Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1569. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike, stran 3202.

Na podlagi 1. in 5. točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike
1. člen
S to uredbo se določi mehanizem za oblikovanje cen proizvodov in storitev, ki so po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščeni v podrazredu 40.3 – Oskrba s paro in toplo vodo.
2. člen
Pravna oseba, ki opravlja storitve oskrbe s paro in toplo vodo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), oblikuje ceno storitev na način, ki ga določa mehanizem za oblikovanje cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja v prilogi te uredbe, ki je njen sestavni del.
3. člen
Izhodiščna cena (variabilni in fiksni del cene) je cena brez DDV, oblikovana v skladu s predpisi in je veljala na dan 31. 12. 2001.
4. člen
Spremembo izhodiščne cene lahko odobri pristojni organ lokalne skupnosti oziroma organ iz 35. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) na zahtevek zavezanca. Zahtevek za spremembo izhodiščne cene mora vsebovati podatke iz 5. člena te uredbe in elemente, ki so navedeni v 2. in 3. točki priloge te uredbe.
Odobritev spremembe cen iz prejšnjega odstavka sporoči zavezanec Ministrstvu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v roku 8 dni od odobritve spremembe cen z vso dokumentacijo, ki je bila posredovana ob spremembi cen.
5. člen
Zahtevek za spremembo izhodiščne cene mora vsebovati naslednje podatke:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra,
b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne službe,
c) pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
d) navedbo občin na območju katerih se opravljajo storitve navedenih dejavnosti,
e) cenik po vrstah storitev in vrstah uporabnikov brez DDV in z DDV ter povprečno ceno brez DDV, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka, z odstotkom povečanja teh cen v zadnjem in predzadnjem zaključenem poslovnem letu oziroma do datuma vložitve zahtevka,
f) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah porabnikov brez DDV in z DDV, novo povprečno ceno brez DDV, za katero se vlaga zahtevek z datumom predvidene uveljavitve in procent povišanja povprečne cene,
g) pregled fakturirane realizacije z navedbo količine prodane storitve za posamezne vrste porabnikov po posameznih mesecih za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto oziroma do datuma vložitve zahtevka,
h) navedbo stroškov po vrstah energentov oziroma stroškov proizvodnje toplote na pragu proizvajalca za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto,
i) pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo za proizvod oziroma storitev, za katero se vlaga zahtevek za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto oziroma do datuma vložitve zahtevka,
j) bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto,
k) prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto,
l) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena energetskega zakona.
Način izračuna nove povprečne cene je naveden v 10. točki priloge.
Podatke iz točk a), b), c) in d) upravičenec prilaga ob prvi prijavi cen v letu oziroma ob medletni spremembi teh podatkov.
6. člen
Zavezanec lahko uveljavi zvišanje cene in mora uveljaviti znižanje cene v primeru znižanja cen vhodnih energentov na način, ki je opisan v prilogi od 5. do 9. točke, če ima soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena energetskega zakona. V tem primeru mora osem dni pred uveljavitvijo spremembe cen obvestiti ministrstvo o spremembi cen, ki jo uveljavlja skladno z mehanizmom.
Obvestilo mora vsebovati:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra,
b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne službe,
c) pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
d) navedbo občin na območju katerih se opravljajo storitve navedenih dejavnosti,
e) trenutno priključno moč odjemalcev po vrsti uporabe in dolžino omrežja,
f) letno strukturo energentov, potrebnih za proizvodnjo toplote,
g) cenik po vrstah storitev in vrstah uporabnikov (brez DDV in z DDV), ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja teh cen za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto oziroma do datuma vložitve zahtevka,
h) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah porabnikov brez DDV in z DDV,
i) izračun obstoječe in nove povprečne cene daljinskega ogrevanja (brez DDV) v skladu z 10. točko priloge te uredbe ter procent povišanja povprečne cene,
j) bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto,
k) prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto,
l) povprečno bruto plačo za mesec december 1999 in zadnjo povprečno izplačano bruto plačo,
m) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena energetskega zakona.
Podatke iz točk a), b), c), d), e), f), j) in k) upravičenec prilaga ob prvi prijavi cen v letu oziroma ob medletni spremembi teh podatkov.
7. člen
Ne glede na določbe 3., 4., 5. in prejšnjega člena te uredbe zavezanec ni upravičen do spremembe izhodiščne cene niti do povečanja cene po mehanizmu za oblikovanje, če je povprečna cena daljinskega ogrevanja brez DDV za obdobje 12 mesecev (od meseca januarja 2001 do vključno meseca decembra 2001) presegala 11.432 SIT/MWh.
8. člen
Ne glede na določila iz prejšnjega člena te uredbe lahko zavezanec na osnovi predhodnega soglasja pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena energetskega zakona pošlje na ministrstvo zahtevek za povišanje izhodiščne cene ter cen po mehanizmu za oblikovanje cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja. Ministrstvo pridobi mnenje pristojnega ministrstva za energetiko in pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za določitev stopnje povišanja elementov cene.
Po pridobitvi sklepa Vlade Republike Slovenije o določitvi nove višine izhodiščne cene lahko zavezanec oblikuje ceno na način, kot je določen z mehanizmom za oblikovanje cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike, ki je opredeljen v tej uredbi.
9. člen
Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.
10. člen
Ta uredba začne veljati 21. 4. 2002 in velja 12 mesecev.
Št. 383-03/2001-2
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost