Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1552. Program priprave lokacijskega načrta za pešpot s kolesarsko stezo od cerkve Sv. Duha do Šmartinskega jezera, stran 3191.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za pešpot s kolesarsko stezo od cerkve Sv. Duha do Šmartinskega jezera
A) SPLOŠNE DOLOČBE
I
S tem programom priprave se podrobneje določi postopek priprave in sprejetja odloka o lokacijskem načrtu za pešpot in kolesarsko stezo do Šmartinskega jezera, način pridobitve rešitve, subjekti, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta ter terminski plana priprave in sprejema odloka o lokacijskem načrtu.
II
Vsebina lokacijskega načrta (v nadaljevanju: LN) mora biti izdelana skladno z določili 28., 29. in 32. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodilom o posebnih strokovnih podlagah in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in iz njega izhajajočimi pravilniki.
Vsebina LN se prostorsko nanaša na ureditev obstoječe povezave mesta s Šmartinskim jezerom. S prostorskim planom občine Celje (odloki objavljeni v Uradnem listu SRS, št. 40/86, 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01) je ta povezava v tekstualnem delu tudi opredeljena.
III
a) Investitor lokacijskega načrta je Mestna občina Celje
b) Nosilec strokovnih aktivnosti bo izbran po predloženih ponudbah oziroma z oddajo javnega naročila
Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja LN se določi:
– župan MOC oziroma za to pristojna strokovna služba (ZPI Celje),
– odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo MOC.
Naloge nosilca izdelave LN so:
– izdelava tekstualnega dela in grafičnega dela LN v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave (faza: osnutek, predlog):
– odlok o LN,
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij, skupnosti,
– sodelovanje na organizirani javni razpravi ter v vseh postopkih sprejemanja in
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje LN.
B) STROKOVNE PODLAGE OZIROMA PREDHODNE AKTIVNOSTI
IV
Pri izdelavi LN je potrebno upoštevati:
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 48/90, 18/91, 54/94, 86/01)
– predmetne prostorsko izvedbene akte,
– strokovne podlage za pešpot od cerkve sv. Duha do Šmartinskega jezera (RC Planiranje d.o.o., Celje. Številka 445/2001).
C) SOGLASJEDAJALCI
V
V postopku LN je potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristojnih soglasjedajalcev.
Nosilec izdelave LN pridobi pogoje soglasjedajalcev na osnovi izdelanega osnutka oziroma strokovnih razgovorov z upravljavci posameznih področij .
Organi in organizacije (soglasjedajalci) podajo soglasja na usklajeni predlog LN.
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri LN, so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS okolje, Območna pisarna Celje,
– VOC Celje d.d.,vzdrževanje in obnova cest,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– ELES d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Geoplin d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod–kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.,
– Ceste kanalizacija Celje,d.d.,
– Direkcija RS za ceste,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje,
– Zavod za varstvo naravne dediščine Slovenije, OE Celje,
– Zavod za gozdove Slovenije OE Celje,
– MOC,
D) TERMINSKI PLAN
VI
– Mestna občina Celje izbere v skladu z navodili za oddajo naročil male vrednosti izvajalca LN (Uradni list RS, št. 44/01) do 30. 4. 2002.
– S pripravo osnutka prične izbrani nosilec izdelave sprememb in dopolnitev ZN takoj po podpisu pogodbe.
– Nosilec izdelave bo pripravil osnutek lokacijskega načrta za pešpot in kolesarsko stezo do Šmartinskega jezera do 31. 7. 2002,
– Župan Mestne občine Celje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Celje in Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini in Krajevne skupnosti Ostrožno v 30 dneh po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee. V času javne razgrnitve se izvede javna razprava. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka LN.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave LN in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo, ki predhodno obravnava pripombe in predloge v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– V roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, koordinator poskrbi za pripravo usklajenega predloga LN oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve LN Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku.
E) KONČNI DOLOČBI
VII
Finančna sredstva za pripravo zazidalnega načrta zagotovi MOC v okviru proračuna za leto 2002 – postavka: urbanistična dokumentacija.
VIII
Ta program priprave LN začne veljati takoj, ko ga sprejme župan Mestne občine Celje.
Št. 35005-18/2000-8
Celje, dne 2. aprila 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost