Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1573. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o Slovenskem kmetijsko okoljskem programu in uvedbi neposrednih plačil za ukrepe v letu 2001 (EKO 2, EKO 3), stran 3245.

Na podlagi 5., 7. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o Slovenskem kmetijsko okoljskem programu in uvedbi neposrednih plačil za ukrepe v letu 2001 (EKO 2, EKO 3)
1. člen
V uredbi o Slovenskem kmetijsko okoljskem programu in uvedbi neposrednih plačil za ukrepe v letu 2001 (EKO 2, EKO 3) (Uradni list RS, št. 34/01) se v naslovu za besedo »programu« doda besedilo »2001–2006« in črta besedilo »in uvedbi neposrednih plačil za ukrepe v letu 2001 (EKO 2, EKO 3)«.
2. člen
V prilogi uredbe iz prejšnjega člena se:
1. v prvi vrstici poglavja Okrajšave in simboli beseda »Technology« nadomesti z besedo »Technique«, beseda »tehnologija« pa z besedo »tehnika«;
2. deveti odstavek poglavja 2.3.2 Rastlinska pridelava nadomesti z naslednjim besedilom:
– »Vinogradništvo in vinarstvo sta tradicionalni in zelo razširjeni kmetijski usmeritvi, saj se z njima, predvsem kot z dopolnilno dejavnostjo, ukvarja kar 41% družinskih kmetij. Absolutne vinogradniške lege, ki pokrivajo okoli 33.000 ha površin, se zaradi neobdelanosti ponekod zaraščajo. Na približno 24.600 ha pa so vinogradi redno oskrbovani. Vinorodna območja so glede na podnebne značilnosti rajonizirana v tri vinorodne dežele: primorsko z vplivom sredozemske klime, posavsko z zmerno celinskim podnebjem in podravsko z izrazito celinskim podnebjem. Vinorodne lege se uvrščajo med najbolj kakovostne na svetu, pa tudi najzahtevnejše, saj vsaj dve tretjini vinogradov ležita na nagibih nad 20% in ena tretjina vinogradov na nagibih nad 45%. Ob dobri letini se v Sloveniji pridela okoli 40% kakovostnega, 10% vrhunskega in 50% namiznega vina. Poglavitni problem v vinogradništvu so poleg zahtevnih naravnih danosti tudi neugodna starostna struktura vinogradov in zastarela tehnologija s prepočasno obnovo, kar se odraža v majhnih hektarskih pridelkih. V prihodnje bo večja pozornost namenjena tudi širjenju domačih avtohtonih sort in pripravi sadilnega materiala.«;
3. številka »3« v poglavju 5.4.3 Višina neposrednih plačil nadomesti s številko »4«;
4. prvi odstavek poglavja 5.4.3 Višina neposrednih plačil dopolni tako, da se glasi:
– »Če na kmetijskem gospodarstvu skupni obseg kmetijskih zemljišč v rabi, vključenih v kmetijsko okoljski program, presega 100 ha, se znesek neposrednih plačil za kmetijsko okoljske ukrepe zniža za 30% za tiste površine, ki presegajo 100 ha.«;
5. številka »6« v poglavju 5.6 Ostali pogoji nadomesti s številko »5«;
6. sedma alinea poglavja 5.6 nadomesti z naslednjim besedilom:
– »Upravičenec, ki zaprosi za neposredna plačila iz naslova kmetijsko okoljskega programa, mora ves čas trajanja programa obvezno in sproti voditi evidenco o vseh delovnih opravilih, ki se izvajajo pri izbranih ukrepih, pri čemer lahko uporabi obrazce Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano »Evidence o delovnih opravilih«, ali pa lastne zapise. Za ukrepe integrirano sadjarstvo, integrirano vinogradništvo in integrirano vrtnarstvo ustrezajo evidence, ki jih določajo »Pravila slovenske integrirane pridelave sadja«, »Strokovni elaborat o integrirani pridelavi grozdja in vina« oziroma »Smernice za integrirano pridelavo grozdja in vina« ter »Smernice za integrirano pridelavo zelenjave«, ob uveljavitvi »Pravilnika o integrirani pridelavi sadja in pogojih za označevanje z uradnim zaščitnim znakom ‘integrirani’«, »Pravilnika o integrirani pridelavi grozdja in vina in pogojih za označevanje z uradnim zaščitnim znakom ‘integrirani’« ter »Pravilnika o integrirani pridelavi zelenjave in pogojih za označevanje z uradnim zaščitnim znakom ‘integrirani’«, pa evidence v skladu s temi pravilniki. Za ukrep ekološko kmetovanje ustreza vodenje evidenc, ki jih predpiše organizacija za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil.«;
7. besedilo enajste alinee v poglavju 5.6 Ostali pogoji spremeni tako, da se glasi:
– »Upravičenec pri izvajanju ukrepov kmetijsko okoljskega programa ne sme uporabljati gensko spremenjenih organizmov in izdelkov pridobljenih iz njih.«;
8. številka »7« v poglavju 5.7 Administrativni postopki nadomesti s številko »6«;
9. številka »8« v poglavju 5.8 kontrola in sankcioniranje nadomesti s številko »7«;
10. v četrtem odstavku poglavja 5.8 napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
– »Upravičenec mora v roku 30 dni od pisne zahteve Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, vrniti izplačana neposredna plačila za izvajanje ukrepov kmetijsko okoljskega programa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, v primeru:«;
11. v poglavju 5.8 za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
– »Kolikor upravičenec že prejme certifikat organizacije za kontrolo integriranega oziroma ekološkega kmetovanja in kmetijski inšpektor v obdobju po prejemu certifikata z naknadno kontrolo ugotovi odstopanje od predpisanih zahtev, se certifikat z inšpekcijsko odločbo razveljavi, upravičenec pa je na zahtevo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja dolžan vrniti že izplačano neposredno plačilo skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.«;
– Sedanji sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo osmi, deveti in deseti odstavek.
12. številka »9« v poglavju 5.9 Ukrepi Slovenskega kmetijsko okoljskega programa nadomesti s številko »8«;
13. pri Ukrepu I/2: Odpravljanje zaraščanja prva alinea »Pogojev« spremeni tako, da se glasi:
– »Odstranjevanje zarasti mora biti opravljeno do 30. 9. v tekočem letu«;
14. pri Ukrepu I/4: Ohranjanje kolobarja prva in peta alinea »Pogojev« spremenita tako, da se glasita:
– »V petletno kolobarjenje morajo biti vključene najmanj 3 poljščine; delež žit ne sme preseči 60%, v petletnem kolobarju pa morajo biti vsaj enkrat prisotne metuljnice
– Uporaba fitofarmacevtskih sredstev na osnovi prognoze, kjer le-ta obstaja«;
15. pri Ukrepu I/5: Ozelenitev njivskih površin deveta alinea »Pogojev« spremeni tako, da se glasi:
– »Uporaba fitofarmacevtskih sredstev na osnovi prognoze, kjer le-ta obstaja«
16. pri Ukrepu I/6: Integrirano sadjarstvo druga in peta alinea »Pogojev« spremenita tako, da se glasita:
– »Število dreves mora znašati najmanj 150 dreves/ha pri oljki, najmanj 120 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah
– V letih pridelave 2001 in 2002 upoštevanje »Pravil slovenske integrirane pridelave sadja«, od vključno leta pridelave 2003 dalje pa upoštevanje »Pravilnika o integrirani pridelavi sadja in pogojih za označevanje z uradnim zaščitnim znakom ‘integrirani’«;
17. pri Ukrepu I/7: Integrirano vinogradništvo tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
– »V letu pridelave 2001 upoštevanje »Strokovnega elaborata o integrirani pridelavi grozdja in vina«, v letu pridelave 2002 upoštevanje »Smernic za integrirano pridelavo grozdja in vina«, od vključno leta pridelave 2003 dalje pa upoštevanje »Pravilnika o integrirani pridelavi grozdja in vina in pogojih za označevanje z uradnim zaščitnim znakom ‘integrirani«;
18. pri Ukrepu I/8: Integrirano vrtnarstvo prva alinea »Pogojev« spremeni tako, da se glasi:
– »V letih pridelave 2001 in 2002 upoštevanje »Smernic za integrirano pridelavo zelenjave«, od vključno leta pridelave 2003 dalje pa upoštevanje »Pravilnika o integrirani pridelavi zelenjave in pogojih za označevanje z uradnim zaščitnim znakom ‘integrirani’«;
19. pri Ukrepu I/9: Ekološko kmetovanje »Plačilo/ha« v četrti in peti alinei spremeni tako, da se glasi:
– »Oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 120 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah: 120.750 SIT/ha
– Travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 70-200 dreves/ha: 50.000 SIT/ha«;
20. pri Ukrepu II/4: Travniški sadovnjaki prva in deveta alinea »Pogojev« spremenita tako, da se glasita:
– »VPIS V EVIDENCO TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV
– Najmanj 70 in največ 200 dreves/ha«;
21. pri Ukrepu II/7: Sonaravna reja domačih živali četrta alinea »Pogojev« spremeni tako, da se glasi:
– »Možen je nakup krme za zagotavljanje kakovostne in uravnotežene prehrane živali ter vitaminsko mineralnih dodatkov«;
22. pri Ukrepu III/1 Ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih »Izvedbeni ukrep« v prvi alinei, »Pogoji« v drugi alinei in »Plačilo« v prvi alinei spremenijo tako, da se glasijo:
– »UKREPI I/1-I/9, II/1-II/8, III/2
– Kmetijsko gospodarstvo mora izvajati najmanj enega od ukrepov I/1-I/9, II/1-II/8, III/2, skladno s predpisanimi pogoji
– 10% dodatek na višino plačil za ukrepe I/1-I/9, II/1-II/8, III/2«;
23. številka in naslov poglavja 5.10 Kombiniranje ukrepov Slovenskega kmetijsko okoljskega programa spremenita tako, da se glasita:
– »5.9 Kombiniranje ukrepov SKOP«;
24. številka in naslov poglavja 5.11 Monitoring in ocenjevanje ukrepov Slovenskega kmetijsko okoljskega programa spremenita tako, da se glasita:
– »5.10 Monitoring in ocenjevanje ukrepov SKOP«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-12/2001-3
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti