Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1556. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2002, stran 3194.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 30. redni seji dne 28. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Divača za leto 2002
1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Divača se ureja način izvrševanja proračuna Občine Divača za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem.
Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Divača.
2. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Proračun občine za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:
                      (Zneski so v 000 SIT)
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki                  382.043
II.  Skupaj odhodki                  486.135
III.  Proračunski primanjkljaj             –104.092
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
V.   Prejeta vračila danih posojil
    in prodanih kapitalskih deležev             –
V.   Dana posojila in povečanje
    Kapitalskih deležev                   –
VI.  Prejeta minus dana posojila in
    spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)         –
C)   Račun financiranja
VII.  Skupni primanjkljaj ((I.+IV.) – (II.+V))     –104.092
VIII. Zadolževanje proračuna                 –
IX.  Odplačilo dolga                   1.000
X.   Neto zadolževanje (VIII.–IX.)           –1.000
XI.  Zmanjšanje sredstev na računih (VII.+X.)     –105.092
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 105.092 tisoč SIT.
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, je sestavni del proračuna občine in je kot priloga priložen proračunu občine.
3. člen
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi. Njena višina je določena v višini 1.000 v tisoč SIT.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini 1.000 v tisoč SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa do konca meseca decembra. O uporabi sredstev rezerve v posameznem primeru do višine 1.000 v tisoč SIT odloča župan na predlog občinske uprave, nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi sredstev rezerve obvešča župan pisno občinski svet.
5. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega sveta drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.
7. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. Kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
8. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
9. člen
Župan odloča o začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Divača oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava občine Divača mora redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana.
12. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva. O prerazporeditvah obvešča župan najmanj na šest mesecev občinski svet.
13. člen
Kolikor občina prejme namenska sredstva za določen namen, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta isti namen odpre nova proračunska postavka na strani odhodkov.
14. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddati v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih.
15. člen
Nadzorni odbor občine Divača nadzira javno porabo v občini v skladu z 38. členom statuta Občine Divača in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
16. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Divača v letu 2002, so sestavni del proračuna za leto 2002.
17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana oziroma občinskega sveta.
18. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. Z objavo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2002 (Uradni list RS, št. 102/01) in odlok o proračunu Občine Divača za leto 2001 (Uradni list RS, št. 40/01).
Št. 30/01
Divača, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost