile, morajo biti vpisane v registre selekcijske službe na območnih kmetijskih zavodih,
– kobile, morajo biti označene v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje živali,
– kobile, mora imeti rejec v reji najmanj 2 meseca pred in 3 mesecev po oddaji zahtevka za neposredno plačilo za kobile za vzrejo žrebet,
– upravičenec je oddal zbirno vlogo z izpolnjenimi obrazci A ali A1, B, C in D, najpozneje do 24. maja 2002.
Zahtevek za neposredno plačilo iz tega člena se vloži na obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2002 od 25. aprila do 24. maja 2002, na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
Zahtevek mora vsebovat izjavo proizvajalca, da:
– je imel kobile, za katere uveljavlja neposredno plačilo, v reji najmanj 2 meseca pred in 3 mesece po oddaji zahtevka,
– so bile kobile, za katere uveljavlja neposredno plačilo, pripuščene pod licenciranega plemenjaka.
Zahtevek mora biti potrjen s strani Republiške selekcijske službe v konjereji oziroma območnega kmetijsko – gozdarskega zavoda.
Če rejec v obdobju iz pete alinee drugega odstavka tega člena nima v reji toliko živali kot je bilo navedeno na zahtevku iz pete alinee drugega odstavka tega člena, mora agenciji najpozneje v 8 dneh od nastanka spremembe sporočiti zmanjšanje staleža na predpisanem obrazcu »Obvestilo o poginu ali izločitvi živali« in vrniti že prejeta sredstva.
Skupna višina sredstev za ukrep neposrednih plačila iz tega člena je 112,000.000 SIT.
V letu 2002 je višina neposrednega plačila iz tega člena 25.000 SIT na žival.
Če skupna višina zahtevkov za ukrep iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina neposrednega plačila iz tega člena sorazmerno zmanjša.
3. člen
(neposredno plačilo za gospodarsko čebeljo družino)
Upravičenci do neposrednega plačila za gospodarsko čebeljo družino so čebelarji v Republiki Sloveniji.
Upravičenci iz prejšnjega odstavka lahko uveljavljajo neposredno plačilo za tiste gospodarske čebelje družine, ki so vpisane v register pri Veterinarskem inštitutu Republike Slovenije.
Zahtevek za neposredno plačilo na gospodarsko čebeljo družino vloži za vse čebelarje Čebelarska zveza Slovenije. Sestavni del zahtevka je seznam upravičencev in njihovo pooblastilo za vložitev zahtevka, ki vsebuje imena, priimke in naslove čebelarjev, število čebeljih družin in podpise upravičencev. Seznam mora biti potrjen s strani Veterinarskega inštituta Republike Slovenije.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, v roku od 1. do 31. oktobra 2002.
Skupna višina sredstev za ukrep neposrednih plačil iz tega člena je 100,000.000 SIT.
Predvidena višina neposrednega plačila iz tega člena v letu 2002 znaša 800 SIT na čebeljo družino.
Če skupna višina zahtevka za ukrep iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina, določena na čebeljo družino, sorazmerno zmanjša.
4. člen
(financiranje ukrepov)
Sredstva za izvedbo ukrepov iz te uredbe se zagotavljajo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5536 – Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-26/2001-5
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost