Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1562. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer, stran 3199.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89, 24/92, 29/95 in 44/97) v zvezi s prvo alineo 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 22. in 34.g člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 36/83, 42/98, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01), 25. člena poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 71/00 in 20/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – Obv.razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 - dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99-sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 28/01) in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 34. seji dne 25. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami odloka se spremeni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 110/00, 68/01 in 109/01, v nadaljevanju: osnovni odlok).
2. člen
V 9. členu osnovnega odloka se v celoti črta besedilo točke E).
3. člen
V celoti se črtata 13. in 14. člen odloka.
4. člen
V prvem odstavku 17. člena odloka se črta besedilo druge alinee in se na novo glasi:
»– oprosti občan, ki je prejemnik denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva«.
V prvem odstavku 17. člena odloka se črta besedilo tretje alinee in se na novo glasi:
»– oprosti občan, ki je prejemnik denarnega dodatka kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva«.
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 18. člena odloka in se novo glasi:
»Pisno zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila nadomestila lahko zavezanec vloži najkasneje do 31. 3. za tekoče leto.
Vlogi je potrebno priložiti:
– pogodbo o nakupu novozgrajenega stanovanja,
– odločbo o odmeri stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč,
– pravnomočno odločbo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči oziroma denarnega dodatka.«
6. člen
V 19. členu odloka se na koncu odstavka črta besedilo: »... ter gospodarska poslopja za opravljanje kmetijske dejavnosti.«
7. člen
Črta se zadnji odstavek 25. člena odloka.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-7/02-868
Ljutomer, dne 25. marca 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost