Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1575. Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003, stran 3253.

Na podlagi 5., 7. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa:
– programe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja skladno s proračunom Republike Slovenije za leto 2002 in proračunom Republike Slovenije za leto 2003,
– upravičence, pogoje, kriterije in postopke za uvedbo in izvajanje posameznih ukrepov in namenov kmetijske strukturne politike,
– nadzor nad izvajanjem ukrepov po tej uredbi.
I. Ukrepi
2. člen
(vrste ukrepov)
Za uresničevanje ciljev kmetijske strukturne politike se sredstva za programe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja namenijo za naslednje ukrepe:
1. Zemljiške operacije
– proračunska postavka 1491 – ukrep: Agromelioracije;
– proračunska postavka 1494 – ukrep: Hidromelioracije kmetijskih zemljišč;
– proračunska postavka 2436 – ukrep: Vzdrževanje akumulacije Vogršček;
– proračunska postavka 8227 – ukrep: Vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov;
– proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij;
– proračunska postavka 2438 – ukrep: Obnova in urejanje pašnikov;
2. Strukturni ukrepi
– proračunska postavka 5537 – ukrep: Podpora tržnim organizacijam pridelovalcev;
– proračunska postavka 5538 – ukrep: Program podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje;
– proračunska postavka 5853 – ukrep: Programi podpor za prestrukturiranje živilstva;
3. Vertikalni ukrepi
– proračunska postavka 1458 – ukrep: Obnova vasi;
– proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni programi za ravoj podeželskih ekonomij;
– proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja
– alternativni dohodkovni viri;
– proračunska postavka 3804 – ukrep: Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva;
4. Drugi ukrepi
– proračunska postavka 2556 – ukrep: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju;
– proračunska postavka 1417 – ukrep: Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk;
– proračunska postavka 6557 – ukrep: Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu
– proračunska postavka 2551 – ukrep: Kmetijstvo: Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo – podpora.
3. člen
(sredstva)
Sredstva za posamezne ukrepe so v proračunu Republike Slovenije za leto 2002 in v proračunu Republike Slovenije za leto 2003, namenjena za plačilo že sprejetih obveznosti iz preteklih let, za izvajanje programov ukrepov, ki jih določa ta uredba in za realizacijo zahtevkov, prispelih na javne razpise za zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova programov kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2002 in 2003.
Na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), Vlada Republike Slovenije določi višino sredstev za posamezne namene in obdobje izvajanja obveznosti plačil.
II. Proračunska postavka 1491 – ukrep: Agromelioracije
4. člen
(vzpostavitev evidence agromelioracij)
Predmet podpore je:
– vzpostavitev evidence ter katastra za agromelioracije in
– financiranje dejavnosti na področju priprave potrebnih strokovnih podlag ter ostalih strokovnih vsebin, potrebnih za izvajanje agromelioracij.
Upravičenci do sredstev po tem členu so fizične ali pravne osebe, registrirane za dejavnosti raziskovanja in razvoja.
Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
– ustrezna tehnična in kadrovska usposobljenost za vzpostavitev evidenc melioracijskih sistemov,
– usposobljenost za delo v skladu z metodologijo EviMeS za vzpostavitev evidenc melioracijskih sistemov.
O dodelitvi sredstev po tem členu odloči minister.
Višina sredstev znaša do 100% vrednosti izbrane ponudbe.
5. člen
(investicije v izvedbo agromelioracijski del po programu ministra)
Predmet podpore je:
– ureditev kmetijskih zemljišč za izboljšanje proizvodne sposobnosti zemljišč in povišanje kakovosti kmetijske pridelave v Upravni enoti Ptuj;
– strokovni nadzor nad izvedbo del.
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka občine v Upravni enoti Ptuj;
– v primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka, fizične ali pravne osebe registrirane za področje nadzora za nizke gradnje.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka morajo upravičenci
a ) predložiti program investicije, ki ga potrdi minister in mora vsebovati:
– pravnomočno odločbo za izvedbo del,
– vodnogospodarsko stališče,
– soglasje ministrstva, pristojnega za okolje in prostor,
– dokazilo o zagotovljenih sredstev za izvedbo programa v občinskem proračunu,
b) naknadno predložiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance, v skladu s predpisi o financiranju občin;
2. v primeru iz druge alinee točke a) prejšnjega odstavka morajo upravičenci predložiti dokazila o usposobljenosti za nadzor.
Če so upravičenci občine morajo v roku 30 dni po objavi predpisa Vlade Republike Slovenije, ki določa višino sredstev za posamezne namene iz te uredbe, predložiti program izvedbe del, ki ga potrdi minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša v primeru, če so upravičenci občine, do 50% vrednosti potrjenega programa, v primeru nadzora nad izvedbo del pa 100% vrednosti ponudbe.
6. člen
(izvedba agromelioracijskih del v letu 2003)
Predmet podpore je
1. usposobitev kmetijskih zemljišč, za katere so značilne velike reliefne razčlenjenosti (neugodni nagibi), skalovitost, slaba dostopnost do kmetijskih zemljišč, neugodne fizikalne in kemične lastnosti tal ter neugodni vodni režim;
2. financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje agromelioracij.
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– v primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka, občine, v katerih se bodo izvajale agromelioracije;
– v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka, fizične in pravne osebe z ustrezno strokovno usposobljenostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena morajo upravičenci predložiti:
– odredbo oziroma odločbo o uvedbi agromelioracije;
– pravnomočno odločbo o dovolitvi priglašenih del oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje, če gre za poseg v prostor;
– seznam parcel, na katerih se izvaja agromelioracija, po katastrskih občinah, lastnikih in vrstah rabe;
– investicijsko-tehnično dokumentacijo za izvedbo del (PGD, PZI) oziroma program agromelioracijskih del;
– investicijski program s prikazom pokritja finančne konstrukcije nameravane naložbe po posameznih lastnikih kmetijskih zemljišč, z navedbo virov financiranja in terminskim planom izvajanja agromelioracij po fazah del in navedbo roka realizacije naložbe;
– izjavo upravičenca, da za to agromelioracijo še ni prejel finančnih sredstev iz proračuna ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: MKGP);
– izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP;
– mnenje kmetijske svetovalne službe o predlagani naložbi;
– navedbo širšega razvojnega programa oziroma projekta, če je naložba vključena vanj,
– naknadna predložitev soglasja ministrstva, pristojnega za finance, v skladu s predpisi o financiranju občin;
2. v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena:
– predložitev ponudbe iz katere je razvidna strokovna usposobljenost.
Delež dodeljenih sredstev iz 1. točke prvega odstavka tega člena znaša 35% vrednosti izvedbenih del.
O dodelitvi sredstev iz 2. točke prvega odstavka tega člena odloča minister. Delež dodeljenih sredstev iz 2. točke prvega odstavka tega člena znaša 100% priznane vrednosti.
III. Proračunska postavka 1494 – ukrep: Hidromelioracije kmetijskih zemljišč
7. člen
(hidromelioracije kmetijskih zemljišč – investicije v izgradnjo velikih namakalnih sistemov)
Predmet podpore so investicije v izgradnjo velikih namakalnih sistemov, ki izkazujejo zadostno interno stopnjo donosnosti in so bile obravnavane v sklopu Nacionalnega programa namakanja iz leta 1995 in obdelane v Študiji izvedljivosti iz leta 1999, ki jo je izvajalo podjetje AFC iz Bonna v sodelovanju s Svetovno Banko.
Upravičenci do sredstev po tem členu so fizične ali pravne osebe, ki jih lastniki zemljišč bodočega namakalnega sistema pooblastijo za vodenje investicije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev odredbe o uvedbi namakanja,
– predložitev podpisanih pravno zavezujočih izjav lastnikov vsaj 80% zemljišč, na katerih se izvaja namakalni sistem, da se zavezujejo, da bodo v roku največ enega leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja za namakalni sistem, začeli z uporabo le tega ter da bodo plačevali nadomestila za kritje stroškov za redno delovanje in vzdrževanje namakalnega sistema;
– predložitev programov o vzpostavitvi sistema trženja in skladiščenja proizvodov intenzivne pridelave (upravičenci jih dokazujejo s pisno obliko predpogodb ali pisnih dogovorov ter s podrobno analizo trženja na področju namakalnega sistema);
– predložitev investicijskega programa, izdelanega v skladu s predpisi iz katerega izhaja interna stopnja donosnosti investicije, ki mora biti najmanj 11,5%;
– predložitev pisnega predloga institucionalnih okvirjev za izvedbo projekta (s predlogi za organizacijo izvedbe namakalnega sistema, organizacijo informiranja in usposabljanja kmetov za namakalno proizvodnjo, načini usklajevanja kmetov pri pridelavi in trženju);
– predložitev programa poteka investicije.
O dodelitvi sredstev po tem členu odloči minister na podlagi programa poteka investicije, ki ga potrdi minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 100% vrednosti potrjenega investicijskega programa.
8. člen
(hidromelioracije kmetijskih zemljišč – sanacija velikih hidromelioracijskih sistemov, ki so v državni lasti)
Predmet podpore so investicije v sanacijo državnih hidromelioracijskih sistemov.
Upravičenci do sredstev po tem členu so fizične in pravne osebe, ki so bile kot ustrezno usposobljene izbrane za vzdrževanje in sanacijo hidromelioracijskih sistemov v letu 2000.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev odredbe oziroma odloka o uvedbi hidromelioracije;
– predložitev potrjenih situacij o opravljenem delu v letu 2000;
– predložitev zapisnika o opravljenem inšpekcijskem pregledu izvedbe del s strani kmetijske inšpekcije;
– investicija ne sme biti začeta pred letom 2000.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 100% vrednosti investicije.
9. člen
(hidromelioracije kmetijskih zemljišč – nadaljevanje vzpostavitve katastra hidromelioracijskih sistemov in naprav)
Predmet podpore je vzpostavitev katastra melioracijskih sistemov in naprav v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča in po potrebi prenos podatkov o pripadnosti hidromelioracijskim območjem v vpogledovalnik zemljiškega katastra – Vikat.
Upravičenci do sredstev po tem členu so fizične in pravne osebe, ki so ustrezno strokovno in tehnično usposobljene.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predhodno sodelovanje z MKGP pri vzpostavitvi metodologije evidenc melioracijskih sistemov in poznavanje metodologije za vzpostavitev katastra melioracijskih sistemov EviMeS;
– sodelovanje z MKGP pri vzpostavitvi katastra melioracijskih sistemov in naprav v letu 2001;
– ustrezna tehnično informacijska opremljenost;
– ustrezen prostor za začasni arhiv dokumentacije melioracijskih sistemov;
– ustrezna strokovna usposobljenost za vodenje investicije in tehnično izvajanje projekta;
– za potrebe vnosa podatkov v VIKAT mora v ponudbi sodelovati podizvajalec, ki je uradni skrbnik računalniškega vpogledovalnika v zemljiški kataster – VIKAT.
O dodelitvi sredstev po tem členu odloča minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša 100% vrednosti investicije.
10. člen
(hidromelioracije kmetijskih zemljišč – priprava podzakonskih aktov in strokovnih podlag)
Predmet podpore je financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za podzakonske akte in izdelava podzakonskih aktov na področju hidromelioracij.
Upravičenci do sredstev po tem členu so ustrezno strokovno in tehnično usposobljene fizične in pravne osebe.
Pogoj za pridobitev sredstev je predložitev dokazil o ustreznih referencah in strokovni usposobljenosti.
O dodelitvi sredstev po tem členu odloča minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša 100% vrednosti investicije.
IV. Proračunska postavka 2436 – ukrep: Vzdrževanje akumulacije Vogršček
11. člen
(vzdrževanje objekta akumulacije Vogršček)
Predmet podpore je financiranje:
– vzdrževanja objekta akumulacije Vogršček v deležu odškodnine, ki služi namakanju kmetijskih zemljišč;
– vzdrževanja glavnega razvoda namakalnega sistema (primar in sekundar), črpališč, razdelilnih postaj ter dveh mostov, ki premoščata reko;
– nadzora nad izvedbo vzdrževalnih del.
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka, VGP Soča, vodnogospodarsko podjetje d.d., Nova Gorica,
– v primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka, Kmetijstvo Vipava d.d., Šempeter pri Gorici,
– v primeru iz tretje alinee prejšnjega odstavka fizične in pravne osebe registrirane za področje nadzora izvedbe vzdrževalnih del.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenca iz prve in druge alinee drugega odstavka tega člena morata najpozneje 15 dni po objavi predpisa Vlade Republike Slovenije, ki določa višino sredstev za posamezne namene iz te uredbe, predložiti program vzdrževanja razdeljen po četrtletnih obračunskih situacijah, ki ga po soglasju ministra potrdi direktor Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP);
– upravičenci iz tretje alinee prejšnjega odstavka morajo predložiti dokazila o usposobljenosti in o registraciji za dejavnost.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša 100% vrednosti potrjenega programa oziroma vrednosti ponudbe.
V. Proračunska postavka 8227 – ukrep: Vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov
12. člen
(vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov)
Predmet podpore je financiranje del za redno delovanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: HMS), v skladu s prilivi sredstev iz naslova prispevkov nadomestil za redno delovanje in vzdrževanje HMS na območjih, ki so:
– že vpisana v Katastru melioracijskih sistemov in naprav v Republiki Sloveniji pri MKGP;
– bila vključena v odredbi o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za redno delovanje in vzdrževanje HMS za tekoče leto;
– na podlagi verifikacij na terenu izkazale potrebo po vzdrževanju;
– na podlagi verifikacij po terenu izkazala zadostno natančnost za izvedbo odmer nadomestil za kritje stroškov za redno delovanje in vzdrževanje.
Upravičenci do sredstev po tem členu so pravne in fizične osebe, ki jim MKGP dodeli upravljanje nad HMS.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložena pogodba o upravljanju HMS med MKGP in upravičencem;
– predložen skupen program o poteku vzdrževanja in upravljanja v tekočem letu za vsa območja, ki so upravičencu dodeljena v upravljanje in ki ga potrdi minister.
O dodelitvi sredstev po tem členu odloča minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša 100% vrednosti programa, ki ga potrdi minister, v skladu s prilivi sredstev.
VI. Proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij
13. člen
(komasacije)
Predmet podpore so:
1. komasacije:
– ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov (železniške proge, gradnja avtocest, vodni zadrževalniki itd.), za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje infrastrukturnih objektov, vendar predstavlja smiselno zaključeno celoto tega območja;
– ki so na območju izgradnje namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih operacij;
– ki se na določenem območju uvajajo prvič;
– na območjih, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije;
– na območjih z izrazito neugodno posestno strukturo (več kot 4 parcele na ha),
2. dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje komasacij.
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– v primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka, občine, v katerih se bodo izvajale komasacije,
– v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka, fizične in pravne osebe z ustrezno strokovno usposobljenostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
a) v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena:
1. predložitev kopije zemljiško-katastrskega načrta z izrisanimi predvidenimi mejami komasacijskega območja in prikazom obstoječega lastninskega stanja;
2. predložitev izvlečka iz planskega akta lokalne skupnosti, ki se nanaša na komasacijsko območje;
3. predložitev predloga idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, ki ga sestavljata tekstualni del in grafični del;
4. predložitev primerjalne analize komasacije;
5. predložitev izjave upravičenca, da prevzema pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz investitorstva komasacije;
6. predložitev izjave upravičenca o zagotovitvi sredstev za posledično nastalo infrastrukturo, predvideno v idejni zasnovi komasacije;
7. predložitev dokazila, da so bila dela ponujena v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila;
8. predložitev dokazila, da bodo operativna in geodetska dela na komasacijskih območjih izvajala geodetska podjetja, ki so vpisana v imenik geodetskih podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot;
9. predložitev finančne konstrukcije pokrivanja stroškov;
10. predložitev pravnomočne odločbe o uvedbi komasacijskega postopka,
b) v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena predložitev ponudbe iz katere je razvidna strokovna usposobljenost.
Delež dodeljenih sredstev iz 1. točke prvega odstavka tega člena znaša 100% vrednosti izvedbe komasacije.
O dodelitvi sredstev iz 2. točke prvega odstavka tega člena odloča minister. Delež dodeljenih sredstev iz 2. točke prvega odstavka tega člena znaša 100% priznane vrednosti.
14. člen
(sanacija nedokončanih komasacij)
V okviru sanacije komasacij se podpirajo:
1. hidromelioracije, agromelioracije in melioracijska dela, geodetska ter gradbena dela,
2. upravno-pravna dela (priprava predlogov za vpis v zemljiško knjigo in priprava osnutkov odločb);
3. izvedeniška dela, cenitve in vrednotenje zemljišč;
4. določitev odškodnine komasacijskim upravičencem na podlagi pravnomočnih odločb;
5. inženiring dela, na komasacijskih območjih iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– fizične ali pravne osebe, ki so usposobljene za dejavnosti svetovanja, projektiranja, raziskovanja, geodetske ali gradbene dejavnosti za potrebe kmetijske dejavnosti in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji,
– komasacijski udeleženci, upravičeni do odškodnine na podlagi pravnomočnih komasacijskih odločb.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka predložitev ponudbe iz katere mora biti razvidna usposobljenost.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša 100% vrednosti del oziroma odškodnin na podlagi pravnomočnih odločb.
VII. Proračunska postavka 2438 – ukrep: Obnova in urejanje pašnikov
15. člen
(obnova in urejanje pašnikov)
Predmet podpore je ureditev pašnikov za nadzorovano pašo na območju Republike Slovenije in preprečevanje zaraščanja ter vzdrževanje kulturne krajine.
Upravičenci do sredstev po tem členu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji ter pašne skupnosti po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. predložitev ustreznega načrta investicije;
2. predložitev plačanih računov;
3. v primeru obnove in urejanju pašnikov za gojitvene živali, je potrebno predložiti:
– projekt gojitve živali,
– pravnomočno odločbo o izvedbi del in tehnični dokument v skladu s predpisi o ohranjanju narave.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša 30% priznane vrednosti investicije.
VIII. Proračunska postavka 5537 – ukrep: Podpore tržnim organizacijam proizvajalcev
16. člen
(podpore tržnim organizacijam proizvajalcev)
Predmet podpore je:
1. sofinanciranje zagonskih stroškov in stroškov administrativnega poslovanja pri ustanavljanju organizacije proizvajalcev;
2. financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje podpor tržnih organizacijam proizvajalcev.
Sredstva se ne dodelijo za stroške, ki nastanejo po petih letih poslovanja oziroma po sedmih letih od priznanja tržnih organizacij proizvajalcev.
Upravičenci po tem členu so:
– v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena, organizacije proizvajalcev in njihova združenja priznane s strani ministra, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji;
– v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena, fizične in pravne osebe z ustrezno strokovno usposobljenostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
a) v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena:
– predložitev dokazila o priznanju s strani ministra;
– predložitev programa dela, izdelanega v skladu z navodilom za pripravo programov dela, letnih dopolnil k programom in poročil tržnih organizacij proizvajalcev;
– predložitev dolgoročnih (vsaj triletnih) pogodb o poslovanju s svojimi člani,
b) v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena, predložitev ponudbe iz katere mora biti razvidna strokovna usposobljenost.
Upravičenci iz prve alinee tretjega odstavka tega člena morajo v roku 30 dni po objavi predpisa Vlade Republike Slovenije, ki določa višino sredstev za posamezne namene iz te uredbe, predložiti program izvedbe del, ki ga potrdi minister.
Delež dodeljenih sredstev iz 1. točke prvega odstavka tega člena določajo predpisi o ureditvi trga za posamezne kmetijske pridelke.
O dodelitvi sredstev iz 2. točke prvega odstavka tega člena odloča minister. Delež dodeljenih sredstev iz 2. točke prvega odstavka tega člena znaša 100% priznane vrednosti.
IX. Proračunska postavka 5538 – ukrep Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje
17. člen
(financiranje projektov v primarno kmetijsko pridelavo)
Predmet podpore so:
a) primarna kmetijska proizvodnja:
1. investicije v novogradnjo in adaptacijo hlevov in drugih objektov s pripadajočo opremo za:
– rejo govedi, drobnice, prašičev, kuncev, perutnine ter rejo konj za meso,
– shranjevanje živalskih gnojil in odpadne vode,
– predelavo mleka na skupnih planšarijah,
– sušenje in skladiščenje kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje;
2. investicije v postavitev zavarovanih prostorov s pripadajočo opremo (steklenjaki, rastlinjaki, plastenjaki, tuneli in tople grede);
3. nakup kmetijske mehanizacije (specialne, hribovske in dvoriščne);
4. nakup kmetijskih zemljišč;
5. nakup osnovne črede, za povečano število stojišč, ki so predmet naložbe, razen za plemenske živali za katere lahko rejec uveljavlja podporo na podlagi drugih predpisov;
6. pomoč iz naslova mladega kmeta,
b) financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje podpor organizacijam proizvajalcev.
Sredstva iz točke a) prvega odstavka se ne dodelijo za:
– nakup stavbnih zemljišč in obstoječih zgradb,
– investicije za dejavnost trgovine,
– investicije v hladilnice za sveže sadje in zelenjavo,
– nakup rabljene opreme in kmetijske mehanizacije,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja pri opravljanju dejavnosti vključno s stroški vzdrževanja in najema,
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije, stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% priznanih stroškov investicije oziroma programa.
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
1. v primeru iz točke a) prvega odstavka tega člena, kmetijska gospodarstva (fizične in pravne osebe) ter pašne skupnosti po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji;
2. v primeru iz točke b) tega člena, fizične in pravne osebe z ustrezno strokovno usposobljenostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev iz točke a) prvega odstavka tega člena:
– upravičenec, ki je fizična oseba, mora predložiti poslovni načrt, izdelan v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe Slovenije (poslovni načrt mora biti izdelan najmanj za čas izvajanja investicije in za obdobje vračanja posojila);
– upravičenec, ki je pravna oseba, mora predložiti investicijski program v skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja;
– predložiti morajo gradbeno dokumentacijo oziroma ustrezna dovoljenja, v kolikor gre za gradbene ukrepe;
– investicija mora biti ekonomsko upravičena in mora prispevati k izboljšanju konkurenčnosti pridelave;
– v primeru da je upravičenec kmetija, morajo nosilci kmetijskih gospodarstev k vlogi priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetijskega gospodarstva;
– v primeru da je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– fizične osebe morajo imeti v uporabi vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča) v lasti ali v zakupu (veljavnost zakupne pogodbe mora biti najmanj do konca ekonomske dobe projekta);
– v primeru kmetij, ki kandidirajo za investicije v postavitev zavarovanih prostorov s pripadajočo opremo, morajo uporabljati najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča);
– pravne osebe morajo imeti vsaj 50 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča) v lasti ali v zakupu (veljavnost zakupne pogodbe mora biti najmanj do konca ekonomske dobe projekta);
– pravne osebe, ki kandidirajo za investicije v postavitev zavarovanih prostorov s pripadajočo opremo, morajo uporabljati najmanj 30 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča);
– investicija mora ustrezati predpisanim veterinarsko-sanitarnim, zdravstveno-tehničnim in okolje varstvenim zahtevam;
– gradbeni ukrepi morajo biti izvedeni v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– če so upravičenci pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, morajo predložiti dokazila o svojem finančnem stanju;
– investicija je lahko začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen);
– v primeru fazne gradnje mora biti delovna faza, ki je predmet podpore iz tega člena, začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen), predhodna delovna faza, ki ni predmet podpore iz tega člena pa mora biti zaključena najkasneje eno leto pred objavo javnega razpisa;
– po zaključku investicije mora predložiti zapisnik o tehničnem prevzemu investicije;
– sredstva se dodelijo na podlagi plačanih računov ali potrjenih situacij;
– upravičenec mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije;
– minimalna skupna vrednost investicij mora znašati vsaj 3,000.000 SIT;
– kmetije, ki pridobijo več kot 8,000.000 SIT sredstev po tem členu, morajo voditi knjigovodstvo in spremljati rezultate gospodarjenja po FADN metodologiji vsaj še 5 let po končani investiciji.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo upravičenci za posamezne namene izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. a) v primeru investicije v novogradnjo in adaptacijo hlevov in drugih objektov s pripadajočo opremo:
– za živinorejsko proizvodnjo mora kmetijsko gospodarstvo zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo gnojevke ali gnoja, in sicer za rejo prašičev največ 2 glavi velike živine/ha (v nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha) in za rejo govedi 2,5 GVŽ/ha, pri čemer se šteje, da 1 GVŽ obsega 500 kg žive teže živali;
– če kmetijsko gospodarstvo nima urejenih zadostnih zmogljivosti za hrambo živalskih gnojil in s programom prestrukturiranja tega problema ne rešuje, ni upravičeno do podpor iz tega člena;
– v primeru investicij za prirejo perutnine se spodbujajo izključno investicije na kmetijah,
b) v primeru investicij v objekte za predelavo mleka na skupnih planšarijah:
– planina mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v Ukrepu II/1 in dodatne zahteve, ki se nanašajo na izvajanje planinske paše iz Slovenskega kmetijsko okoljskega programa;
– upravičenec mora priložiti kopije zapisnika o prigonu živali na planinsko pašo in predvidenem datumu odgona s planinske paše na predpisanem obrazcu iz Slovenskega kmetijsko okoljskega programa;
– upravičenec mora predložiti potrjen pašni red v tekočem letu,
2. v primeru nakupa kmetijske mehanizacije:
– vrednost nakupa dvoriščne mehanizacije, specialne mehanizacije in hribovske kmetijske mehanizacije ne sme presegati 35% celotne vrednosti investicije,
– kmetijska mehanizacija mora biti navedena v javnem razpisu,
3. v primeru nakupa osnovne črede za povečano število stojišč vrednost prvega nakupa osnovne črede ne sme presegati 35% vrednosti investicije,
4. v primeru nakupa kmetijskih zemljišč:
– vrednost nakupa kmetijskih zemljišč ne sme presegati 30% celotne investicijske vrednosti,
– mora nakup kmetijskih zemljišč prispevati k zaokrožitvi kmetije,
5. v primeru pomoči iz naslova mladega kmeta:
– mora imeti kmetijsko gospodarstvo v uporabi vsaj 5 ha primerljivih kmetijskih površin (v skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih);
– mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva mlajši od 40 let;
– mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva zaključeno vsaj poklicno kmetijsko šolo oziroma drugo poklicno šolo.
Pogoj za pridobitev sredstev iz točke b) prvega odstavka tega člena je predložitev ponudbe iz katere je razvidna strokovna usposobljenost.
Delež sredstev iz točke a) prvega odstavka tega člena (nepovratna sredstva) lahko znaša do 25% priznane vrednosti investicije. Skupni delež dodeljenih sredstev (nepovratna in povratna sredstva) lahko znaša do 50% priznane vrednosti investicije. V primeru pomoči mladim kmetom znaša delež sredstev iz točke a) prvega odstavka tega člena (nepovratna sredstva) do 30% priznane vrednosti investicije, skupni delež dodeljenih sredstev (nepovratna in povratna sredstva) pa lahko znaša do 60% priznane vrednosti investicije. Upravičenec lahko pridobi za investicije po tem členu največ 30,000.000 SIT.
O dodelitvi sredstev iz točke b) prvega odstavka tega člena odloča minister. Delež sredstev iz točke b) prvega odstavka tega člena znaša do 100% priznane vrednosti.
18. člen
(financiranje projektov dopolnilnih dejavnosti na kmetijah)
Predmet podpore so investicije v novogradnjo in adaptacijo objektov s pripadajočimi napravami in opremo za predelavo vseh vrst kmetijskih proizvodov za javno potrošnjo, gozdnih sortimentov, zelišč in gozdnih sadežev, vključno z njihovim skladiščenjem, dodelavo in prodajo, ki se na kmetijah izvaja kot dopolnilna dejavnost (podpira se tudi predelava živil za potrebe turistične dejavnosti in izdelava živil na tradicionalen način).
Sredstva po tem členu se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb;
– investicije v druge prostore in opremo za opravljanje turistične dejavnosti in domače obrti na kmetiji;
– nakup rabljene opreme;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema);
– bančne stroške, stroške garancij;
– stroške promocije;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, ki presegajo 12% priznanih stroškov investicije oziroma programa.
Upravičenci do sredstev po tem členu so kmetije z naslovom v Republiki Sloveniji.
Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
– upravičenci morajo biti vpisani v evidenco kmetijskih gospodarstev;
– predložiti morajo izdelan poslovni načrt investicije v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, in sicer za čas izvajanja investicije oziroma najmanj za obdobje vračanja posojila (v poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi osnovna dejavnost);
– predložiti morajo dokazila o finančnem stanju upravičenca,
– predložiti morajo mnenje kmetijske svetovalne službe o nameravani investiciji;
– registrirano morajo imeti dopolnilno dejavnost oziroma morajo zagotoviti, da bodo najpozneje eno leto po zaključku investicije registrirali dopolnilno dejavnost pri ustreznem upravnem organu;
– predložiti morajo gradbeno dokumentacijo oziroma ustrezna dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;
– skupna vrednost investicij mora znašati vsaj 1,000.000 SIT;
– ob zaključku investicije morajo biti izpolnjene vse predpisane zahteve na področju dopolnilnih dejavnosti;
– investicija je lahko začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen);
– v primeru fazne gradnje mora biti delovna faza, ki je predmet podpore iz tega člena, začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen), predhodna delovna faza, ki ni predmet podpore iz tega člena pa mora biti zaključena najkasneje eno leto pred objavo javnega razpisa;
– po zaključku investicije se morajo voditi poslovne knjige in evidence v skladu s predpisi o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah;
– sredstva po tem členu se dodelijo na podlagi plačanih računov ali potrjenih situacij.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji glede vlagatelja zahtevka:
– biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva;
– priložiti mora pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetijskega gospodarstva;
– imeti mora status kmeta po predpisih o kmetijskih zemljiščih.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu (nepovratna sredstva) znaša do 25% priznane vrednosti investicije. Skupni delež sredstev po tej uredbi (nepovratna in povratna sredstva) za namen iz tega člena znaša do 50% priznane vrednosti investicije. Upravičenec lahko pridobi za investicije po tem členu največ 10,000.000 SIT.
19. člen
(pomoč za nadomestilo škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi)
Predmet podpore je reševanje težkega socialnega položaja kmetij v primeru:
a) smrti ali nad 80% invalidnosti nosilca kmetijskega gospodarstva, zakonca ali naslednika kmetije,
b) nastanka individualne škode na gospodarskih objektih, kmetijskih strojih in opremi ter pri živalih zaradi naslednjih razlogov:
– požar,
– udar strele,
– izbruh bolezni, v primerih ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi in ko je zaradi pojava bolezni na kmetijskem gospodarstvu prepovedan promet z živalmi oziroma je dovoljen le zakol živali.
Pomoč po tem členu se dodeli v dveh oblikah:
– kot enkratna pomoč v primeru smrti ali nad 80% invalidnosti, kjer gre za izgubo nosilca kmetijskega gospodarstva, zakonca ali naslednika kmetije in to pomeni hud poseg v delovni proces na kmetiji,
– kot pomoč za premostitev težav, ki so nastale zaradi naravnih nesreč ali izjemnih pojavov.
Upravičenci do sredstev po tem členu so kmetije z naslovom v Republiki Sloveniji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev poročila o škodnem dogodku,
– predložitev sanacijskega načrta kmetije in poročilo o že dobljenih pomočeh,
– nastanek škodnega dogodka po 1. 10. 2001, razen če je nastal že pred 1. 10. 2001, pa še ni bil vložen zahtevek za poravnavo škode,
– upravičenci morajo večino dohodka pridobiti iz kmetijske dejavnosti.
Sredstva po tem členu se ne dodelijo za:
– pokrivanje škod, ki je zagotovljeno po drugih predpisih,
– pokrivanje škode povzročene od plazov,
– pokrivanje škode v primeru napada divjih zveri,
– pokrivanje tistega dela škode, ki je bil povrnjen s strani zavarovalnic.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša:
– v primeru smrti ali invalidnosti nad 80% največ 1,000.000 SIT,
– v primerih iz točke b) prvega odstavka tega člena do 35% ocenjene škode, razen v primeru bolezni živali.
Višina prejete odškodnine (zavarovalnina in dodeljena sredstva) ne sme presegati višine ugotovljene škode.
20. člen
(program prestrukturiranja kmetijskih zadrug)
Predmet podpore je:
a) prestrukturiranje kmetijskih zadrug zaradi:
1. nakupa, novogradnje in adaptacije proizvodno skladiščnih kapacitet s pripadajočo opremo za:
– priprave kmetijskih proizvodov, iz primarne lastne proizvodnje in primarne proizvodnje svojih članov za trg;
– oskrbo članov zadrug za primarno kmetijsko proizvodnjo;
2. nakupa klavnih obrtnih obratov z obstoječo opremo;
3. nakupa specialne kmetijske mehanizacije in opreme (stare največ 5 let);
4. nakupa kmetijskih zemljišč, kjer so pravnomočno končani postopki denacionalizacije,
5. dolgoročnega povezovanja in združevanja kmetijskih zadrug ter njihovih združenj na državni, regionalni in branžni ravni,
b) financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje podpor organizacijam proizvajalcev.
Sredstva po tem členu se ne dodelijo za:
– investicije v novogradnjo hladilnic;
– investicije v poslovne prostore;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– investicije v povečevanje kapitalskega in solastniškega deleža v podjetjih;
– investicije v novogradnjo in adaptacijo predelovalnih obratov in nakup nove opreme;
– investicije v nakup ali zakup gradbenih zemljišč;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, ki presegajo 12% priznanih stroškov investicije oziroma programa.
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– v primeru točke a) prvega odstavka tega člena, kmetijske zadruge in kmetijska podjetja za prodajo kmetijskih proizvodov na domačem in tujem trgu ter za oskrbo kmetijskih zadrug, ki so v večinski zadružni lasti, s sedežem v Republiki Sloveniji,
– v primeru iz točke b) prvega odstavka tega člena, fizične in pravne osebe z ustrezno strokovno usposobljenostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev v primeru iz točke a) prvega odstavka tega člena:
– predložitev investicijskega program v skladu s predpisi, ki urejajo enotno metodologijo za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, oziroma investicijski program poslovnega in kapitalskega povezovanja:
– investicijski program mora biti izdelan za življenjsko dobo investicije;
– investicijski program mora izkazovati ekonomsko upravičenost, tržno naravnanost in konkurenčnost pridelave;
– predložitev zadnjega revizijskega mnenja in letnega poročila predhodnega poslovnega leta;
– predložitev plačanih računov oziroma potrjenih gradbenih situacij;
– upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo naložbe;
– upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku likvidacije;
– končni del izplačila se izvede po pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekt;
– po zaključeni naložbi mora investicija ustrezati veterinarsko-sanitarnim, zdravstveno tehničnim in okoljevarstvenim zahtevam;
– v primeru dolgoročnega povezovanja in združevanja mora upravičenec predložiti pogodbo o dolgoročni povezavi kmetijskih zadrug in njihovih združenj, na območju celotne države, na posameznem regijskem območju ali v posamezni dejavnosti.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo upravičenci za posamezne namene izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. v primeru nakupa obrtno klavnih obratov s pripadajočo opremo mora biti investicija v skladu s pravilnikom o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo (Uradni list RS, št. 91/99),
2. v primeru nakupa specialne kmetijske mehanizacije in rabljene opreme (stare največ 5 let) vrednost le-te ne sme presegati 35% priznane vrednosti investicije,
3. v primeru nakupa kmetijskih zemljišč:
– morajo imeti upravičenci lastno proizvodnjo na zemljiščih, kjer so končani postopki denacionalizacije in so ta zemljišča predmet prodaje;
– vrednost nakupa kmetijskih zemljišč ne sme presegati 30% od priznane vrednosti investicije.
V primeru iz točke b) prvega odstavka tega člena morajo upravičenci predložiti ponudbo iz katere je razvidna strokovna usposobljenost.
Delež dodeljenih sredstev za namene iz točke a) prvega odstavka tega člena (nepovratna sredstva) znaša do 30% priznane vrednosti investicije. Skupni delež sredstev po tej uredbi (nepovratna in povratna sredstva) za namen iz tega člena znaša do 50% priznane vrednosti investicije. Če višina uveljavljanih sredstev iz vlog, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije javnega razpisa, presega višino razpoložljivih sredstev, se delež dodeljenih sredstev sorazmerno zmanjša.
Ne glede na prejšnji odstavek v primeru dolgoročnega povezovanja in združevanja kmetijskih zadrug ter njihovih združenj delež dodeljenih sredstev za namene iz točke a) prvega odstavka tega člena (nepovratna sredstva) znaša največ do 35% priznane vrednosti investicije. Skupni delež sredstev po tej uredbi (nepovratna in povratna sredstva) v primeru dolgoročnega povezovanja in združevanja kmetijskih zadrug ter njihovih združenj znaša do 60% priznane vrednosti investicije.
O dodelitvi sredstev iz točke b) prvega odstavka tega člena odloča minister. Delež dodeljenih sredstev za namene iz točke b) prvega odstavka tega člena znaša do 100% priznane vrednosti.
X. Proračunska postavka 5853 – ukrep: Programi podpor za prestrukturiranje živilstva
21. člen
(programi podpor za prestrukturiranje živilstva)
Predmet podpore so:
1. naložbe v novo tehnološko opremo, vključno z računalniško opremo in računalniškimi programi in naložbe v prenovo proizvodnih objektov, na naslednjih področjih:
– klanje živali ter proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in mesnih izdelkov ali
– predelava in konzerviranje rib ter proizvodnja ribjih izdelkov ali
– predelava mleka ter proizvodnja mlečnih izdelkov ali
– predelava žit in proizvodnja žitnih izdelkov ali
– proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob ali
– predelava in konzerviranje sadja, vrtnin in krompirja ali
– predelava jajc ali
– proizvodnja vina ali
– proizvodnja drugih živil, razen sladkorja;
2. dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje podpor za prestrukturiranje živilstva.
Sredstva iz 1. točke prejšnjega odstavka se ne dodelijo za:
– naložbe, katerih rezultat je povečanje proizvodnje, brez zagotovljenih prodajnih možnosti;
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb;
– naložbe v novogradnje objektov;
– naložbe na ravni trgovine;
– naložbe v proizvodnjo pijač in sokov;
– nakup rabljene opreme;
– za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema);
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške konverzije in tečajne izgube;
– stroške javne uprave;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% priznanih stroškov investicije;
– izdatke pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili odšteti od priznanih stroškov;
– stroške promocije.
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki ali njihove registrirane skupine in združenja, s prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje predelovalne dejavnosti za naslednje proizvode: meso, ribe, mleko, jajca, žita, olje, sadje in vrtnine, vino ter druga živila, razen sladkorja;
– v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena, fizične in pravne osebe z ustrezno strokovno usposobljenostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
a) v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena:
– v primeru proizvodnje živil živalskega izvora mora upravičenec predložiti soglasje veterinarskih organov o skladnosti s predpisanimi zahtevami na veterinarsko sanitarnem področju;
– pri naložbah, za katere presoja vplivov na okolje (PVO) ni obvezna, mora upravičenec predložiti strokovno oceno, pripravljeno v skladu z določili predpisov, ki obravnavajo posamezne oblike obremenjevanja okolja (iz strokovne ocene mora biti razvidno, ali investicija in na kakšen način povzroča obremenitev okolja; v primeru, da investicija predstavlja obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe za njeno preprečevanje ali zmanjšanje);
– predložitev investicijskega programa, izdelanega v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, iz katerega mora biti razvidno, da je investicija ekonomsko upravičena in da pomembno prispeva k izboljšanju konkurenčnosti (interna stopnja donosnosti mora biti več kot 12%);
– upravičenec mora predložiti dokazila o svojem finančnem stanju;
– upravičenec mora izkazati dolgoročno povezanost s primarno proizvodnjo;
– upravičenec mora predložiti dokazilo o registraciji;
– obrati za proizvodnjo in predelavo živil živalskega izvora morajo biti vpisani v register, ki ga vodijo veterinarski organi;
– upravičenec mora predložiti izjavo, da mu za isto naložbo še niso bila dodeljena sredstva iz proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije;
– upravičenec mora predložiti gradbeno dokumentacijo oziroma ustrezna dovoljenja;
– ob zaključku investicije mora živilski obrat izpolnjevati minimalne zahteve na področju veterinarstva, higiene, varovanja okolja in zaščite živali;
– upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije;
– upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave;
– investicija je lahko začeta največ eno leto pred objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določbami javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme v proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen),
b) v primeru iz 2. točke tega člena, predložitev ponudbe iz katere je razvidna strokovna usposobljenost.
Prednost pri dodelitvi sredstev iz 1. točke prvega odstavka tega člena bodo imeli projekti, ki:
– omogočajo uresničevanje strateških prioritet,
– bodo izkazali višjo ekonomsko učinkovitost;
– omogočajo izkoriščanje obstoječih resursov;
– vplivajo na stanje v čim večjem delu primarne kmetijske proizvodnje,
– predstavljajo inovativne naložbe;
– so usmerjeni v strateško združevanje in povezovanje podjetij.
Delež dodeljenih sredstev za namene iz 1. točke prvega odstavka tega člena (nepovratna sredstva) znaša do 30% priznane vrednosti investicije. V primerih naložb v klavne obrate, ki omogočajo odpravljanje neenakomerne razporeditve klavnih obratov v državi, delež nepovratnih sredstev znaša do 50% priznane vrednosti investicije. Skupni delež dodeljenih sredstev po tej uredbi (nepovratna in povratna sredstva) znaša do 60% priznane vrednosti investicije. Delež povratnih sredstev, dodeljenih po tej uredbi, ne sme biti manjši od deleža nepovratnih sredstev, razen v primerih naložb v klavne obrate, ki omogočajo odpravljanje neenakomerne razporeditve klavnih obratov v državi.
Če višina uveljavljanih sredstev za namene 1. točke prvega odstavka tega člena iz vlog, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, presega višino razpoložljivih sredstev, se lahko delež nepovratnih sredstev sorazmerno zmanjša.
O dodelitvi sredstev iz 2. točke prvega odstavka tega člena odloča minister. Delež dodeljenih sredstev za namene iz 2. točke prvega odstavka tega člena znaša do 100% priznane vrednosti.
XI. Proračunska postavka 1458 – ukrep: Obnova vasi
22. člen
(obnova vasi)
Podpirajo se:
1. urbanistično urejanje vaških središč;
2. prostorska preureditev vasi, optimizacija lokacij kmetij na območju vasi in ostalih pomembnih objektov v vasi;
3. obnavljanje in urejanje zgradb skupnega pomena (npr. večnamenski vaški objekti, prostori za trženje lokalnih izdelkov, info centri, spominske sobe, vaški muzeji in drugo);
4. urejanje površin, ki so skupnega pomena (npr. avtobusna postajališča, igrišča itd.);
5. obnova stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov v smislu obnove stavbne dediščine.
Upravičenci do sredstev po tem členu so občine.
Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
– vas oziroma objekt mora biti vključen v program celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi (v nadaljnjem besedilu: CRPOV) ali v program vinskih turističnih cest (v nadaljnjem besedilu: VTC) ali v druge razvojne programe podeželja, ki jih spodbuja MKGP (v nadaljnjem besedilu: RPP);
– investicija mora biti v skladu s prioriteto v programu CRPOV, VTC ali RPP, v katerih je izvajanje teh programov že v teku;
– predložena mora biti gradbena dokumentacija oziroma ustrezna dovoljenja;
– predložen mora biti investicijski program v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja;
– predložen mora biti finančni načrt s terminskim planom koriščenja sredstev;
– predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev (predvideni viri: občinski, lastni…);
– naknadna predložitev soglasja ministrstva, pristojnega za finance, v skladu s predpisi o financiranju občin.
Višina podpore po tem členu znaša do 50% priznane vrednosti investicije oziroma za namene iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena največ 20,000.000 SIT in največ 6,000.000 SIT za namene iz točke 5. prvega odstavka tega člena.
XII. Proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij
23. člen
(uvajanje celostnega razvoja podeželja in obnove vasi)
Predmet podpore je izdelava razvojnega programa na območju CRPOV.
Upravičenci do sredstev po tem členu so občine, ki bodo vključene v CRPOV.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– da območje še ni bilo vključeno v CRPOV;
– predložitev načrta programa CRPOV;
– predložitev dokazila o zagotovitvi najmanj 50% lastnega deleža sredstev občine;
– predložitev dokazila o usklajenosti z razvojnimi programi občine;
– predložitev dokazila o realizacija dosedanjih uvajalnih programov CRPOV, v primeru da so bili na območju občine ti že uvedeni;
– območje CRPOV ne sme obsegati celotne občine (razen v primeru, če občino sestavljajo največ tri naselja).
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 50% priznane vrednosti programa.
24. člen
(razvojni programi podeželja)
Predmet podpore je sofinanciranje:
– preveritve pripravljenosti območja, lokalnih prebivalcev in razvojnih atributov za skupen razvojni program;
– uvajanja oziroma izdelave analize, oblikovanja razvojne strategije in izdelave razvojnega programa.
Upravičenci po tem členu so občine v katerih se bodo izvajali RPP.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. v primeru iz prve alinee prvega odstavka tega člena:
– velikost območja (projekta) mora biti prostorsko zaključena celota najmanj treh občin;
– predložitev pisnega dokazila o izkazanem interesu za začetek RPP na njihovem območju;
– predložitev dokazila o zagotovitvi najmanj 10% lastnega deleža sredstev občine;
– predložitev dokazil o izvedbi oziroma poteku posameznih izvedbenih projektov CRPOV na predlaganem območju RPP,
2. v primeru iz druge alinee prvega odstavka tega člena:
– zaključena mora biti preveritev pripravljenosti območja, lokalnih prebivalcev in razvojnih atributov za skupen program;
– predložitev dokazil o soglasju občin in sporazumu med občinami o skupnem sodelovanju v projektu;
– predložitev dokazila o zagotovitvi najmanj 30% lastnega deleža sredstev občine.
O dodelitvi sredstev po tem členu odloči minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša v primeru iz prve alinee prvega odstavka tega člena do 90% priznane vrednosti investicije in do 70% priznane vrednosti investicije v primeru iz druge alinee prvega odstavka tega člena.
25. člen
(aplikativne raziskovalne naloge in pilotni projekti, pomembni za razvoj podeželja)
Predmet podpore je:
– izdelava aplikativnih raziskovalnih nalog za pripravo razvojnih programov za prilagajanje Evropski uniji,
– izvedba pilotnih projektov pomembnih za razvoj podeželja.
Upravičenci do sredstev po tem členu so fizične in pravne osebe, ki so usposobljene za opravljanje storitev svetovanja, projektiranja, raziskovanja, promocijskih dejavnosti in drugih ustreznih dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izrazit pomen za kmetijske vsebine in razvoj podeželja;
– predložitev dokazila o usposobljenosti za storitve;
– predložitev obrazložitve vsebine projekta.
O dodelitvi sredstev po tem členu na podlagi neposrednih vlog odloči minister. Vloge morajo biti predložene najpozneje do 31. 5. 2002 za leto 2002 in do 31. 5. 2003 za leto 2003. Iz vloge morajo biti razvidni podatki o vlagatelju, naslovu projekta, odgovornemu nosilcu, morebitnih sodelujočih organizacijah ter trajanju in vrednosti projekta.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 100% priznane vrednosti projekta.
26. člen
(promocija in druge dejavnosti, pomembne za razvoj podeželja)
Predmet podpore so:
1. izdelava promocijskega in informacijskega materiala, pomembnega za razvoj podeželja na celotnem območju Republike Slovenije;
2. izvedba predstavitev, simpozijev in delavnic za podporo razvoju podeželja;
3. dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij potrebnih za izvajanje vertikalnih ukrepov po tej uredbi.
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– fizične in pravne osebe, ki so usposobljene za opravljanje storitev svetovanja, projektiranja, raziskovanja, promocijskih in drugih ustreznih dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji;
– občine, vključene v CRPOV, VTC ali RPP, v katerih je izvajanje teh programov že v teku,
– v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena, fizične in pravne osebe z ustrezno strokovno usposobljenostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka:
– predložitev dokazila o usposobljenosti za storitve;
– storitev mora biti izrazitega pomena za kmetijske vsebine in razvoj podeželja;
– storitve morajo biti izvedene po 10. 9. 2001;
2. v primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka:
– storitev mora biti izrazitega pomena za kmetijske vsebine in razvoj podeželja;
– storitve morajo biti izvedene po 10. 9. 2001;
– projekt mora biti v skladu s prioriteto v programu CRPOV, VTC ali RPP, ki so že v teku;
3. v primeru iz tretje alinee prejšnjega odstavka, predložitev ponudbe, iz katere je razvidna strokovna usposobljenost.
O dodelitvi sredstev po tem členu odloča minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša v primeru 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena do 50% priznane investicijske vrednosti projekta in do 100% priznane vrednosti v primeru 3. točke prvega odstavka tega člena.
XIII. Proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri
27. člen
(investicije v turistično ponudbo na kmetiji)
Predmet podpore je:
1. sofinanciranje turizma na kmetiji:
– izgradnja ali obnova osnovnih in spremljajočih prostorov ter nakup opreme za opravljanje turistične dejavnosti na kmetijah z nastanitvijo;
– izgradnja ali obnova osnovnih prostorov in nakup opreme za opravljanje turistične dejavnosti na kmetijah brez nastanitve,
2. sofinanciranje domače obrti na kmetiji:
– ureditev oziroma preureditev delavnic v obstoječih ali novih objektih;
– nakup opreme, potrebne za opravljanje domače obrti;
– ureditev in oprema razstavnega in prodajnega prostora ter skladiščnih prostorov.
Sredstva po tem členu se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb;
– ureditev prostorov za predelavo živil;
– nakup rabljene opreme;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema);
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% priznanih stroškov investicije;
– stroške promocije.
Upravičenci do sredstev po tem členu so kmetije z naslovom v Republiki Sloveniji.
Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
1. – upravičenci morajo biti vpisani v evidenco kmetijskih gospodarstev;
– predložiti morajo izdelan poslovni načrt investicije v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, in sicer za čas izvajanja investicije oziroma najmanj za obdobje vračanja posojila (v poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi osnovna dejavnost);
– upravičenci morajo biti zunaj območja, kjer so v teku programi VTC ali RPP;
– predložiti morajo dokazila o finančnem stanju upravičenca;
– predložiti morajo mnenje kmetijske svetovalne službe o nameravani investiciji;
– registrirano morajo imeti dopolnilno dejavnost oziroma morajo zagotoviti, da bodo najpozneje eno leto po zaključku investicije registrirali dopolnilno dejavnost pri ustreznem upravnem organu;
– predložiti morajo gradbeno dokumentacijo oziroma ustrezna dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;
– skupna vrednost investicij mora znašati vsaj 1,000.000 SIT;
– ob zaključku investicije morajo biti izpolnjene vse predpisane zahteve na področju dopolnilnih dejavnosti;
– po zaključku investicije se morajo voditi poslovne knjige in evidence v skladu s predpisi o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah;
– sredstva po tem členu se dodelijo na podlagi plačanih računov ali potrjenih situacij,
2. v primeru turizma na kmetiji morajo biti poleg pogojev iz prejšnje točke izpolnjeni še naslednji pogoji:
– z investicijo lahko upravičenci zagotovijo skupno največji fizični obseg, določen s predpisi o dopolnilni dejavnosti na kmetiji;
– v primeru iz prve alinee 1. točke prvega odstavka tega člena morajo imeti upravičenci pri investicijah v ureditev prostorov za rekreacijo in prosti čas gostov (savna, fitness, bazen in teniško igrišče) zagotovljenih vsaj 10 ležišč,
3. v primeru domače obrti na kmetiji morajo upravičenci poleg izpolnjevanja pogojev iz 1. točke tega odstavka predložiti potrdilo Obrtne zbornice Slovenije, da gre za izdelek domače obrti.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji glede vlagatelja zahtevka:
– biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva;
– priložiti mora pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetijskega gospodarstva;
– imeti mora status kmeta po predpisih o kmetijskih zemljiščih.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 50% priznane investicijske vrednosti projekta oziroma največ 15,000.000 SIT v primeru turizma na kmetiji in največ 5,000.000 SIT v primeru domače obrti na kmetiji.
28. člen
(programi aktivne politike zaposlovanja)
Predmet podpore je priprava in izvajanje dejavnosti v podporo uresničevanju programov, ki pomenijo osnovo za ekonomsko diverzifikacijo podeželja:
– razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti mladih;
– vavčerski sistem svetovanja;
– program spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk;
– operativni program uvajanja dela na domu in dela na daljavo;
– program podjetniške prenove podeželja.
Upravičenec do sredstev po tem členu je Podjetniški center za malo gospodarstvo v skladu z letnim programom Akcijskega programa zaposlovanja, sprejetim na Vladi Republike Slovenije.
Pogoj za pridobitev sredstev upravičencu je predložitev Akcijskega programa zaposlovanja, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije.
O dodelitvi sredstev po tem členu odloči minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 100% pogodbene vrednosti.
XIV. Proračunska postavka 3804 – ukrep: Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva
29. člen
(razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva)
Predmet podpore so:
1. novogradnje in rekonstrukcija nekategoriziranih cest, lokalnih cest in javnih poti;
2. ureditev in izgradnja tematskih poti za izboljšanje turistične infrastrukture (učne, gozdne, jahalne, kolesarske in pohodniške poti);
3. ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo:
– iskanje novih vodnih virov,
– posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov,
– novogradnja vodovodnih sistemov;
4. izvedba projekta Vodooskrba Bele krajine.
Sredstva iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb;
– nakup rabljene opreme;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in najema);
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in presegajo 12% priznanih stroškov investicije;
– stroške promocije.
Upravičenci do sredstev po tem členu so občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. v primeru iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena:
– upravičenci morajo biti na območjih CRPOV ali VTC;
– upravičenci morajo biti zunaj območja, kjer so v teku programi RPP;
– investicija mora biti v skladu s prioriteto v CRPOV ali VTC;
– v primeru oskrbe z vodo je potrebno priložiti potrdilo o ustreznosti pitne vode;
– predložitev investicijskega programa v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja;
– predložitev gradbene dokumentacije oziroma ustreznega dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;
– predložitev dokazila o zagotovitvi lastnega deleža sredstev;
– naknadna predložitev soglasja ministrstva, pristojnega za finance, v skladu s predpisi o financiranju občin;
– skupna vrednost investicij mora znašati vsaj 1,000.000 SIT;
– sredstva se dodelijo na podlagi plačanih računov ali potrjenih situacij,
2. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena:
– izvedba mora biti v skladu z izdelano predstavitveno študijo Vodooskrbe Bele krajine; ki je na vpogled na MKGP;
– predložiti morajo investicijski program;
– predložiti morajo poročilo o že izvršenih delih naložbe po posameznih proračunskih obdobjih in objektih;
– predložiti morajo finančno konstrukcijo za izvedbo del za leti 2002 in 2003;
– predložiti morajo pisno izjavo investitorja o zagotovitvi ostalih finančnih sredstev;
– predložiti morajo gradbeno dokumentacijo oziroma ustrezna dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;
– sredstva se dodelijo na podlagi plačanih računov ali potrjenih situacij.
O dodelitvi sredstev za projekt Vodooskrbe Bele krajine odloči minister. Vloge za projekt Vodooskrbe Bele krajine morajo biti predložene najpozneje do 31. 5. 2002 za leto 2002 in 31. 5. 2003 za leto 2003.
Delež dodeljenih sredstev znaša do 25% oziroma v primeru 1. točke prvega odstavka tega člena največ 12,000.000 SIT, v primeru 2. točke prvega odstavka tega člena največ 2,000.000 SIT in največ 24,000.000 SIT v primeru 3. točke prvega odstavka tega člena. V primeru Vodooskrbe Bele krajine znaša delež dodeljenih sredstev do 100%.
XV. Proračunska postavka 2556 – ukrep: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju
30. člen
(podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju)
Predmet podpore je financiranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj za pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev, informiranju na terenu in drugemu usposabljanju kmetov, ki so registrirana na območju Republike Slovenije.
Upravičenci so pravne osebe, registrirane v skladu s predpisi, ki urejajo društva in predstavljajo različne oblike združevanja kmetov ali pospešujejo dejavnost kmetijstva in delujejo na območju Republike Slovenije (društva, združenja, zveze društev) ter Sindikat kmetov Slovenije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev dokazil o zastopanosti čim večjega števila aktivnega članstva;
– predložitev dokazil o zagotavljanju čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti;
– predložitev dokazil o zagotavljanju pomoči kmetijskim gospodarstvom na področju izobraževanja;
– predložitev kakovostnega programa dela za tekoče leto;
– delovati morajo na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 50% priznane vrednosti programa.
XVI. Proračunska postavka 1417 – ukrep: Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk
31. člen
(sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk)
Predmet podpore je:
– sofinanciranje stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov srednjih kmetijskih, gozdarskih in veterinarskih šol ter fakultet, na podlagi izobraževalnih in pospeševalnih programov na šolskih posestvih;
– sofinanciranje novih in razširjenih programov izobraževanja s področja prilagajanja Evropske unije, ki bodo namenjeni strokovnim delavcem v državni upravi, delavcem v izobraževalnih in svetovalnih ustanovah, gospodarsko interesnim združenjem s področja kmetijstva, živilske industrije in kmetijskim pridelovalcem;
– podpora programom interesnih dejavnosti s področja kmetijstva na osnovnih šolah.
Upravičenci do sredstev po tem členu so srednje kmetijske, živilske, gozdarske in veterinarske šole ter fakultete, osnovne šole ter druge izobraževalne ustanove, ki izvajajo programe s področja kmetijskega izobraževanja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev kakovostnega programa dela za tekoče leto;
– usposobljenost za izvedbo praktičnega izobraževanja s področja kmetijstva oziroma gozdarstva.
O dodelitvi sredstev po tem členu odloči minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 50% vrednosti investicije.
XVII. Proračunska postavka 6557 – ukrep: Usposobitev javnih zavodov, ustanov, organizacij in razvojnih centrov v kmetijstvu
32. člen
(usposobitev javnih zavodov, ustanov, organizacij in razvojnih centrov v kmetijstvu)
Predmet podpore je:
1. sofinanciranje usposobitve šolskih posestev in obratov srednjih kmetijskih, živilskih, in gozdarske šole ter fakultet;
2. financiranje investicijskega programa prehoda na brezvirusni sadilni material v hmeljarstvu v okviru Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec;
3. usposobitev kmetijsko poskusnih centrov za raziskovanje, usposabljanje in svetovanje v okviru javnih raziskovalnih zavodov in zvez društev;
4. sofinanciranje priprave in izvedbe kongresa Apimondia, v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije;
5. financiranje izgradnje kmetijskega posestva Srednje biotehniške šole v Kranju.
Upravičenci do sredstev po tem členu so javni zavodi, ustanove in zveze društev, ki izvajajo programe praktičnega izobraževanja, usposabljanja ter raziskovanja s področja kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev kakovostnega programa dela za tekoče leto;
– v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena, finančna in organizacijska usposobljenost za pripravo in izvedbo kongresa Apimondia;
– v primeru iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega odstavka tega člena, usposobljenost za izvedbo usposabljanja s področja kmetijstva oziroma gozdarstva.
O dodelitvi sredstev po tem členu odloči minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša v primerih iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena do 50% vrednosti investicije ter do 100% vrednosti investicije v primeru iz 5. točke prvega odstavka tega člena.
XVIII. Proračunska postavka 2551 – ukrep: Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo – podpora
33. člen
(kmetijsko znanstveno raziskovalno delo)
Podpira se raziskovalno delo na sledečih strateško pomembnih vprašanjih in področjih:
A) podpora projektom v okviru ciljnega raziskovalnega programa s področja kmetijstva, razvoja podeželja in varne hrane;
B) podpora aplikativnim projektom s področja kmetijstva in razvoja podeželja;
C) podpora izdelavi krajših ekspertiz, analiz, znanstveno-strokovnih preglednih študij, kot podpora ukrepom kmetijske politike;
D) podpora znanstveni periodiki, izvedbi znanstveno strokovnih prireditev, simpozijev, kongresov, sofinanciranje aktivne udeležbe na mednarodnih strokovnih in znanstvenih zasedanjih in kongresih, pomembnih za kmetijstvo.
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– v primeru iz točk A), B) in C) prejšnjega odstavka, pravne in fizične osebe, ki so registrirane za raziskovalno dejavnost in vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij ministrstva, pristojnega za znanost oziroma ki imajo status zasebnih raziskovalcev;
– v primeru iz točke D) prejšnjega odstavka, pravne osebe, ki se ukvarjajo z izdajanjem znanstveno strokovnih publikacij s področja kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
– za namene iz točk A) in B) prvega odstavka tega člena se pogoji za pridobitev sredstev določijo z javnim razpisom, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za znanost;
– za namene iz točk C) in D) morajo upravičenci predložiti vloge na MKGP do 10. septembra tekočega leta (iz vloge morajo biti razvidni: podatki o upravičencu, namen s kratko vsebino, cilji, terminski načrt in finančna konstrukcija z opredeljenimi viri financiranja).
O dodelitvi sredstev za namene iz točk C) in D) prvega odstavka tega člena odloča minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša:
– za namene iz točk A) in B) prvega odstavka tega člena do 75% vrednosti projektov,
– za namene iz točke C) prvega odstavka tega člena do 100% stroškov izdelave,
– za namene iz točke D) prvega odstavka tega člena do 50% stroškov izdaje periodike, izvedbe prireditev oziroma udeležbe.
XIX. Postopek za pridobitev sredstev
34. člen
(vloga)
Sredstva po tej uredbi se uveljavljajo z vlogo, ki jo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana.
Če ta uredba določa, da o dodelitvi sredstev odloča minister (4. člen, 2. točka prvega odstavka 6. člena, 7. člen, 9. člen, 10. člen, 12. člen, 2. točka prvega odstavka 13. člena, 2. točka prvega odstavka 16. člena, točka b) prvega odstavka 17. člena, točka b) prvega odstavka 20. člena, 2. točka prvega odstavka 21. člena, 24. člen, 25. člen, 26. člen, 28. člen, 4. točka prvega odstavka 29. člena, 31. člen, 32. člen in točki C) ter D) 33. člena te uredbe), se vloge pošljejo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana.
Za upravičence uveljavljajo sredstva nosilci kmetijskih gospodarstev. Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo na ARSKTRP oziroma na MKGP posredovati Osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu (obrazci A, A1, B, C in D) za tekoče leto. V primeru, da so upravičenci kmetije, morajo nosilci kmetijskih gospodarstev vlogi priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetijskega gospodarstva. V primeru, da upravičenci niso kmetijska gospodarstva, sredstva uveljavljajo zastopniki upravičencev.
Vlagatelji, ki sredstva pridobijo za druge upravičence, morajo ta sredstva prenakazati upravičencem najpozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega ali pogodbenega sodelovanja ali nakupom kateregakoli blaga iz svoje trgovske mreže.
Za uveljavljanje sredstev sme vlagatelj, ki sredstva pridobiva za druge, upravičencu zaračunati stroške poslovanja največ v višini 1% od uveljavljenih sredstev.
35. člen
(kombinacija sredstev)
Sredstva po tej uredbi se dodelijo v nepovratni obliki, če ta uredba ne določa drugače.
Sredstva za namene iz točke a) prvega odstavka 17. člena, 18. člena, točke a) prvega odstavka 20. člena in 1. točke prvega odstavka 21. člena te uredbe se dodelijo v kombinaciji s povratnimi in nepovratnimi sredstvi iz proračunskih postavk 2250 – Javni sklad Republike Slovenije za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in 2273 – Javni sklad Republike Slovenije za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja kupnine.
Način in pogoji, pod katerimi se kombinirano dodeljujejo sredstva, se podrobneje določijo z javnimi razpisi.
36. člen
(omejitev sredstev)
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investicijo samo iz enega ukrepa po tej uredbi.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije.
37. člen
(obveznosti upravičenca)
Upravičenec, ki po tej uredbi prejme sredstva za investicijo, mora opravljati dejavnost, za katero so mu bila sredstva dodeljena, še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti investicije, razen v primeru investicij v infrastrukturo na podeželju, in investicije ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
Kot bistvene spremembe se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo investicije ali pogoje izvajanja ali ki dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji neupravičeno prednost,
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe kraja sofinanciranja proizvodne dejavnosti.
Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo v primeru višje sile. Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni mogoče odvrniti (smrt, 80% invalidnost, potres, udar strele, samovžig, plaz, poplava).
O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora upravičenec nemudoma obvestiti organ, ki je vodil postopek.
38. člen
(vrnitev sredstev)
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu z investicijskim programom, je dolžan vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dneva vročitve zahtevka za vračilo sredstev.
39. člen
(pristojni organ)
Če ta uredba ne določa drugače, vodi postopke v zvezi z izvedbo ukrepov po tej uredbi ARSKTRP.
Spremljajoče dejavnosti vodita MKGP in ARSKTRP.
40. člen
(postopek in dodelitev)
Sredstva po tej uredbi se dodelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa, na podlagi zbiranja ponudb ali na podlagi neposrednih vlog za dodelitev sredstev (25. člen in točki C) ter D) 33. člena te uredbe).
Če se sredstva dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede ARSKTRP, ARSKTRP po soglasju MKGP v Uradnem listu Republike Slovenije objavi javni razpis. Če se sredstva dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede MKGP, MKGP v Uradnem listu Republike Slovenije objavi javni razpis. V javnem razpisu se podrobneje določijo pogoji, merila in kriteriji ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
V primeru iz drugega odstavka 35. člena te uredbe se sredstva dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga po soglasju MKGP skupno objavita in izvedeta ARSKTRP in Javni sklad Republike Slovenije za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljnjem besedilu: Javni sklad).
Vloge na javni razpis iz prejšnjega odstavka te uredbe morajo vlagatelji predložiti v dveh izvodih.
41. člen
(imenovanje komisije s strani ARSKTRP)
Vloge, prispele na ARSKTRP, pregleda in oceni komisija, ki jo za ta namen po soglasju z ministrom imenuje direktor ARSKTRP. Komisijo sestavljajo najmanj en predstavnik MKGP, predstavnik ARSKTRP in eden ali več zunanjih strokovnjakov z ustreznim strokovnim znanjem. V komisiji za vloge iz 13. člena te uredbe mora biti tudi zunanji strokovnjak z Geodetske uprave Republike Slovenije.
V primeru iz drugega odstavka 35. člena te uredbe komisijo imenujeta direktor ARSKTRP in predsednik uprave Javnega sklada, po soglasju MKGP. Komisijo sestavljajo najmanj en predstavnik MKGP, predstavnik ARSKTRP, predstavnik Javnega sklada in eden ali več zunanjih strokovnjakov z ustreznim strokovnim znanjem.
O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev, katerih vloge so prispele prepozno,
– oceno vloge zunanjega strokovnjaka,
– primerjalno analizo prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog, z navedbo pomanjkljivosti,
– predlog upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev, ki se naj dodelijo posameznemu upravičencu,
– pripombe.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Po končanem delu komisija o predlogu seznani ARSKTRP in MKGP. Komisija iz drugega odstavka tega člena o predlogu seznani direktorja ARSKTRP, MKGP ter Javni sklad.
Zunanji člani komisije so upravičeni do potnih stroškov in sejnine.
42. člen
(odločitev o vlogah, prispelih na ARSKTRP)
Prepozno prispele vloge se zavržejo. Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo v roku, ki je določen v javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavržejo.
Na podlagi zapisnika komisije iz prvega odstavka prejšnjega člena odloči o vloženih zahtevkih direktor ARSKTRP v roku 60 dni po izteku razpisnega roka.
V primeru iz drugega odstavka 35. člena odloči o dodelitvi nepovratnih sredstev po tej uredbi direktor ARSKTRP na podlagi zapisnika komisije iz drugega odstavka prejšnjega člena. O dodelitvi sredstev, ki se dodelijo iz proračunskih postavk 2250 – Javni sklad RS za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in 2273 – Javni sklad Republike Slovenije za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja kupnine (nepovratna in povratna sredstva) odloči Javni sklad v roku 60 dni po izteku razpisnega roka.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora biti odločitev o dodelitvi sredstev za posamezno vlogo usklajena med ARSKTRP in Javnim skladom.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na ARSKTRP. O pritožbi odloči minister. Zoper odločbo ministra ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
43. člen
(imenovanje komisije s strani MKGP)
Vloge iz drugega odstavka 34. člena te uredbe pregleda komisija, ki jo imenuje minister. Komisijo sestavljajo najmanj en predstavnik MKGP in en ali več zunanjih strokovnjakov z ustreznim strokovnim znanjem.
O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog ali programov,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog ali programov,
– predlog upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev, ki se naj dodelijo posameznemu upravičencu,
– pripombe.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Po končanem delu komisija o predlogu upravičencev do sredstev in višine sredstev seznani MKGP.
Zunanji člani komisije so upravičeni do potnih stroškov in sejnine.
Na podlagi zapisnika komisije minister odloči o vloženih zahtevkih.
44. člen
(sklenitev pogodb)
Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz drugega odstavka 42. člena te uredbe ARSKTRP sklene z upravičenci pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz tretjega odstavka 42. člena te uredbe ARSKTRP in Javni sklad skleneta z upravičenci pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz četrtega odstavka 43. člena te uredbe MKGP sklene z upravičenci pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
XX. Nadzor
45. člen
(pristojni inšpektorji)
Nadzor nad izvajanjem ukrepov po tej uredbi opravljajo kmetijski inšpektorji.
46. člen
(hramba dokumentacije)
Upravičenci, ki so pridobili sredstva na podlagi te uredbe, so dolžni vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobitve sredstev.
XXI. Končna določba
37. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-3
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Priloga 1: Seznam komasacijskih območjih za namene sanacije
nedokončanih komasacij:

-----------------------------------------------------------------
Upravna enota       Komasacijsko območje
-----------------------------------------------------------------
1. AJDOVŠČINA       Log-Zemono

              Ajdovsko polje

              Slap I, II

              Dolenje-Ustje

              Lozice

              Brje-Žablje

              Lokavec

              Vrtovin

              Manče-Podnanos

              Selo

              Vipavski križ-Male Žablje

2. DOMŽALE         Radomlja II, IV

3. CERKNICA        Otok I-del

4. ČRNOMELJ        Podturenščica

              Griblje

5. DOMŽALE         Radomlja III

              Radomlja II, IV

6. ILIRSKA BISTRICA    Vrbovo

7. KOPER          Malinska

              Gračiška vala

              Movraška vala

              Abrami

8. KRANJ          Visoko, Tupaliče, Luže

              Britof-Primskovo

9. KRŠKO          Račna

              Muzga-Mraševo

              Krško polje, II

10. LENDAVA        Strehovci-Dobrovnik

              Turnišče I

              Turnišče II

              Renkovci

11. LJUTOMER        Kozarica-Virje I

              Kozarica-Virje II

              Logarovci II

12. MARIBOR        Ješenca, Fram, Rače

13. METLIKA        Rosalnice

14. MURSKA SOBOTA     Ledava nad jezerom

              Markovci

              Domanjševci-Križevci

              Domajinci

              Gerlinci -Fikšinci

              Šalovci V

15. NOVA GORICA      Okroglica I, II, Podvogrsko

              Bukovica

              Šempaske gmajne

              Šempasko polje

              Črniče-Dolenje

              Renče-Merljaki-Podkraj

              Lepenje

              Bilje Orehovlje

16. NOVO MESTO       Šentjernejsko polje

              Globodol

17. ORMOŽ         Lešniška dolina

              Trgovišče-Cvetkovci

18. POSTOJNA        Šmihel

              Slavina-Ribnica-Selšček

19. PTUJ          Lovrenc Apače MO 17 del

              Strejaci MO 12

              Hvaletinci MO 4

              Grlinci-Gradiščak MO 5, 8

              Čreta MO 10

              Apače MO 17

              Gajevci-Placerovci MO 30

              Sestrže MO 28

              Zamušani, Formin, Tibolci MO 31

              Mihovce-Sp. Jablane del MO 21, 22, 24

              Šturmovec MO 29

              Pacinje MO 32

              Pongrce - Gaj MO 25

20. SEVNICA        Čolnišček-Bučka

              Šmarčna-Kompolje

              Hinje-Podboršt

21. SEŽANA         Rasa

22. SLOV. BISTRICA     Ob Devini

              Oplotniško polje

23. ŠENTJUR PRI CELJU   Nova vas-Črnolica

24. ŠMARJE PRI JELŠAH   Podčetrtek-Olimje

25. TREBNJE        Rakovniško polje

26. VRHNIKA        Podlipska dolina II, III

27. ŽALEC         Konjščica I, II, III

              Virte
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost