Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2002 z dne 16. 4. 2002

Kazalo

1572. Uredba o uvedbi izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO 1) v letu 2002, stran 3245.

Na podlagi 5., 7. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO 1) v letu 2002
1. člen
Ta uredba določa ukrep podpore kmetijske dejavnosti v obliki izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v letu 2002.
2. člen
Namen ukrepa je izravnava stroškov pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer, s ciljem ustvarjanja pogojev za kmetovanje in zagotavljanja primerne obdelanosti kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo. Ukrep ima obliko izravnalnih plačil na hektar kmetijske površine in se razlikuje glede na naravne in druge omejitvene dejavnike.
3. člen
Do izravnalnih plačil so upravičena kmetijska gospodarstva v gorsko višinskem območju, gričevnato hribovitem območju, kraškem območju, drugih območjih z omejenimi možnostmi in strme kmetije na podlagi elaborata »Območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« (v skladu s 110. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99, 54/00, 68/00 – odl. US in 27/02 – odl. US) v lasti in zakupu in izpolnjujejo pogoje iz uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike v letu 2002.
Do izravnalnih plačil so upravičene tudi planine.
Za planino se šteje kmetijsko gospodarstvo kot je določeno v Slovenskem kmetijskem okoljskem programu (Uradni list RS, št. 34/01).
Za kmetijska zemljišča v zakupu se upošteva razvrstitev v “Območje z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji”, kot je določena za kmetijsko gospodarstvo zakupojemalca.
4. člen
Višina izravnalnega plačila na hektar površin kmetijskih zemljišč v rabi znaša:
– 18.000 SIT/ha za gorskovišinsko območje in strme kmetije,
– 12.100 SIT/ha za gričevnato hribovito območje, kraško območje in druga območja z omejenimi dejavniki,
– 8.800 SIT/ha za planino.
5. člen
Upravičenec lahko pridobi izravnalno plačilo za površine, za katere vlaga zahtevek, pod naslednjimi pogoji:
a) najmanjša skupna površina na kmetijsko gospodarstvo, za katero je mogoče pridobiti neposredno plačilo, je 1 ha;
b) upravičenec se obveže, da bo opravljal svojo kmetijsko dejavnost na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost še najmanj pet let od prejema izravnalnega plačila za ta namen;
c) upravičenec se obveže, da bo kmetijska zemljišča, za katere vlaga zahtevek, obdeloval kot dober gospodar v smislu zakona, ki ureja kmetijska zemljišča, in v smislu predpisa o tem, kdaj se šteje, da obdelovalec ravna kot dober gospodar ter v smislu predpisa za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju;
d) upravičenec lahko uveljavlja izravnalna plačila za vsa kmetijska zemljišča v rabi razen za vinograde;
e) upravičenec ne more uveljavljati izravnalnih plačil za vodna zemljišča in za zemljišča v zaraščanju, razen kadar v tekočem letu na tem zemljišču izvaja in uveljavlja ukrep »odpravljanje zaraščanja«.
6. člen
Način vlaganja vlog, postopek za obravnavo in odločanje o zahtevkih, nadzor ter druga vprašanja postopka in način dodeljevanja sredstev se določi v predpisu, ki ureja izvedbo kmetijske politike za leto 2002.
7. člen
Za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je v proračunu Republike Slovenije na postavki “5850” namenjenih sredstev v višini do 4.023,262.000 SIT.
Kolikor višina zahtevkov za ta ukrep preseže obseg sredstev iz prejšnjega odstavka, lahko Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo, višino izravnalnih plačil na enoto površine sorazmerno zniža.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 407-05/2001-2
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost