Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1565. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 3200.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep, 16/99 – sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep, 28/01 – odl. US) in na podlagi 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 34. seji dne 25. 3. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 12/99 in 110/00, v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
V 5. členu pravilnika se spremenita prva in tretja alinea, tako da glasita:
»– za nadomeščanje župana v primeru
odsotnosti ali zadržanosti          20% plače župana«.
»za pomoč županu pri izvrševanju
nalog                     30% plače župana«.
3. člen
V tretjem odstavku 7. člena se črta zadnji stavek.
4. člen
Spremeni se zadnji stavek tretjega odstavka 8. člena tako, da glasi:
»Če se z občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi mandatne pogodbe.«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena tako, da glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi mandatne pogodbe, sklenjene za posamezni mandat.«
6. člen
Spremeni se zadnji odstavek 11. člena tako, da glasi:
»Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi mandatne pogodbe, sklenjene za posamezni mandat, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.«
7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06-4/02
Ljutomer, dne 25. marca 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost