Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1561. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer za leto 2001, stran 3198.

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/00) ter 14. in 99. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 25. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer za leto 2001
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Ljutomer za leto 2001, katerega sestavni deli so tudi zaključni računi krajevnih skupnosti v Občini Ljutomer, in sicer: Cven, Cezanjevci, Krištanci-Šalinci-Grlava, Ljutomer, Mala Nedelja, Radoslavci, Stara cesta, Stročja vas in Železne dveri, Stanovanjskega sklada občine Ljutomer in Razvojnega sklada občine Ljutomer.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki, dosežena izvršitev računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po zaključnem računu znašajo:
1. Občinski proračun
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
 I. Skupaj prihodki            1.436,286.860,50 SIT
 II. Skupaj odhodki            1.370,225.725,08 SIT
 III. Proračunski presežek (I.-II.)      66,061.135,42 SIT
C) Račun financiranja:
 VII. Zadolževanje proračuna
 VIII. Odplačilo dolga             7,741.848,20 SIT
 IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)      –7,741.848,20 SIT
 X. Povečanje denarnih sredstev
 na računih (III.+VI.-IX.)          58,319.287,22 SIT
 
2. Krajevne skupnosti
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
 I. Skupaj prihodki             125,572.415,32 SIT
 II. Skupaj odhodki             120,614.803,00 SIT
 III. Presežek ali primanjkljaj (I.-II.)    4,957.612,32 SIT
C) Račun financiranja:
 VII. Zadolževanje
 VIII. Odplačilo dolga
 IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
 X. Povečanje denarnih sredstev
 na računih (III.+VI.-IX.)           4,957.612,32 SIT
 
3. Javni stanovanjski sklad Občine Ljutomer
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
 I. Skupaj prihodki              47,309.656,08 SIT
 II. Skupaj odhodki              20,362.530,66 SIT
 III. Presežek ali primanjkljaj (I.-II.)   26,947.125,42 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
 IV. Prejeta vračila danih posojil in     3,212.190,07 SIT
 prodaja kapitalskih deležev
 V. Dana posojila in povečanje 
 kapitalskih deležev              8,469.764,98 SIT
 VI. Prejeta minus dana posojila in
 spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)    -5,257.574,91 SIT
C) Račun financiranja:
 VII. Zadolževanje proračuna
 VIII. Odplačilo dolga             3,990.138,72 SIT
 IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)      -3,990.138,72 SIT
 X. Zmanjšanje ali povečanje denarnih 
 sredstev na računih (III.+VI.-IX.)      17.699.411,79 SIT
 
4. Sklad za razvoj Občine Ljutomer
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
 I. Skupaj prihodki              3,899.242,93 SIT
 II. Skupaj odhodki              13,715.132,96 SIT
 III. Presežek ali primanjkljaj (I.-II.)   -9,815.890,03 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
 IV. Prejeta vračila danih posojil in
 prodaja kapitalskih deležev          6,004.183,53 SIT
 V. Dana posojila in povečanje 
 kapitalskih deležev
 VI. Prejeta minus dana posojila in
 spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)    6,004.183,53 SIT
C) Račun financiranja:
 IX. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)       -25,000.000 SIT
 X. Zmanjšanje ali povečanje denarnih 
 redstev na računih (III.+VI.-IX.)      –28,811.706,50 SIT
3. člen
Denarna sredstva na računih, navedenih v 2. členu tega odloka, se prenesejo v leto 2002 za namensko porabo po virih ustvarjenih presežkov.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-7/2002-873
Ljutomer, dne 25. marca 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost