Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1554. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2001, stran 3193.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in 27/01) je Občinski svet občine Črenšovci na 29. seji dne 26. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2001, ki obsega:
                               SIT 
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
– skupne prihodke za zagotovljeno porabo
v višini                       318,888.000
– skupne prihodke za druge namene in RO        19,135.000
– prihodki od financiranja               4,646.000
– prihodki od premoženja                1,326.000
– transferi iz drugih javno-finančnih institucij   197,469.000
skupaj vsi prihodki                 541,464.000
2. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2001, ki obsega:
– skupne tekoče odhodke v višini           230,212.000
ki se delijo na:
– plače, prispevke in drugi osebni prejemki      16,862.000
– materialni stroški                 15,463.000
– tekoči transferi javnim zavodom in
ustanovam                      110,629.000
– drugi transferi                   36,702.000
– režijski obrat                   11,691.000
– subvencije in transferi v gospodarstvo       38,232.000
– drugi odhodki                     633.000
– investicijske odhodke v višini           344,282.000
ki se delijo na:
– investicijske odhodke                24,954.000
– sredstva za investicije na področju
gospodarske infrastrukture              319,328.000
– investicijske transferi v višini          19,532.000
ki se delijo na:
– investicijske transfere javnim zavodom in
ustanovam                       19,532.000
– rezerve                       2,925.000
skupaj vsi odhodki                  596,951.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb             –
C) Račun financiranja                     –
3. člen
Izločena denarna sredstva stalne proračunske rezerve se prenesejo v naslednje proračunsko leto 2002.
4. člen
Proračunski primanjkljaj v višini 55,487.000 SIT se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2000.
Št. 186/29-02
Črenšovci, dne 26. marca 2002.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

AAA Zlata odličnost