Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1576. Uredba o neposrednih plačilih za rejo plemenskih živali za leto 2002, stran 3268.

Na podlagi 5. člena v zvezi z 12. in 17. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 50. členom zakona o živinoreji (Uradni list RS, št.18/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o neposrednih plačilih za rejo plemenskih živali za leto 2002
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ukrepe kmetijske politike, in sicer neposredna plačila za rejo plemenskih živali, financiranje teh ukrepov za leto 2002, upravičence do sredstev, pogoje za pridobitev sredstev, višino sredstev za vsak posamezen ukrep ter roke za uveljavljanje sredstev.
(2) Glede vlaganja zahtevkov, postopka za uveljavljanje plačil, reševanja vlog, postopka ponovne preveritve vlog, nadzora ter glede posledic neupravičeno pridobljenih sredstev se uporabljajo določbe predpisa o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2002 (IAKS), če ni s to uredbo drugače določeno.
2. člen
(neposredna plačila za rejo plemenskih živali)
(1) Namen ukrepa neposrednih plačil za rejo plemenskih živali je izravnava stroškov reje oziroma nakupa plemenskih živali iz domače reje ali iz uvoza, testiranja živali v testnih postajah, premiranja plemenjakov v testih na prirast mesa in njihovih potomcev ter regresiranje reje oziroma nakupa plemenjakov za potrebe vzrejališč za direktni test, osemenjevalnih središč, naravnega pripusta ter zmanjšanje nabavne cene plemenskih bikov, žrebcev, prašičev, kozlov in ovnov.
(2) Živali, za katere se uveljavlja podpora po tej uredbi, morajo biti označene na predpisan način ter imeti znano poreklo.
3. člen
(biki, vzreja, testi)
(1) Ukrep neposrednega plačila za vzrejo plemenskih bikov ter testiranje bikov je namenjen vhlevitvi plemenskih bikov v vzrejališča, testiranju le-teh za potrebe osemenjevalnih središč in naravnega pripusta, drugim testiranjem, prevozu in odbiri plemenskih bikov in njihovih potomcev za potrebe testiranj, sofinaciranju alternativne vzreje plemenskih bikov na kmetijah, uvozu plemenjakov in izvajanju testov na testnih postajah glede prirastov in klavne kakovosti bikov.
(2) Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
Tabela 1: Biki, testiranja, vzreja
-------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Namen                Število    Višina    Vrednost
št.                     živali   sredstev  skupaj v SIT
                          (SIT/žival)
-------------------------------------------------------------------------------
1.   vhlevitev bikov v vzrejališče      210    72.000   15,120.000
2.   osemenjevalno središče          40   430.000   17,200.000
3.   pripust                 120   300.000   36,000.000
4.   test bikov, prevozi, odbira       430    30.000   12,900.000
5.   progeni test bikov Rogoza        210    55.800   11,718.000
6.   progeni test bikov, FK Maribor, BF-ZOOT 370    5.400    1,998.000
7.   progeni test bikov, Logatec       170    78.500   13,345.000
8.   alternativna vzreja na kmetijah     15    142.000    2,130.000
9.   uvoz plemenjakov            10    285.000    2,850.000
10.  test na klavne lastnosti, prevozi    185    60.000   11,100.000
-------------------------------------------------------------------------------
Skupaj                               124,361.000
-------------------------------------------------------------------------------
(3) Upravičenci in pogoji iz tabele 1:
– pod zaporedno št. 1: rejci bikovskih mater preko območnih kmetijsko gozdarskih zavodov na podlagi dokazila o oddaji bikca v vzrejališče;
– pod zaporednima št. 2 in 3: vzrejališča plemenskih bikov Murska Sobota, Nova Gorica ter Logatec, na podlagi odločitve komisije, ki odbere plemenjake za potrebe osemenjevalnih središč in naravnega pripusta;
– pod zaporedno št. 4: selekcijske službe območnih kmetijsko gozdarskih zavodov za največ do 14 potomcev po posameznem biku v testu, na podlagi pisne izjave Republiške govedorejske službe s sedežem na Kmetijskem inštitutu Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Republiška govedorejska služba) in dokazil o vhlevitvi bikov v progenotestno postajo,
– pod zaporedno št. 5: progenotestna postaja Rogoza za največ do 14 potomcev po posameznem biku v testu, na podlagi pisne izjave Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji bikov v zakol ob zaključenem progenem testu;
– pod zaporedno št. 6: Fakulteta za kmetijstvo Maribor in Biotehniške fakultete – Oddelek za zootehniko (v nadaljnjem besedilu: BF) na podlagi seznama ocenjenih testnih bikov z linije klanja, potrjenega s strani Republiške govedorejske službe;
– pod zaporedno št. 7: progenotestna postaja Logatec za največ do 14 potomcev po posameznem biku v testu, na podlagi pisne izjave Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji bikov v zakol ob zaključenem progenem testu;
– pod zaporedno št. 8: rejci, če imajo s selekcijsko službo območnih kmetijsko gozdarskih zavodov sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji bikov, na podlagi zapisnika Republiške komisije za odbiro bikov ter na podlagi dokazil o oddaji bikov v osemenjevalna središča za pripust oziroma v zakol;
– pod zaporedno št. 9: osemenjevalna središča za bike po predhodnem soglasju komisije za licenciranje bikov;
– pod zaporedno št. 10: BF na podlagi poročila in seznama izvedenih testiranj na klavno kakovost bikov, potrjenega s strani Republiške govedorejske službe.
4. člen
(plemenski žrebci)
(1) Ukrep neposrednega plačila za plemenske žrebce je namenjen sofinanciranju vhlevitve plemenskih žrebet v vzrejališče Briga, Kočevska Reka in uvozu plemenjakov, za potrebe zagotavljanja genetske variabilnosti plemenskih žrebcev.
(2) Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
Tabela 2: Plemenski žrebci
-------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Namen                Število    Višina    Vrednost 
št.                     živali   sredstev  skupaj v SIT
                          (SIT/žival)      
-------------------------------------------------------------------------------
1.   vhlevitev žrebet v vzrejališče      27   130.000    3,510.000
2.   uvoz plemenjakov3          700.000  2,100.000
-------------------------------------------------------------------------------
Skupaj                                5,610.000
-------------------------------------------------------------------------------
(3) Upravičenci in pogoji iz tabele 2:
– pod zaporedno št. 1: rejci žrebčevskih mater, ki so vzredili plemenska žrebeta, uveljavljajo podporo preko Republiške selekcijske službe v konjereji, na podlagi dokazila o oddaji žrebeta v vzrejališče;
– pod zaporedno št. 2: Veterinarska fakulteta v Ljubljani za uvožene tri žrebce hladnokrvnih pasem za dopolnitev staleža plemenskih žrebcev, na podlagi kupoprodajne pogodbe in računa za nakup.
5. člen
(plemenski ovni in kozli)
(1) Ukrep neposrednega plačila za plemenske ovne in kozle je namenjen vhlevitvi plemenskih ovnov in kozlov v testne postaje ter testiranju za potrebe naravnega pripusta, alternativni vzreji plemenskih ovnov in plemenskih kozlov na kmetijah in uvozu plemenjakov.
(2) Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
Tabela 3: Plemenski ovni in kozli
-------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Namen                Število    Višina    Vrednost
št.                     živali   sredstev  skupaj v SIT
                          (SIT/žival)
-------------------------------------------------------------------------------
1.   vhlevitev ovnov, kozlov         370    10.000    3,700.000
2.   pripust ovnov, kozlov – 
    kategorija – kontrolirani tropi     50    40.000    2,000.000
3.   pripust ovnov, kozlov – 
    kategorija – večji tropi        100    25.000    2,500.000
4.   pripust ovnov, kozlov – 
    kategorija – manjši tropi do 10 kom.   40    15.000     600.000
5.   alternativna vzreja ovnov in 
    kozlov na kmetijah            25    10.000     250.000
6.   alternativna vzreja ovnov 
    testna postaja Jezersko         21    20.000     420.000
7.   uvoz plemenjakov             20   200.000    4,000.000
8.   izločitev ovnov in kozlov iz 
    testa testnih postaj Logatec, Jezersko 170    8.500    1,445.000
-------------------------------------------------------------------------------
Skupaj                                14,915.000
-------------------------------------------------------------------------------
(3) Upravičenci in pogoji iz tabele 3:
– pod zaporedno št. 1: rejci plemenskih ovc in koz v kontroli proizvodnje preko območne selekcijske službe na podlagi dokazila o oddaji ovna oziroma kozla v vzrejališče na testni postaji v Logatcu do največ 345 živali in vzrejališče na testni postaji Jezersko do največ 25 živali;
– pod zaporednimi št. 2, 3 in 4: testna postaja za ovne in kozle v Logatcu, na podlagi zapisnika Republiške komisije za licenciranje ovnov in kozlov ter kopije računa o nakupu ali prodaji živali;
– pod zaporedno št. 5: rejci, ki imajo z Republiško selekcijsko službo v reji drobnice sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji ovnov in kozlov, na podlagi zapisnika komisije upravne enote za odbiro ovnov in kozlov ter na podlagi dokazil o prodaji plemenjaka s kmetije za potrebe naravnega pripusta;
– pod zaporedno št. 6: testna postaja za ovne na Jezerskem, na podlagi zapisnikov Republiške komisije za licenciranje ovnov in kopije dokazila o prodaji plemenjakov (pogodba ali račun) ter kopije pogodbe z Republiško selekcijsko službo v reji drobnice;
– pod zaporedno št. 7: rejci plemenskih tropov ovc in koz, ki imajo živali v kontroli proizvodnje, in tudi društva ali združenja, ki kupijo plemenjaka za svoje člane;
– pod zaporedno št. 8: testna postaja za ovne in kozle v Logatcu in testna postaja za ovne na Jezerskem, na podlagi zapisnika Republiške komisije za licenciranje ovnov in kozlov ter kopije računa o prodaji živali.
(4) Sredstva za ukrep iz tega člena se uveljavljajo preko Republiške selekcijske službe v reji drobnice.
6. člen
(plemenski prašiči)
(1) Ukrep neposrednega plačila za plemenske prašiče je namenjen širjenju doma vzrejenih in uvoženih kvalitetnih plemenskih prašičev na vzrejnih središčih in v ostalih rejah prašičev.
(2) Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
Tabela 4: Plemenski prašiči
--------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Namen                 Število    Višina   Vrednost
št.                      živali   sredstev skupaj v SIT
                            (SIT/žival)
--------------------------------------------------------------------------------
1.   MLADICE čistopasemske:   
1.1.  Breje                    30    38.000   1,140.000
1.2.  Nebreje                  280    28.500   7,980.000
2.   MERJASCI:  
2.1.  MERJASCI z lastnim testom:   
a)   reja, selekcijske farme, 
    rejska središča, kmetije          140    57.000   7,980.000
b)   osemenjevalno središče           20   130.000   2,600.000
2.2.  MERJASCI s testiranimi starši        80    40 000   3,200.000
3.   UVOZ PRAŠIČEV  
3.1.  MLADICE čistopasemske:   
a)   testirane                  20    76.000   1,520.000
b)   s testiranimi starši            39    57.000   2,223.000
3.2.  MERJASCI:  
3.2.1. MERJASCI s testiranimi starši – reja    10    95.000    950.000
3.2.2. MERJASCI z lastnim testom:   
a)   reja,selekcijske farme, 
    rejska središča, kmetije          30   130.000   3,900.000
b)   osemenjevalno središče           10   300.000   3,000.000
4.   Uvoz pasme Sattleshwein:  
4.1.  a) plemenski merjasci            3   300.000    900.000
4.2.  b) breje plemenske svinje          3   150.000    450.000
--------------------------------------------------------------------------------
Skupaj                                35,843.000
--------------------------------------------------------------------------------
(3) Upravičenci in pogoji iz tabele 4:
– pod zaporednima št. 1 in 3: kmetijska gospodarstva (kupci plemenskih živali), ki vodijo podatke o reprodukciji in izvajajo selekcijsko kontrolo v sodelovanju z BF, ter vzrejna središča in osemenjevalna središča, ki uveljavljajo sredstva na podlagi dokazila o nakupu živali in lista o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda BF;
– pod zaporedno št. 2: vsa kmetijska gospodarstva, ki kupijo plemenske živali in uveljavljajo podporo na podlagi dokazila o nakupu živali in lista o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda BF;
– pod zaporedno št. 4: rejci, ki uvažajo plemenske prašiče pasme Sattelshwein za namen osvežitve populacije krškopoljskega prašiča, na podlagi dokazila o nakupu živali in lista o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda BF, ter na podlagi potrdila BF, da je rejec vključen v program genske banke za ohranitev krškopoljskega prašiča.
(4) Dodatni pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena:
– živali morajo biti iz slovenske reje in vzrejene v potrjenih selekcijskih središčih, razmnoževalnih farmah ali vzrejnih središčih;
– uvožene živali morajo biti po uvozu najmanj tri mesece v reji v Republiki Sloveniji;
– živali morajo ustrezati pogojem, ki jih določa predpis, ki ureja vodenje rodovništva, ugotavljanje proizvodnosti živali, ocenjevanje plemenske vrednosti in priznavanje plemenjakov, kar se potrdi z izdanimi potrdili o poreklu in listom o prodaji plemenskih prašičev;
– dobavitelj plemenskih živali jamči, da živali ustrezajo zahtevam predpisa iz prejšnje alinee;
– upravičenec mora vzrejati živali v skladu z Republiškim selekcijskim programom;
– upravičenec, ki je prejel sredstva za ta namen, je dolžan v skladu z republiškim selekcijskim programom zagotoviti in opraviti preizkus proizvodnih lastnosti za vse živali iz uvoza najkasneje do 31. decembra 2003.
7. člen
(zahtevek za neposredno plačilo za rejo plemenskih živali)
(1) Zahtevek za neposredno plačilo za rejo plemenskih živali iz 3., 4., 5. in 6. člena te uredbe se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, na obrazcu »Zahtevek za neposredno plačilo za rejo plemenskih živali za leto 2002«, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe. Na ovojnici je potrebno poleg naslova navesti levo zgoraj: »PLEMENSKE ŽIVALI«.
(2) Zahtevki za neposredna plačila po tej uredbi se vlagajo v naslednjih rokih:
– za obdobje od 1. decembra 2001 do 31. maja 2002, se vlagajo zahtevki od 1. do 20. junija 2002;
– za obdobje od 1. junija do 30. oktobra se vlagajo zahtevki mesečno do 20. v tekočem mesecu za pretekli mesec;
– za obdobje od 1. novembra do 30. novembra 2002, se vlagajo zahtevki od 1. do 10. decembra 2002;
– za obdobje od 1. decembra do 31. decembra 2002, se vlagajo zahtevki od 1. do 20. januarja 2003.
8. člen
(vsebina zahtevka)
(1) Vsi, ki vlagajo zahtevke za plemenske živali po tej uredbi, morajo v skladu s predpisom o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2002 (IAKS) najkasneje do 24. maja 2002 posredovati Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja osnovne podatke o kmetijskem gospodarstvu na predpisanem obrazcu »A ali A1, B, in C, Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu«, ki je sestavni del predpisa o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2002 (IAKS) in se vlaga le ob vložitvi zbirne vloge.
(2) Vsa kmetijska gospodarstva, ki že imajo identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), morajo pri izpolnjevanju vlog uporabljati obstoječo identifikacijsko številko.
9. člen
(obvezne priloge)
(1) Zahtevku za plemenske bike, žrebce, ovne in kozle po tej uredbi je treba priložiti:
– kopijo računa za prodane oziroma kupljene živali ali kopijo poročila o testiranju živali oziroma prevozu živali, kjer je razvidna pasma, ime živali in ušesna številka ter točen naziv in naslov oziroma sedež kupca in prodajalca živali oziroma testne postaje, kjer se živali testirajo;
– potrdilo Republiške govedorejske službe oziroma potrdilo Republiške selekcijske službe v konjereji oziroma Republiške selekcijske službe v reji drobnice o upravičenosti do premije na podlagi selekcijskega programa za posamezne namene.
(2) Zahtevku za plemenske prašiče po tej uredbi je treba priložiti:
– za vse živali, za katere uveljavlja podporo posamezni upravičenec: list o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda BF. Iz lista o obnovi oziroma prodaji morajo biti razvidni: kategorija živali, njihove ušesne številke in način obnove (iz nakupa, oziroma iz uvoza) ter naziv in naslov oziroma sedež prodajalca in kupca.
10. člen
(založba in distribucija obrazcev)
Obrazce »Zahtevek za neposredno plačilo za rejo plemenskih živali za leto 2002« iz Priloge založi Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, distribucijo obrazcev na območne kmetijsko gozdarske zavode pa izvrši Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana.
11. člen
(sredstva za izvedbo ukrepov)
(1) Sredstva za izvedbo ukrepov iz te uredbe se zagotovijo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano številka 5536 – Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0.
(2) Če skupna višina zahtevkov za namene neposrednih plačil po tej uredbi v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višine neposrednih plačil sorazmerno zmanjšajo.
12. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-26/2001-4
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost