Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1557. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2002, stran 3195.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 79/99 in 9.,10.,18., in 35. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00 in 79/00) je Občinski svet občine Kobarid na 36. redni seji dne 20. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kobarid za leto 2002
1. člen
S proračunom Občine Kobarid za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Kobarid.
2. člen
Splošni del proračuna Občine Kobarid za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih v SIT.
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------------
Skup. podskup.
Konto, podkon.     Naziv konta     Predlog proračuna 2002
------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        1.236467.735
    TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)            368.825.475
70   DAVČNI PRIHODKI
    (700+701+702+703+704+705+706)          251.813.150
700  DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK           197.461.010
703  DAVKI NA PREMOŽENJE               18.136.500
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE        36.215.640
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)     117.012.325
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  113.546.595
711  TAKSE IN PRISTOJBINE               3.372.640
712  DENARNE KAZNI                    93.090
    DENARNE KAZNI                    93.090
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)        48.000.000
720  PRIHODKI OD PRODAJE STAVB            48.000.000
73   PREJETE DONACIJE (730 + 731)           5.000.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI               814.642.260
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         1.281.183.437
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)    208.653.744
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM        61.277.685
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST    7.454.109
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE          133.021.950
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI              4.200.000
409  REZERVE                      2.700.000
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)     212.325.851
410  SUBVENCIJE                    3.100.000
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM     67.444.310
412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
    USTANOVAM                    31.236.407
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI          110.495.134
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)           581.966.842
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV       581.966.842
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)          278.237.000
430  INVESTICIJSKI TRANSFERI             278.237.000
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  - 44.715.702
    B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE KAP.D. 
    (750+751+752)                   3.663.680
V.   DANA POSOJILA IN POVEČ.KAPITAL. DELEŽEV 
    (440+441+442)                   1.520.000
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      2.143.680
    SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
    (I. + IV.) - (II. + V.)            - 42.522.022
    C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                48.500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (551)               6.400.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
    (I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)            - 422.022
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)         42.100.000
XI.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA   435.342
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC LETA         13.320
------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna - odhodki po ekonomski klasifikaciji in poseben del proračuna - prihodki in odhodki ter razvojni programi (dvoletni program investicij), načrt delovnih mest in plan nabave osnovnih sredstev uprave so sestavni del proračuna.
3. člen
O uporabi sredstev rezerv odloča župan, razen za primere preprečevanja naravnih nesreč, ko znesek namenjen za posamezno nesrečo predstavlja več kot 50 % porabe vseh razpoložljivih sredstev. V takih primerih o porabi odloča občinski svet.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo porabnikom občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: porabniki) praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
5. člen
Porabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, za katere so jim bila dana (namenska poraba).
Za zakonito in smotrno porabo sredstev, ki so porabniku dodeljena iz občinskega proračuna, je odgovoren predstojnik in vodja računovodstva pri porabniku.
6. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje, obseg, pristojnost in pogoji dela posameznega proračunskega porabnika, se mu na osnovi sklepa občinskega sveta sorazmerno povečajo oziroma zmanjšajo tudi sredstva na podlagi programa. Spremenjena višina sredstev se upošteva pri sprejetju rebalansa za tekoče proračunsko leto.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
Sredstva, potrebna za odpravo posledic potresa, se v letu 2002 obravnavajo prednostno in se ne glede na sprejet proračun na osnovi sklepa občinskega sveta prerazporedijo.
7. člen
Porabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena z občinskim proračunom in zato ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi ta sredstva presegla.
Javna podjetja in zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se ne smejo zadolževati brez sklepa občinskega sveta.
Poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, daje občinski svet, vendar le do 5 % primerne porabe tekočega leta.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalca sta župan in direktor občinske uprave.
9. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena financiranju nalog in obveznosti, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. O njeni porabi odločajo župan, Odbor za gospodarstvo, Odbor za negospodarstvo in Odbor za turizem, vendar le do višine 100.000 SIT za posamezno vlogo.
O dodeljevanju sredstev višjih od 100.000 SIT odloča občinski svet.
10. člen
Porabniki občinskega proračuna so dolžni Občini Kobarid predložiti naslednje dokumente:
– poročilo o opravljenem delu in računovodske obračune v roku 20 dni po oddaji obračunov Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje,
– program dela ter osnutek finančnega načrta za naslednje leto najkasneje do 15. 11. tekočega leta.
Porabniki so dolžni dostaviti tudi druge zahtevane podatke v skladu s programom.
11. člen
Občina Kobarid se zadolžuje v skladu z 10. in 17. členom zakona o financiranju občin ter 2., 4., 5., 6., 7. in 8. členom Sprememb in dopolnitev ZFO. Župan je pooblaščen za podpis pogodb.
12. člen
Župan občine je pooblaščen za medletno usklajevanje potrebnih sredstev in nakazil proračunskim porabnikom skladno z veljavno zakonodajo in likvidnostjo ter za kratkoročne plasmaje tekočih likvidnih sredstev proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Župan v skladu z zakonom začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kobarid v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 40302-1/01
Kobarid, dne 20. marca 2002.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost